Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram en grönplan

Granskad:

Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Grönplanen kan både vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram en gemensam vägledning för kommunal grönplanering och hur man kan ta fram en grönplan.

Vad är en grönplan

Grönstrukturen kan hanteras i flera olika typer av kommunala styrdokument – från friluftsliv och ekologisk planering till klimatanpassning och landskapsplanering. Från det mest urbana med offentliga rum till det mest rurala med landskapsstrategi och viltvård. Från vattenresursplanering till lekplatser. Det finns många namn som används för planer, program eller strategier för att tillvarata och utveckla gröna värden. I vägledningen Grönplanera! använder vi begreppet grönplan som ett samlingsbegrepp. 

Vägledningen Grönplanera!

Strukturkarta i Kristianstads grönplan som redovisar utvecklingen av grönstrukturen i Kristianstad tätort. Kristianstad kommun

Process för att ta fram en grönplan

Själva processen kan ibland vara minst lika viktig som slutprodukten – grönplanen. Erfarenheter från flera kommuner visar att processen med att ta fram en grönplan bidrar till att de gröna värdena tydligare kommer upp på agendan och kan börja diskuteras bredare i planeringssammanhang. Arbetet bidrar ofta till en gemensam kunskapshöjning och en förståelse för gröna värden ur olika aspekter. Det öppnar för nya idéer och tankar kring hållbar samhällsplanering.

I vägledningen Grönplanera! beskrivs hur kommunen arbeta med grönplanering och ta fram en grönplan.

Grönplanera!

Processen att ta fram en grönplan kan ses som en arbetsgång med fem moment. Naturvårdsverket

Sök bidrag för framtagning av planeringsunderlag och grönplan

Kommuner och föreningar kan söka bidrag från länsstyrelsen för framtagande av planeringsunderlag för grönstruktur, ekosystemtjänster och naturvård inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Bidrag kan också lämnas för framtagning av kunskapsunderlag inför naturreservatsbildning och för vård och förvaltning av områden, information, folkbildning och annan kunskapsspridning. Läs mer om lokala naturvårdssatsningen under  "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen