Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beräkning och mätning

Granskad:

Buller från idrottsplatser är ofta så komplext och varierande att mätning och beräkning av ljudet inte tillför så mycket. En samlad bedömning utifrån flera olika faktorer rekommenderas istället. I vissa fall kan dock mätning eller beräkning vara motiverad.

Beräkning och mätning tillför inte så mycket

För att bedöma om buller från en idrottsplats överskrider nivåer och omfattning för vad som kan betecknas som en acceptabel omgivningspåverkan behöver det normalt inte göras några mätningar eller beräkningar av ljudnivåer. Mätningar tillför sällan bättre beslutsunderlag och är inte något som Boverket förordar.

Samlad bedömning behöver göras

Boverket anser istället att en samlad bedömning behöver baseras på avvägningar där verksamheten vid den aktuella idrottsplatsen och dess olika ljudalstringar bedöms som en helhet.

Ibland kan dock mätning eller beräkning vara motiverad

I enstaka fall kan mätning eller beräkning av buller dock vara motiverad. Ljudet från idrottsplatser är ofta komplext. Det kan finnas anledning att genomföra mätning eller beräkning för att till exempel följa upp effekten av en bullerskyddsåtgärd. Det är lämpligt att mätning och beräkning av buller utförs av personer med akustisk kompetens.

Korta avstånd ger risk för störning

Alltför korta avstånd mellan bostadsbebyggelse och idrottsanläggningar kan innebära risk för störningar. Ljudutbredningen kan också påverkas av ett flertal faktorer, bland annat topografi och andra byggnadsverk som kan fungera som en avskärmning mellan idrottsplats och bostäder.

Metoder för beräkning eller mätning

De etablerade beräkningsmetoder som används i Sverige i dag är:

  • Environmental noise from industrial plants. General prediction method (DAL 32)
  • ISO 9613–2:1996
  • Nord2000

Se länkar under Relaterad information.

När det gäller mätning av industribuller används normalt:

  • Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Meddelande 6/1984, Naturvårdsverket.

Metoden finns även i uppdaterad version i Naturvårdsverkets rapport 5417, dock endast som remissversion. Se länkar under Relaterad information.

För mätning av ljudnivå inomhus hänvisar BBR till SS-EN ISO 16032:2004.

Folkhälsomyndigheten har gett ut vägledning för mätning av ljudnivå inomhus i  Rapport 2015:02, Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av SS-EN ISO 10052/16032. Ta del av rapporten under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen