På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för golfbanor

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra golfbanor.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en golfbana kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om en golfbana kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en golfbana

Det finns ingen definition av golfbana i plan- och bygglagstiftningen. Golfbana är heller inte definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en golfbana en särskilt iordningställd bana för golfspel. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, golfbana. Hämtad 2017-11-15)

Golfbanor består vanligtvis av utslagsplatser, spelfält, greener, vattenhinder, sandbunkrar och hål med flaggor. I anslutning till en golfbana är det även vanligt att det finns olika typer av byggnader för golfverksamheten, exempelvis förråd, klubbhus, väderskydd, kiosk och restaurang. Det är även vanligt att det finns en så kallad driving range i anslutning till en golfbana. En driving range är enligt NE ett träningsområde i golf som består av en rad utslagsplatser riktade mot ett öppet fält. En sådan kan även ligga separat utan att vara i anslutning till traditionell golfbana. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk -lång, driving range. Hämtad 2017-11-15)

Det finns även en variant av golfbanor som kallas minigolfbanor. Minigolfbanor är mycket mindre än traditionella golfbanor och finns både inomhus och utomhus, ofta i anslutning till campingplatser, badplatser eller liknande. Minigolf spelas inte på gräs utan på byggda banor med exempel filt, konstgräs, betong eller annat material som spelyta samt med sarg.

När krävs bygglov för golfbanor

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra golfbanor. En väsentlig ändring av en golfbana kan exempelvis vara att utöka golfbanans område. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Vid bedömning om en golfbana kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig golfbana.

Anläggningens storlek

En anledning till att golfbanor är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar som liknar en traditionell golfbana. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en golfbana ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon använder exempelvis en naturlig gräsyta för golfspel innebär det inte att det är en bygglovspliktig golfbana. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser golfbanan har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan golfbanan har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Ändrad lovplikt för golfbanor

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra golfbanor.

Rättspraxis

Driving range

I en dom prövades frågan om en driving range var en golfbana som kräver bygglov. Driving rangen var cirka 7 hektar och hade genom olika åtgärder anordnats. Syftet var att mot ersättning upplåta rangen för träning och övning i golfspel. Verksamheten bedrevs i huvudsak under sommarhalvåret. Eftersom anläggningen utgjorde en bana där golfspel bedrevs och med hänsyn till omgivningspåverkan, omfattning av markarbeten och storleken ansåg domstolen att driving rangen var bygglovspliktig. (RÅ 1999 ref. 39)

Minigolfbana

I en dom från mark- och miljödomstolen har en minigolfbana inte ansetts kräva bygglov. Minigolfbanan var cirka 400 kvadratmeter. Med hänsyn till att minigolfbanan inte var tillräckligt arealkrävande, inte medförde större konsekvenser för närboende, inte hade en negativ inverkan på det rörliga friluftslivets intressen eller påverkade landskapsbilden på ett tillräckligt sätt ansåg domstolen att bygglov inte krävdes. (Mark- och miljödomstolen Växjö 2015-11-20 mål nr P 2833-15)

Väsentlig ändring av golfbana

I en dom bedömde mark- och miljödomstolen att ändringar av en golfbana inte krävde bygglov. Domstolen ansåg att utförda åtgärder i form av ändrade spelriktningar, nya utslagsplatser, anläggande av kvävedamm med mera inte ansågs utgöra sådana väsentliga ändringar av golfbanan att åtgärderna krävde bygglov. (Mark- och miljödomstolen Växjö 2012-12-19 mål nr P 1984-12)

Krävs rivningslov för golfbanor

För att ta bort en golfbana krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på golfbanan kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en golfbana kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en golfbana kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej