Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vikten av en kontinuerlig dialog

Granskad:

Processen bakom Arkitektur och byggande i Örebro visar på vikten av att ha kontinuerlig dialog med politiken och lyssna av vilka behov strategin ska möta.

En liten arbetande grupp med tät dialog med projektgrupp och styrgrupp

Strategiarbetet leddes av stadsarkitekten som också ingick i en redaktionsgrupp bestående av stadsarkitekten, översiktsplanerare, stadsantikvarie och stadsmiljöstrategi. Denna grupp höll samman arbetet och stod för själva skrivarbetet.

Till sitt stöd hade man en projektgrupp, bestående av representanter från förvaltningens alla enheter – detaljplanering, översiktsplanering, kulturmiljö, naturvård samt mark- och exploatering. Även tjänstepersoner från Tekniska förvaltningen och landsbygdsnämnden medverkade under olika delar av processen. Syftet med den breda projektgruppen var att få in flera perspektiv på arkitektur och byggande. Det är många inom kommunen som arbetar med gestaltningsfrågor utan att vara arkitekter.

Till arbetet kopplades även en parlamentarisk styrgrupp med en representant från varje parti i byggnadsnämnd, programnämnd och landsbygdsnämnd. Styrgruppen hade stort inflytande och skulle ta tillbaka frågor till sina partigrupper för förankring. Strategin antogs i maj 2018 med total enighet. Fördelen med en parlamentarisk grupp där oppositionen är med är att det blir mer stabilt även om majoriteten skulle ändras efter ett val.

Tips: Våga bjud politiken till samtal! Det finns mycket att vinna – man kommer mycket närmare varandra. Men det kan vara jobbiga möten, särskilt med opposition och majoritet i samma grupp. Lägg därför tid på att förbereda dessa möten och tänka till hur de ska gå till.

Kontinuerligt samtal med politiken

Politiken har varit engagerad genom hela arbetet med strategin. Som en uppstart på arbetet genomfördes workshoppar med byggnadsnämnd och programnämnd (kommunstyrelsens utskott). I dessa utvärderade man tidigare dokument för att identifiera vad strategin behövde fokusera på och vilka frågor som politiken tyckte var viktiga. Man åkte också runt i kommunen och tittade på olika miljöer och hade konkreta diskussioner kring skala, exploateringsgrad, täthet och andra viktiga begrepp. Även projektgruppen fick vara med i utvärderingen av tidigare handlingsplan.

Under strategiarbetet fortsatte diskussionerna med politiken. Man hade ett flertal möten med olika teman för att hitta gemensamma synsätt. De teman som lyftes blev till strategins rubriker. Det handlade om allt från förtätning, blandning, geografiska perspektiv och stadsdelstyper. Man lade mycket tid på att förklara och tydliggöra begrepp och göra dem till en del av politikens vokabulär.

Tips: Den lokala förankringen är viktig i samtalet med politiken. Utgå från kommunen ni verkar i. Och peka på vilket behov ni har. Det kan vara ett bra sätt att sätta fokus på frågorna.

Kopplingen till översiktsplanen

Strategin utarbetades parallellt med framtagandet av en ny översiktsplan. Dessa antogs med bara en månads mellanrum. Det finns en tydlig förankring av strategin på en övergripande nivå, vilket ger den mer tyngd. Genom att arbeta med översiktsplan och arkitekturstrategi parallellt underlättades också att olika ställningstaganden hamnade i det dokument där de bäst hör hemma. En del frågor plockades bort från översiktsplanen och placerades i stället i strategin. En del formuleringar blev bättre och tydligare i översiktsplanen tack vare det parallella strategiarbetet. Det fanns också synpunkter på översiktsplanen som var lite för konkreta och bättre kunde tas om hand i strategin.

Samtidigt fanns det utmaningar med att driva de två processerna parallellt. Eftersom det var samma tjänstepersoner som utförde de båda processerna blev arbetsbelastningen stor. Det var stundvis också svårt att veta i vilken ordning olika frågor skulle skrivas och förankras. Att driva de två processerna parallellt kräver en ordentlig planering.

Dialog med medborgarna

En omfattande dialog med medborgarna skedde inom arbetet med översiktsplanen och många synpunkter som framkom där hade tydlig koppling till arkitekturstrategin och kunde arbetas in i dokumentet. Dialog med medborgarna har också skett efter antagandet av strategin. Kommunen bjuder årligen in medborgarna till ett stort informationsmöte kring kommunens utveckling. Här har arkitekturfrågorna lyfts. Utöver detta blir kommunen och stadsarkitekten ofta inbjuden av föreningar, intressegrupper, skolor och media för att prata om stadsutveckling och arkitektur.

Tips: Vill man ha medborgardialog under framtagandet av arkitekturstrategin ska man nog inte göra strategin samtidigt som översiktsplanen eftersom det är svårt för medborgarna att fokusera på två parallella samråd.

Dialog med byggherrar och arkitekter

För att sprida och förankra strategin hos byggherrar och arkitekter som är verksamma i kommunen har de vid flera tillfällen bjudits in till workshoppar, föredrag, frukostmöten och liknande efter att strategin blev antagen. Strategin används också ofta i möten som kommunen har med byggherrarna i de ordinarie processerna. Det har funnits ett stort intresse att få ta del av det tryckta dokumentet.

Lång process med avbrott

Det tog drygt 2,5 år att ta fram strategin. Det parallella arbetet med att ta fram strategi och översiktsplan gjorde att arbetet stundvis fick stanna upp för att invänta det andra dokumentet. Det kom även ett landsbygdsprogram som strategin behövde invänta. Det kan vara en fördel att arbetet tar tid, men det saknades styrfart mitt i projektet och skrivandet som kräver fokus och tid blev därför inte lika effektivt.

Arbetet kräver en del resurser, men kommunen behöver prata om frågorna oavsett om en strategi tas fram eller inte. Diskussionerna måste föras.

Tips: Se processen som en lika viktig del som slutprodukten. Genom processen kan du höja kunskapen kring arkitektur och byggande och samtidigt skapa en gemensam bild över vilken utveckling kommunen vill se. Ett dokument utan förankring kan slå helt fel!

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen