Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Långsiktigt god hushållning

Granskad:

En långsiktig god hushållning är själva kärnan i en hållbar utveckling. Här kan du läsa om hur god hushållning med mark-, vatten och naturresurser som allmänt intresse i PBL 2 kap. 3 § p 3 kan hanteras i den översiktliga planeringen. I det här avsnittet hittar du även exempel på nationella mål, planer och program som kan kopplas till denna del av bestämmelsen samt förslag på planeringsunderlag som kan ge stöd i arbetet.

God hushållning

En långsiktigt god hushållning med mark-, vatten, energi och råvaror kan kopplas till uttalandet i Brundtland kommissionens rapport om att kommande generationer ska ha möjlighet att tillfredsställa sina behov och ha tillgång till de resurser de behöver.

Enligt PBL 2 kap. 2 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas. Även om det inte finns någon direkt koppling mellan PBL 2 kap. 3 § p 3 och hushållningsbestämmelserna så kan bestämmelsen i PBL användas som en övergripande ingång för att hushålla med de mark- och vattenområden som i sin tur regleras mer i detalj i miljöbalken. Hushållning med resurser i den översiktliga planeringen kan exempelvis handla om att värna jordbruksmarken för framtida odlingsbehov och att skapa utrymme för anläggningar för hållbar energiproduktion. Det är också viktigt att skapa utrymme för anläggningar för återbruk och återvinning av råvaror. God hushållning kan även innebära att skydda opåverkade och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Goda miljöförhållanden

Goda miljöförhållanden handlar om att skapa hälsosamma livsmiljöer. I översiktlig planering kan det till exempel vara att planeringen ska stäva efter att minska risken för negativ påverkan från buller, markradon och förorenad mark.

Goda miljöförhållanden kan skapas genom att eftersträva multifunktionella lösningar där offentliga platser som parker, torg och grönområden kan fungera för flera olika funktioner som infiltrationsytor för regnvatten, rekreation, luftrening med mera. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet, luft och buller som anges i 5 kap. miljöbalken sätter tydliga gränser för vad som kan anses vara goda miljöförhållanden. Fungerande ekosystemtjänster kan vara en annan indikator på att det råder balans i systemet.

Exempel på planeringsunderlag

Kulturmiljöprogram
Energiplan
Vattenbruksplan
Åtgärdsprogram för miljömålen
Regionala utvecklingsstrategier

Film: Långsiktigt god hushållning

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen