Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Samråda.

Regeringen anser att en översiktsplan vanligtvis kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att det i praktiken sällan behövs något undersökningssamråd i fråga om översiktsplaner.

Undersökning om betydande miljöpåverkan behöver sällan genomföras

Kommunen ska göra en strategisk miljöbedömning i de fall genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Första steget i den strategiska miljöbedömningen är en undersökning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningsförordningen har dock regeringen föreskrivit när en översiktsplan alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempelvis anges att en översiktsplan ska antas medföra en betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för tätortsbebyggelse, vägar eller industriområden. Det innebär att i de allra flesta fall står det redan från början klart att ett förslag till översiktsplan omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning, och att en undersökning därmed sällan behöver genomföras.

Av miljöbedömningsförordningen framgår också att frågan om betydande miljöpåverkan i vissa fall ska avgöras efter en undersökning. Det gäller översiktsplaner som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå eller innebär små ändringar i en plan, och som inte anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder enligt bilagan till Miljöbedömningsförordningen. Det kan gälla exempelvis mindre ändringar av översiktsplanen, däribland geografiska och tematiska ändringar.

2 §
  En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om
   1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
   2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är
      a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,
      b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt
9 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614),
      c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900),
      d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,
      e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
      f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
      g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),
      h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller
      i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. Förordning (2020:694).

3 §
  Trots 2 § ska frågan om betydande miljöpåverkan avgöras efter en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken i fråga om
   1. detaljplaner enligt plan- och bygglagen,
   2. andra planer eller program som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå, eller
   3. små ändringar i planer eller program som inte omfattas av
1 eller 2.

En ändring av en översiktsplan som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten är alltid undantagen från kravet på strategisk miljöbedömning, och därmed även från undersökning.  

3 §
  En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Skyldigheten gäller inte
   1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, och
   2. finansiella eller budgetära planer och program. Lag (2017:955) .

Undersökningssamråd

Om en undersökning genomförs ska det ske ett så kallat undersökningssamråd. Undersökningssamrådet ska ske inom ramen för PBL-samrådet och det bör ske i ett tidigt skede av samrådet, det vill säga innan kommunen har sammanställt ett planförslag. (jfr prop 2019/20:52 sid. 68) Undersökningssamrådet ska uppfylla de krav på undersökningssamråd som finns i miljöbalken, vilket innebär att kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan och samråda om det med länsstyrelsen och berörda kommuner.

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Vilka dessa kommuner är måste avgöras i det enskilda fallet. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 89–90) Genom länsstyrelsen sker samrådet med andra statliga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda.

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

6 §
  Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen
   1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och
   2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana omständigheter som avses i första stycket 1. Lag (2017:955) .

9 §
  Inom ramen för samrådet enligt 8 § ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2020:76) .

9 a §
  Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 8 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap.
9 och 10 §§ miljöbalken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen. Lag (2020:76) .

Beslut om betydande miljöpåverkan

Efter att undersökningen har genomförts ska kommunen i ett särskilt beslut ta ställning till om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Beslutet ska innehålla de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Det ska göras tillgängligt för allmänheten, vilket lämpligen sker i samrådet om det sammanvägda förslaget. Om ett genomförande av planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan ska skälen för bedömningen redovisas i översiktsplanen.

6 b §
  Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan. Lag (2020:76) .

Länsstyrelsens roll

Undersökningssamrådet ska göras med länsstyrelsen. Vid samrådet ska länsstyrelsen stödja kommunen genom att bidra med den kunskap och de underlag som är relevanta för undersökningen.  Genom länsstyrelsen sker samrådet med andra statliga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen