Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med brandspridning mellan brandceller

Granskad:

Det är viktigt att förhindra att en brand sprids mellan brandceller i en byggnad. Här får du vet mer om risker med brandspridning mellan brandceller.

Brandspridning mellan brandceller

Risker med brandisolering och upphängningsanordningar

Brandisolering krävs för att minska risken för brandspridning mellan brandceller. För att bestämma hur mycket isolering som behövs och vilket eventuellt skyddsavstånd som gäller behöver man ta hänsyn till hur systemet är utformat och vilka skyddsåtgärder som aktiveras vid en brand. Ventilationskanal, byggnadsdel, brandisolering, upphängning och tätning av genomföringar skapar ett gemensamt skydd mot brandspridning mellan byggnadens brandceller. I projekteringen är det viktigt att kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för en korrekt montering samt att isoleringen är tillräcklig. Anordningar för upphängning provas i samband med att man provar brandisolering. Vid en brand ska ventilationskanalerna inte falla ner eller skada genomföringens brandtätning.

Risker med tätning av genomföringar

Tätning av kanalgenomföringar är en väsentlig del av brandskyddet i en byggnad. Hur tätningen ska utföras påverkas av om byggnadsdelen är obrännbar eller består av brännbart material. Hög yttemperatur på en kanal som går igenom en konstruktion kan riskera att antända brännbart material i byggnadsdelen. Detsamma gäller ventilationskanaler inom ett brandtekniskt avskilt installationsschakt, där det förekommer brännbara installationer. En för hög yttemperatur på kanalens utsida innebär en risk för att brännbart material inom schaktet antänds. Detta kan i sin tur påverka övriga oisolerade genomföringar genom schaktväggarna. Brandtätning av genomföringar provas i samband med provning av brandisolering.

Risker med materialval

Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och göra att brandcellsgränser upprätthålls.

Konsekvenser för byggnaden

Om det finns risk för brandspridning mellan brandceller kan det leda till konsekvenser på byggnaden:

 • Försämrad möjlighet till utrymning
 • Ökad risk för att människor skadas av brandgaser och brand
 • Snabbare brandförlopp.

Att tänka på när du gör en riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att ett inomhusklimatproblem ska uppstå dels konsekvensen av problemet. Nedan presenteras exempel på faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för problem:

 • Felaktig projektering och drift.

Faktorer som påverkar konsekvensen av ett problem:

 • Förändringar i byggnaden som påverkar brandskyddet.

Läs mer om hur du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i praktiken”, se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan du göra för att minska risken

Här får du exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden 

När byggnaden ska projekteras

 • Planera för rätt dimensionerad brandskyddsisolering
 • Planera för rätt dimensionerade upphängningsanordningar och rätt tätning av genomföringar för ventilationen.

När byggnaden byggs

 • Kontrollera att brandskyddsisoleringen är rätt monterad
 • Kontrollera att tätning av genomföringar är rätt utfört

När byggnaden förvaltas

 • Säkerställs att skyddsavstånd till brännbart material uppfylls
 • Säkerställ att det inte finns några förändringar som försämrar gränser mellan brandceller.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen