Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser för Boverkets byggregler

Granskad:

Av en författning ska det alltid framgå när den träder i kraft, det vill säga när den börjar gälla. Detta framgår av ikraftträdandebestämmelsen.

Utgångspunkten är att det är de regler som är ikraft då man ska göra prövningen som ska tillämpas. Ofta finns dock övergångsbestämmelser till ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Övergångsbestämmelser som kan tillåta att äldre regler tillämpas. Att det finns övergångsbestämmelser beror på att det kan behövas tid för att hinna ställa om i produktion och liknande för att kunna uppfylla de ändrade reglerna.

Exempel på ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i BBR

Nedan följer ett exempel på hur ikraftträdande- och övergångsbestämmelser kan se ut. Det är från ändringarna i BBR (2011:6) genom BFS 2015:3, BBR 22. Det handlar om ändringar i avsnitt 9 Energihushållning.

  1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2015.
  2. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som
    a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 mars 2016
    b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 mars 2016,
    c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 mars 2016.

I punkten 1 finns ikraftträdandebestämmelsen.

I punkten 2 finns övergångsbestämmelserna.

Från när kan de ändrade reglerna tidigast börja tillämpas

De ändrade reglerna kan börja tillämpas direkt när de träder i kraft. Det är inte säkert att byggherren önskar utnyttja eventuella övergångsbestämmelser. Byggherren kanske i stället så fort som möjligt vill att de ändrade reglerna ska börja tillämpas.

Här beskrivs för tre olika fall när BBR 22 tidigast kan börja tillämpas.

Ett första fall är om åtgärden kräver bygglov, till exempel uppförande av ett flerbostadshus. Tillämpningen sker i detta fall när byggnadsnämnden beslutar om bygglov. Det sker då en prövning av om tomtkraven och utformningskraven uppfylls. Senare i byggprocessen bedöms de tekniska egenskapskraven när byggnadsnämnden beslutar om startbesked. Det är rimligt att se det som ett och samma ärende som inleds med bygglovet. Det innebär att om en prövning av bygglov görs den 1 mars 2015 eller senare kan BBR 22 tillämpas.

Ett andra fall är om åtgärden är anmälningspliktig, till exempel installation eller väsentlig ändring av hiss. Tillämpningen sker då när byggnadsnämnden beslutar om startbesked. Det innebär att om byggnadsnämnden beslutar om startbesked den 1 mars 2015 eller senare kan BBR 22 tillämpas.

Ett tredje fall är om åtgärden vare sig kräver bygglov eller anmälan. Tillämpningen sker då när arbetena påbörjas. Det innebär att om arbetena påbörjas den 1 mars 2015 eller senare kan BBR 22 tillämpas.

Hur länge får äldre bestämmelser som längst tillämpas

Eventuella övergångsbestämmelser styr hur länge äldre bestämmelser som längst får tillämpas. I exemplet med BBR 22 är övergångstiden ett år. Detta eftersom ikraftträdandet är den 1 mars 2015 och övergångsbestämmelserna löper ett år framåt i tiden till den 1 mars 2016. BBR gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. Det innebär att byggåtgärder ska uppfylla bestämmelserna i BBR även om de inte är bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga. Därför beskrivs det ofta i övergångsbestämmelser tre olika situationer. Se under punkt 2 i exemplet ovan med BBR 22. Det handlar om tidpunkterna för när ansökan om bygglov lämnas in till kommunen, när anmälan lämnas in till kommunen respektive när åtgärderna påbörjas. Tidpunkterna har valts utifrån vad byggherren själv kan styra över, inte utifrån kommunens handläggningstid. Därför har till exempel tidpunkten kopplad till bygglov valts till när ansökan om bygglov kommer in till kommunen, inte till tidpunkten när bygglovet beslutas av kommunen.

Byggherren väljer vilka regler som ska användas under övergångstiden

Om övergångsbestämmelser är utformade på detta sätt är det byggherren som väljer om de äldre eller de ändrade reglerna ska användas under övergångstiden. Byggherren kan välja mellan att använda de äldre reglerna i sin helhet eller de ändrade reglerna i sin helhet. Att blanda och välja delar av de äldre respektive de ändrade reglerna är inte möjligt.

 

Illustrationen visar exemplet BBR 22. Illustration: Boverket / Altefur Development

Vad äldre bestämmelser innebär i en övergångsbestämmelse

I övergångsbestämmelserna hänvisas till äldre bestämmelser. I exemplet ovan står "Äldre bestämmelser får tillämpas på". Det gäller då att hitta de äldre bestämmelserna.

En specifik äldre bestämmelse kanske inte finns i den senaste ändringsförfattningen av BBR. Då får man gå tillbaka till äldre ändringsförfattningar för att se bestämmelsens senaste lydelse.

I exemplet med BFS 2015:3, BBR 22 så får man gå tillbaka och titta på vad tidigare BBR innehåller. BBR 21 är ett omtryck så här hittar man äldre bestämmelser om avsnitt 9 Energihushållning.

I Boverkets författningssamling hittar du de olika lydelserna av BBR.

Flera övergångsbestämmelser parallellt

BBR kan ibland ändras med täta intervall. Det kan då innebära att flera ändringar av BBR med övergångsbestämmelser finns parallellt. Detta bör man vara observant på.

Vilken BBR som är tillämplig ska dokumenteras av kommunen

Det är viktigt att det dokumenteras vilken BBR som är tillämplig. Det bör göras såväl i beslutet om bygglov, protokollet från det tekniska samrådet, startbeskedet som i slutbeskedet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen