På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ansökan om lov och förhandsbesked

Granskad:

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas.

Ansökan om lov och förhandsbesked

Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. För att byggnadsnämnden ska kunna pröva en ansökan ska den innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Därför är det viktigt att en första granskning av ansökan sker så snabbt som möjligt.

20 §
  Ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked prövas av byggnadsnämnden.

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

27 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från
   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

27 b §
  Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136) .

Här kan du läsa mer om vad som kräver bygglov

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. Vad som behövs beror på vilken åtgärd som ska utföras. För enklare ärenden behövs normalt inte lika omfattande handlingar som för mer komplicerade. Förutom de specifika kraven på innehåll som finns i plan- och bygglagstiftningen är det byggnadsnämnden som avgör vilka ritningar, beskrivningar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

8 §
  En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om
   1. fastighetens beteckning,
   2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
   3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas, och
   4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och adress, om det behövs en kontrollansvarig.

8 a §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) och som ska vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla
   1. uppgifter om
      a) byggnadsverkets utformning och omfattning,
      b) rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
      c) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
      d) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
      e) de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
      f) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.
Förordning (2021:786).

8 b §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
Uppgifterna enligt 8 a § ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån de omständigheter som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt
6 kap. miljöbalken, ska ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen. Förordning (2021:786).

En ansökan om lov ska innehålla uppgifter om fastighetsbeteckningen, byggherrens namn, adress och person- eller organisationsnummer. Av ansökan ska även framgå den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska den föreslagna kontrollansvariges namn, adress och person- eller organisationsnummer anges. Uppgiften behövs i lovansökan eftersom beslut om kontrollansvarig ska fattas av byggnadsnämnden redan i samband med beslutet om lov. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 471)

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

8 §
  En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om
   1. fastighetens beteckning,
   2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
   3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas, och
   4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och adress, om det behövs en kontrollansvarig.

8 a §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) och som ska vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla
   1. uppgifter om
      a) byggnadsverkets utformning och omfattning,
      b) rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
      c) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
      d) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
      e) de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
      f) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.
Förordning (2021:786).

8 b §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
Uppgifterna enligt 8 a § ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån de omständigheter som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt
6 kap. miljöbalken, ska ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen. Förordning (2021:786).

40 §
  Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
   1. vilken giltighetstid lovet har,
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

40 a §
  Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136) .

Om ansökan gäller tillbyggnad eller någon annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus ska den också innehålla de handlingar som krävs för beslut om startbesked. I vissa situationer kommer det inte alltid att behövas ett särskilt tekniskt samråd. Därför kan byggnadsnämnden meddela beslut om startbesked redan i samband med beslutet om lov. Men detta är alltså bara möjligt om samtliga handlingar som krävs för beslut om startbesked finns med redan i ansökan om lov och om byggnadsnämnden utifrån dessa handlingar kan bedöma om ett tekniskt samråd behövs. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 471)

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

Ansökan om lov eller förhandsbesked och tillhörande ritningar och beskrivningar ska, om byggnadsnämnden begär det, vara lämpliga för arkivering.

9 §
  En ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan och sådana andra handlingar som avses i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska vara utförda så att de är lämpliga för arkivering, om byggnadsnämnden begär det.

För att underlätta handläggningen av ett ärende och för att ärendet ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Detta är särskilt viktigt i de fall då grannar eller andra sakägare får lämna synpunkter på ansökan.

Ansökans innehåll vid MKB-projekt

Utöver de vanliga kraven på en ansökans innehåll som gäller för alla ärenden finns det särskilda innehållskrav vid ärenden som rör MKB-projekt. De särskilda kraven på vad en ansökan ska innehålla gäller bara om åtgärdens miljöpåverkan ska bedömas.

8 a §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) och som ska vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla
   1. uppgifter om
      a) byggnadsverkets utformning och omfattning,
      b) rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
      c) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
      d) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
      e) de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
      f) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.
Förordning (2021:786).

En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för ett MKB-projekt där åtgärdens miljöpåverkan ska bedömas ska innehålla uppgifter om:

 • byggnadsverkets utformning och omfattning,
 • rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
 • miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
 • vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
 • de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,
 • åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
 • en bedömning av om den sökta åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

8 a §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) och som ska vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla
   1. uppgifter om
      a) byggnadsverkets utformning och omfattning,
      b) rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
      c) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
      d) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
      e) de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
      f) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.
Förordning (2021:786).

De uppgifter som krävs i ansökningar om bygglov eller förhandsbesked för MKB-projekt ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att byggnadsnämnden kunna ta ställning till om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om en ansökan gäller en åtgärd som redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken, ska uppgifterna i ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen.

8 b §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
Uppgifterna enligt 8 a § ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån de omständigheter som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt
6 kap. miljöbalken, ska ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen. Förordning (2021:786).

De utökade kraven på ansökans innehåll innebär att byggnadsnämnden har rätt att begära in dessa uppgifter från den sökande. Nämnden får även förelägga om komplettering av uppgifterna precis som med de vanliga innehållskraven.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Här kan du läsa mer om vad ett MKB-projekt är och för vilka MKB-projekt som åtgärdens miljöpåverkan ska bedömas

Byggnadsnämndens serviceskyldighet

Byggnadsnämnden ska lämna sökanden rimlig vägledning om ansökningshandlingarna. Det ingår i nämndens skyldighet att hjälpa den enskilde att ta till vara sin rätt inom nämndens verksamhetsområde. Det kan exempelvis gälla upplysningar om hur man gör en ansökan och hjälp med att fylla i blanketter. Det kan även vara råd om vilka handlingar som bör bifogas, exempelvis om hur sökanden ska gå tillväga för att få en ritning att uppfylla de krav som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut. Serviceskyldigheten gäller i princip oberoende av om någon har begärt hjälp eller inte. Den sträcker sig däremot inte hur långt som helst, sökanden kan inte begära att nämnden ska göra ritningarna åt denne.

2 §
  Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt andra bestämmelser i denna lag ska nämnden
   1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads-
och landskapsmiljö,
   2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning,
   3. samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och 4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

6 §
  En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Annan sökande än fastighetsägaren

Det finns inget som hindrar att andra än fastighetsägaren ansöker om lov eller förhandsbesked. Exempel på detta är ansökan om att få uppföra en telemast eller ett vindkraftverk. Det kan också vara fallet när någon ansöker om att få utföra en bygglovspliktig åtgärd på en arrendetomt.

För att kunna påbörja byggnadsarbetena krävs, förutom beslut om lov och startbesked, att fastighetsägaren ger sitt tillstånd till att bygga. Detta tillstånd är ett civilrättsligt avtal mellan byggherren och fastighetsägaren som inte har med bygglovet att göra. Beslut om bygglov kan alltså fattas utan att fastighetsägaren har gett sitt tillstånd men för att kunna använda sig av sitt bygglov måste byggherren ha fastighetsägarens tillstånd. Byggnadsnämnden ska dock underrätta fastighetsägaren om ansökan och låta denne yttra sig innan beslut fattas.

26 §
  Om det inte är uppenbart onödigt, får en fråga om lov eller förhandsbesked inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om vad andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det.

Diarieföring

Eftersom medborgarna har rätt att ta del av allmänna handlingar är det viktigt att byggnadsnämnden registrerar sina handlingar eller på annat sätt håller reda på dem.

1 §
  Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag
(2018:1801).

1 §
  Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

För de handlingar som registreras ska det av registret framgå:

 • datum då handlingen kom in eller upprättades,
 • diarienummer eller annan beteckning,
 • i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare och
 • i korthet vad handlingen rör.

2 §
  Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå
   1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
   2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
   3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
   4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

Ett lämpligt tillvägagångssätt för bygglovsansökningar är att registrera alla ärenden i ett diariesystem där de får ett diarienummer. Diarienumret är unikt och det ska finnas på alla handlingar som tillhör ärendet. I diariesystemet kan man till exempel se alla inkomna och upprättade handlingar i ärendet, vem som är ärendets handläggare och var i handläggningsprocessen ärendet befinner dig. Om uppgifter till ärendet lämnas via telefon eller vid besök och de tillför ärendet en sakuppgift ska tjänstemannen göra en tjänsteanteckning som också ska diarieföras på ärendet. Även e-post räknas som inkommande post till kommunen. Man måste därför avgöra om e-posten är en allmän handling och därmed ska diarieföras.

3 §
  Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Lag
(2018:1801).

27 §
  En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.

Mottagningsbevis

När en ansökan har inkommit till byggnadsnämnden ska skriftlig information, ett så kallat, mottagningsbevis, skickas till sökanden så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om:

 • tidsfristen för beslutet
 • reduktion av avgift om tidsfristen överskrids
 • möjligheten att överklaga.

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

Förutom de krav på innehåll som finns i plan- och bygglagen, PBL, kan mottagningsbeviset innehålla andra uppgifter. Det kan till exempel vara vilken handläggningstid ärendet förväntas få, vem som är handläggare och kontaktuppgifter.

Mottagningsbeviset måste vara skriftligt men kan skickas på olika sätt till exempel via brev, e-post eller annan elektronisk form. Det finns inga krav på att mottagaren ska bekräfta att den tagit emot mottagningsbeviset. När byggnadsnämnden skickar ett mottagningsbevis är det viktigt att man i efterhand kan se att det har skickats och när det har skickats. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

Information om tidsfristen för beslut

I mottagningsbeviset ska byggnadsnämnden informera sökande om vilka tidsfrister som gäller för beslutet. Det innebär att byggnadsnämnden ska informera om när ansökan kom in till nämnden och när tidsfristen för beslut går ut, det vill säga tio veckor från den dag då ansökan kom in. Sökanden ska även informeras om att tidpunkten för när tidsfristen börjar löpa kan ändras om sökande kommer in med ytterligare underlag eller byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller ytterligare underlag kom in. Det ska även framgå att tidsfristen kan förlängas med ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av handläggning eller utredningen i ärendet. Information bör även innefatta att det inte innebär att ansökan är beviljad om beslut inte fattas inom tio respektive tjugo veckor. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

Här kan du läsa mer om tidsfrister för handläggning

Information om reduktion av avgift

I mottagningsbeviset ska byggnadsnämnden informera om att den avgift som nämndes får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut om ansökan överskrids av byggnadsnämnden.

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

Här kan du läsa mer om reduktion av avgift

Information om möjligheten att överklaga

I mottagningsbeviset ska det framgå vilka möjligheter som finns att överklaga nämndens beslut. Det vill säga att beslutet om lov, förhandsbesked och avgift kan överklagas. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 27)

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

Nya handlingar

Om det kommer in nya ritningar eller andra handlingar i ett lovärende, som ska ersätta de tidigare, är det viktigt att det är tydligt vilka handlingar som gäller. Det syns på datumstämpeln vilka som är de aktuella, det vill säga de senast inkomna.

Skriftlig information att tidsfristen ändras

Om sökanden kommer in med ytterligare underlag eller nya handlingar på eget initiativ ändras tidsfristen för handläggningen. Byggnadsnämnden ska då skriftligen informera sökande om ändringen och den nya tidsfristen.

27 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från
   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

27 b §
  Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

Tidsfrister för handläggning

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska fattas inom tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Från vilken dag tidsfristen ska räknas är reglerat i PBL. Tiden ska räknas från den dag då ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller ytterligare underlag på sökandes egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i ansökan har avhjälpts av sökanden. (Jfr prop. 2017/18:210 sid 25-26)

27 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från
   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

27 b §
  Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136) .

Här kan du läsa mer om tidsfrister för handläggning

En första granskning

Så snart som möjligt efter det att en ansökan kommit in till byggnadsnämnden bör en första granskning av ärendet göras. Med hänsyn till hur tidsfristerna för handläggning ska beräknas bör denna granskning göras inom tre veckor från att ansökan kommit in.

Det är lämpligt att då kontrollera om åtgärden verkligen kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Det förekommer att ansökningar lämnas in för åtgärder som inte kräver lov. Det kan bero på att sökanden inte är medveten om att åtgärden inte kräver lov. Det kan även bero på att sökanden vill få en lovansökan prövad även om lov inte krävs, till exempel på grund av en konflikt med en granne. Man har rätt att få en lovansökan prövad även om åtgärden inte kräver lov.

14 §
  Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag.

Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Ofullständig ansökan

Om ansökan inte är fullständig får byggnadsnämnden förelägga sökanden att inom en viss tid komplettera sin ansökan med det som saknas. Sådant föreläggande bör ske inom tre veckor från det att ansökan kommit in till byggnadsnämnden. I annat fall räknas tidsfristen för handläggning fortfarande från den dag då ansökan kom in till nämnden eller från den dag då sökande inkom med ytterligare underlag på eget initiativ. Alltså inte från den dag då komplettering inkommit.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

När en ansökan är ofullständig kan det innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet. Det finns inget krav på att ritningarna ska utföras av någon med en speciell utbildning. Men det är lämpligt att de är fackmannamässigt utförda. Om det är uppenbart att en tilltänkt åtgärd är olämplig eller otillåten och därför inte kan medges lov, finns det inga skäl att begära utförligare uppgifter. Ett sådant avslagsbeslut kan alltså fattas på ofullständiga handlingar.

Föreläggande om komplettering

Ett föreläggande om komplettering bör vara ett skriftligt beslut. Detta på grund av att det är avgörande för hur tidsfristerna för handläggningen ska räknas och om avgiften ska reduceras eller inte. Om byggnadsnämnden inte beslutar om föreläggande skriftligt räknas tidsfristerna från den dag då ansökan kom in eller från den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ.

Föreläggandet ska innehålla:

 • vilka brister i ansökan som ska avhjälpas
 • när bristerna senast ska vara avhjälpta
 • upplysning om att ansökan kan komma att avisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Det är viktigt att byggnadsnämnden är mycket tydlig med vad som saknas i ansökan och hur lång tid sökanden har på sig att komplettera den. Det kan även vara lämpligt att, utöver det skriftliga föreläggandet, ta personlig kontakt med sökanden för att undvika missförstånd.

Om ansökan förblir ofullständig trots föreläggande om komplettering får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. Avvisning kan vara aktuellt om ansökningshandlingarna är så ofullständiga att ärendet överhuvudtaget inte går att pröva i sak.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Här kan du läsa mer om föreläggande om komplettering

Skriftlig information att tidsfristen ändras

Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan kom in eller från den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ, ändras tidsfristerna för handläggningen.

När sökande har avhjälpt de brister i ansökan som föreläggandet avser ska byggnadsnämnden skriftligen informera sökande om den nya tidsfristen.

27 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från
   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

27 b §
  Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

Lovföreläggande

Om en lovpliktig åtgärd har gjorts utan lov ska byggnadsnämnden utfärda ett föreläggande att inkomma med en ansökan, ett lovföreläggande. Detta ska dock bara ske om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden. Föreläggandet ska ställas till fastighetens eller byggnadsverkets ägare. Av föreläggandet ska framgå vilken tid sökanden har på sig att lämna in med ansökan.

17 §
  Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).

Här kan du läsa mer om lovföreläggande

När flera beslut krävs

Ansökan om förhandsbesked och ansökan om strandskyddsdispens kommer ibland in samtidigt. I en sådan situation kan byggnadsnämnden informera sökanden om att positivt beslut krävs i båda ärendena för att åtgärden ska kunna vidtas och att det kan bli ett positivt beslut i det ena ärendet och ett negativt i det andra. Byggnadsnämnden kan föreslå sökanden att återkalla ansökan om förhandsbesked. Om det blir ett positivt beslut i strandskyddsärendet kan sökanden därefter ansöka om förhandsbesked. Detta tar visserligen lite längre tid men sökanden undviker dubbla avgifter om det blir ett negativt beslut i strandskyddsärendet. Tidsfristen för förhandsbesked ska hållas och prövningen får avse endast det som är angivet i PBL.

Arkivering

När ärendet ska arkiveras är det lämpligt att en rensning av akten sker. Syftet med att rensa akten är att det ska bli lättare att förstå ärendet i framtiden. Alla oviktiga handlingar ska tas bort från akten. Exempel på oviktiga handlingar är anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse, utkast och liknade som inte tillför ärendet en sakuppgift och kopior.

Kommunen beslutar själv vilka regler den ska ha för gallring och arkivering, förutom vad som följer av arkivlagen och andra lagar eller förordningar. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, som är ett samarbetsorgan mellan Statens arkiv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ger dock ut råd om arkivering. Deras gallringsråd nummer 11 behandlar bevarande och gallring av handlingar som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Där sägs att om det finns ritningar och andra handlingar med olika ankomstdatum i ett bygglovsärende så är det viktigt att det tydligt framgår vilka ritningar som tillhör själva lovbeslutet. Övriga ritningar kan antingen kastas, om det är möjligt utifrån kommunens arkivregler, eller tydligt markeras med att de inte tillhör beslutet så att inga missförstånd uppstår.

Filmer

Film om ansökan om bygglov. Filmen är cirka 3 minuter lång och hämtad från utbildningen Ny på jobbet som bygglovshandläggare.
Film om vad det är som kan behöva gallras i arkivet och hur det går till. Filmen är ca 2 minuter lång och är hämtad från utbildningen Ny på jobbet inom PBL-administration.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen