Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklarera så här

Granskad:

Här finns information om hur en beräkning av klimatpåverkan för en byggnad ska genomföras.

Det är viktigt att planera för klimatdeklarationen och när den ska göras. Läs mer om de olika stegen i arbete med en klimatdeklaration, om omfattning och vilka delar av byggnaden som ska ingå. Här finns information om dels var rätt underlag kan hittas, dels hur en beräkning av klimatpåverkan går till. Beräkningsunderlaget måste sparas i fem år av byggherren.

När ska klimatdeklaration lämnas in

Schematisk illustration som visar en klimatdeklarations väg från förstudie till förvaltning.

Klimatdeklarationen ska lämnas in till Boverket innan kommunen kan ge ett slutbesked. Arbetet med att ta fram underlaget påbörjas dock långt tidigare. Här finns mer att läsa mer om tidslinjen för arbetet.

Planera

dator med gröna bockar, lyftkran och byggarbetare.

Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration görs och lämnas in till Boverket, men flera aktörer i byggprocessen berörs av den nya lagen. Här finns mer information om de olika stegen i arbetet med en klimatdeklaration och exempel på vilka aktörer som kan vara involverade i de olika stegen.

Klimatdeklarationens omfattning

Illustration som visar livscykeln för en byggnad. A Byggskede, B Användningsskede och C Slutskede.

Byggnadens livscykel kan delas upp i byggskede, användningsskede och slutskede. Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från byggskedet. Här finns information om de olika modulerna i byggskedet.

Byggdelar som ingår

Hus i genomskärning som visar på de olika byggelementen som ingår i en klimatdeklaration.

De delar av byggnaden som ska ingå i klimatdeklarationen är byggnadens klimatskärm, samtliga bärande konstruktionsdelar samt innerväggar. Här finns detaljerad information om de ingående byggdelarna.

Underlag till beräkning av klimatpåverkan

12 olika fönster. Ett fönster är markerat för specifik klimatdata (EPD), medan alla är markerade som generiska klimatdata.

De vanligaste indata till beräkningen kan behöva hämtas från olika underlag, som BIM-modeller och kostnadskalkyler. Här finns mer information om underlag till de olika modulerna i en byggnads livscykel: modul A1–A3 produktskede, modul A4 transport, modul A5 byggspill och modul A5 energi. Här finns även information om beräkning av täckningsgrad och uppräkning till 100 procent.

Beräkna byggnadens klimatpåverkan

Dator med formler på skärmen

Byggherren ansvarar för att klimatdeklarationen är gjord på rätt sätt. Detta avsnitt ger mer information om vad som behövs för att genomföra en beräkning. Här finns även exempel på en klimatberäkning.

Spara underlag

Byggherren måste spara underlaget som verifierar uppgifterna i den inlämnade klimatdeklarationen i fem år från det att den lämnats in. Boverket kan i sin tillsyn begära att få ta del av detta underlag för att kunna granska den deklarerade klimatpåverkan. Här finns information om vilket underlag som lämpligen sparas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen