Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med felaktig ventilation

Granskad:

Fel och brister i ventilationssystemet kan påverka innemiljön och hälsan. Ventilationen ska fungera bra vid normal drift, men även i händelse av brand. Här får du veta mer om hur du undviker risker orsakade av felaktig ventilation. Du får även stöd i att hantera risker med hur ventilationen utformas med hänsyn till brand.

Det är viktigt att känna till ventilationssystemens funktion

Vi tillbringar en stor del av våra liv i olika typer av byggnader, vilket innebär att frisk luft inomhus är en viktig faktor för vårt välmående. Här hittar du information som stödjer dig i ditt arbete med att bedöma och hantera risker med olika ventilationssystem. Du får exempel på var fel kan uppträda i ventilationssystemet, och du får även lära dig mer om vad som påverkar sannolikheten för att ett fel ska uppstå och vilka konsekvenserna kan bli.

Läs mer om hur en riskbedömning går till på webbsidan "Riskbedömning". Se länk i ”Relaterad information”.

Oavsett om du är byggherre, projektör, entreprenör, byggnadsinspektör, kontrollansvarig, drifttekniker eller förvaltare så är det viktigt att ha kunskap om byggnadens ventilation och hur den påverkar inomhusmiljön. Ventilationens huvuduppgift är att föra bort oönskade luftburna ämnen och överskottsvärme på ett kontrollerat sätt. Att ventilationssystemet fungerar på ett bra sätt är viktigt för en bra inomhusmiljö, men även för att energianvändningen inte ska bli onödigt hög. Ventilationssystemet kan också ha en viktig funktion för att transportera bort rökgaser vid brand.

Luften inomhus påverkas av flera olika faktorer. Illustration: TicTac

Ventilationssystemen i våra byggnader har med tiden utvecklats från enklare system med självdrag till dagens mer avancerade fläktsystem. Detta innebär att det finns behov av kunskap om olika typer av system för att kunna hantera de risker som finns.

Webbutbildning

Du behöver grundläggande kunskap om ventilation och luftkvalitet för att förstå och förebygga risker med dålig ventilation. Lär dig mer om hur luft transporteras och beter sig i en byggnad i webbutbildningen ”Luft”. Se länk i ”Relaterad information”.

Risker vid utformning av ventilationssystem

Illustration som visar luftföring av tilluft

För att få ett välfungerande ventilationssystem är det viktigt att systemet utformas rätt från början. Hur luften tillförs och hur systemet styrs i drift påverkar inomhusmiljön. Det är också viktigt att den luft som tas in i byggnaden är av god kvalitet. Här får du veta mer om risker med uteluftsintag och filter, energiförluster samt tilluft och givare.

Risker vid drift av ventilationssystem

Foto på ventilationsrör

Det viktigt att ventilationssystemet injusteras noggrant. Planer för drift och underhåll behöver tas fram redan i projekteringen av en byggnad, för att därefter bli en naturlig del av arbetet med byggnaden. En fungerande ventilation ska föra bort föroreningar utan störande ljud samt minimera effekten till exempel radongas och olika smittämnen. Här får du veta mer om hur du undviker risker vid injustering och mätning, risker med eftersatt drift och underhåll samt problem med buller och smitta.

Risker med brand och ventilationssystem

Foto som visar sot i tak intill en ventil.

Ventilationssystemets funktion har stor betydelse vid en brand. Rätt utformning av ventilationssystemet hindrar eller fördröjer spridning av brand och brandrök. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt för ett fungerande brandskydd, och få stöd i arbetet med att undvika risker.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen