Förenklat förfarande för upphävande av detaljplan

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva den. Förfarandet för att upphäva en detaljplan kan vara olika beroende på om detaljplanen har genomförandetid kvar eller inte.

Med upphävande av en detaljplan avses ett sådant upphävande där en detaljplan upphävs helt eller för enbart en del av planområdet. Ett upphävande kan däremot inte avse en viss bestämmelse i en detaljplan. Om en viss bestämmelse ska upphävas görs detta genom att detaljplanen ändras. Se prop. 2013/14:126 (sid. 104) i "Relaterad information":

Läs mer om ändring av detaljplan här

Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst läge. Det innebär att området inte längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt. En plan kan även upphävas genom att en ny plan antas för samma område.

Processen för att upphäva en detaljplan

Kommunen kan själv ta initiativ till att upphäva en detaljplan. Det kan även vara någon annan aktör som planerar vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upphävs. Genom planbesked kan kommunen ge svar på om den nya verksamheten är möjlig och om kommunen har för avsikt att påbörja ett arbete som innebär att den gällande planen upphävs.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 2-5 §§

Vid upphävande av en detaljplan ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som hade tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram. Det innebär att kommunen kan tillämpa ett standardförfarande eller ett utökat förfarande vid upphävande av en detaljplan. I vissa fall kan kommunen tillämpa ett förenklat förfarande för att upphäva en detaljplan.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38b §

Upphäva en detaljplan under genomförandetiden

Före genomförandetidens utgång kan kommunen endast upphäva en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Det innebär att en plan som huvudregel inte kan upphävas från det att planen har vunnit laga kraft fram till att genomförandetiden gått ut. Detta gäller även om genomförandetiden börjar gälla först efter en viss tid från det att planen vunnit laga kraft. Upphävandet kan dock göras om det behövs på grund av att nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid planläggningen. När en detaljplan med genomförandetid kvar upphävs kan upphävandet göras antingen med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande. Se prop. 2013/14:126 (sid 106) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 39 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38 §

Fastighetsägare som berörs

I plan- och bygglagen, PBL, definieras inte vem som avses vara en fastighetsägare som berörs utan det är en bedömning som kommunen får göra sett till omständigheterna i det enskilda fallet. Hur kommunen ska kommunicera med fastighetsägare som berörs är inte heller beskrivet i PBL. Det är lämpligt att kommunen innan planprocessen påbörjas kommunicerar med berörda fastighetsägare för att klargöra om någon motsätter sig ett upphävande av planen.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 39 §

Fastighetsägares rätt till ersättning

Om en detaljplan upphävs före genomförandetidens utgång, kan fastighetsägare ha rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som upphävandet innebär. Även om berörda fastighetsägare samtycker till förslaget att upphäva en detaljplan är det inget som senare hindrar dem ersättning för de skador som kan uppkomma. Se prop. 1985/86:1 (s. 596) i "Relaterad information":

Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 9 §

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om ersättning och inlösen när detaljplan ändras eller upphävs

Upphäva en detaljplan efter genomförandetiden

När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut har kommunen möjlighet att upphäva planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Kommunen kan då under särskilda förhållanden tillämpa ett förenklat standardförfarande vilket innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning. Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om upphävandet av detaljplanen är:

  • förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna,
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38b §

Om upphävandet av detaljplanen inte motsvarar förutsättningarna för ett förenklat standardförfarande ska kommunen tillämpa ett utökat förfarande.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §

Vid bedömningen av om kommunen kan tillämpa ett förenklat förfarande vid upphävande av en detaljplan ska enbart upphävandets konsekvenser bedömas. Kommunen ska inte ta hänsyn till om planen exempelvis var av stor betydelse eller stred mot översiktsplanen när den antogs.
Se prop. 2013/14:126 (sid 105) i "Relaterad information"

Processen för förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

När ett förenklat standardförfarande tillämpas ska kommunen samråda med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Under samrådet är det viktigt att kommunen informerar samrådskretsen om att det är enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. När kommunen genomfört samrådet och fått in synpunkter på planförslaget ska dessa sammanställas i en samrådsredogörelse. Kommunen ska sedan skicka samrådsredogörelsen eller meddelande om var redogörelsen finns tillgänglig till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

När kommunen har skickat samrådsredogörelsen kan ett beslut om upphävande av detaljplanen fattas. Beslutet om att upphäva en detaljplan fattas av kommunfullmäktige, men fullmäktige kan i vissa fall delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 17 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 27 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38b §

När kommunen har fattat beslut om att upphäva planen ska ett meddelande skickas till berörda myndigheter och enskilda. Meddelandet ska skickas senast dagen efter det att justeringen av protokollet som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Beslutet att upphäva en del eller hela detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännager beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Tiden för överprövning är tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 29, 30, 32 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 11 §

Väsentlig ändring av planförslaget efter samrådet

Om planförslaget ändras väsentligt efter samrådet ska kommunen låta förslaget granskas. Kommunen ska då informera om granskningen genom en underrättelse på kommunens anslagstavla.
När kommunen ska genomföra en granskning på grund av att förslaget ändrats väsentligt efter samrådet reglerar PBL inte hur lång granskningstiden ska vara. Däremot behöver granskningstiden vara tillräckligt lång för att syftet med granskningen ska uppnås. Granskningens syfte är att visa det planförslag som kommunen har för avsikt att anta och ge berörda intressenter möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 18, 25 §§

När granskningen är genomförd ska kommunen göra ett granskningsutlåtande innan planen kan antas och vinna laga kraft. Läs mer om respektive steg i processen här.

Läs mer om standardförfarandet här.
Läs mer om utökat förfarande här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej