Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Princip för riskbedömning

Granskad:

Riskbedömningen ska ge en samlad bild av riskerna och ett underlag för prioriteringar inför det fortsatta arbetet med att ta fram åtgärder. Här presenteras förslag på hur en bedömning av klimatrelaterade risker till stöd för kommunens översiktsplanering kan utföras.

Princip för riskbedömning

En riskbedömning kan utföras på olika sätt. Här presenteras förslag på hur en bedömning av klimatrelaterade risker för översvämning, ras, skred och erosion kan utföras. Förslaget utgår huvudsakligen från den metodik som används vid bedömning för områden med betydande översvämningsrisk enligt översvämningsförordningen. Du kan läsa mer om översvämningsförordningen i Relaterad information.

Principen för riskanalys som ingår i den riskbedömning som föreslås här är att kombinera kartunderlag som beskriver ett klimathot, exempelvis en översvämningskarta, med kartunderlag över skyddsvärda objekt och intressen. Områden med skyddsvärda objekt och intressen som hotas av översvämning kan då identifieras och presenteras som en form av riskkarta. Riskkartan visar då vilka skyddsvärda objekt och intressen som är riskutsatta.

Riskanalys kan underlättas av användning av ett geografiskt informationssystem, GIS, med det går också att utföra analogt genom visuell granskning av kartmaterial. 

Förenklad illustration - princip för riskanalys i föreslagen riskbedömning. Hotkartan till väster visar översvämningshotade områden med ljusblå, transparent färg. Kartan i mitten visar skyddsvärda objekt och intressen. Efter sammanläggning av dessa två kartor går det att utläsa vilka skyddsvärda objekt och intressen som riskerar att översvämmas, vilket visas i riskkartan till höger. Illustration: Boverket/Lise Svensson

Den framtagna riskkartan kan användas för att på en övergripande nivå identifiera och avgränsa riskutsatta områden och objekt. Med stöd av lokalkännedom kan kommunen bedöma och värdera konsekvenser i olika riskutsatta områden, om hotet skulle förverkligas. En översiktlig värdering av riskutsatta områden kan användas som stöd för prioriteringar i det fortsatta arbetet.

Sannolikhet, konsekvens och risk

Begreppet risk brukar ofta beskrivas som en sammanvägning av sannolikhet för och konsekvens av att en negativ händelse inträffar, exempelvis översvämning. I den föreslagna metoden beskriver hotkartan en bild av sannolikhet, med information om var det är sannolikt eller finns förutsättningar för att översvämning kan inträffa. Kartan med skyddsvärda objekt och intressen ger en bild av potentiella konsekvenser ifall översvämning skulle inträffa.

För vissa typer av klimatrelaterade risker finns hotkartor som även visar utbredning med olika grad av sannolikhet. Detta gäller främst översvämningsrisker där beräknad översvämningsutbredning kan redovisas för exempelvis 100 års- och 200 års återkomsttid, vilket motsvarar olika sannolikheter.

För karteringar av områden med förutsättning för ras, skred eller erosion redovisas oftast inte någon gradering av sannolikhet för inträffande.

Återkomsttider (på SMHI:s webbplats)

Riskbedömning för nutida och framtida klimatförhållanden

För att få en uppfattning av hur riskerna väntas förändras över tid är det användbart att göra riskbedömning utifrån olika tidsperspektiv. Riskkartor tas då fram utifrån hotkartor som representerar dels dagens klimatförhållanden, dels framtida klimatförhållanden enligt olika scenarier. Hotkartor som representerar olika framtidsscenarier finns i dagsläget tillgängliga främst när det gäller klimatrelaterade risker för översvämning.

Riskbedömning behöver göras för befintlig bebyggelse och vid planering för ny bebyggelse.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen