Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöer för lärande och kultur

Granskad:
Symboler för globala målen: 11, 1, 4, 5, 10, 16.
Illustration: Trollbäck och The New Division

Utbildning och kultur är viktiga grundfundament i vårt samhälle och det behöver synas i gestaltningen. Väl placerade och utformade skolmiljöer är av stor betydelse för barn och ungas möjligheter till utveckling och inlärning. Att ha tillgång till olika kulturaktiviteter som bibliotek, museer, konserthus, biografer, lokaler för eget skapande med flera verksamheter bidrar till gemensam folkbildning och möjlighet till känsla av sammanhang och inkludering.

Innovationskraft och skolans miljöer

I propositionen för gestaltad livsmiljö lyfts att svensk innovationskraft i hög grad bygger på ett väl fungerande system för utbildning, forskning och nyttiggörande. Bland annat universitet, högskolor och forskningsinstitut är där fundamentala delar tillsammans med näringslivet.

Skolans miljöer är en viktiga offentlig miljö som särskilt bör uppmärksammas. Förskolans och skolans inom- och utomhusmiljö har betydelse för barns utveckling. Regeringens bedömning är att förskolans och skolans miljöer ständigt bör utvecklas och förbättras genom omsorgsfull arkitektur, form och design, för att gynna lärande, hälsa och välbefinnande.

Miljöer för lärande och utbildning är centrala funktioner i vårt samhälle och ett grundfundament för ett välfärdssamhälle. Detta bör komma till uttryck i den fysiska miljön, det vill säga hur dessa miljöer är lokaliserade och utformade. Om vi placerar, utformar och förvaltar våra lärandemiljöer väl kan de bidra till ökad likvärdighet i samhället, det vill säga att utjämna skillnader och öka jämlikheten. Om dessa miljöer också kan fungera som samlingspunkter och mötesplatser under kvällstid och helger kan skolan bli en sammanhållande och inkluderande plats på flera sätt, där till exempel lärande och kulturaktiviteter kan mötas.

Barn och ungas vardagsmiljö

Våra barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid i dessa miljöer, samtidigt som de tillhör landets största arbetsplatser. Här väcks och formas drömmar hos de barn och unga som tillsammans ska ta hand om vårt samhälle i framtiden. Därför är det viktigt att dessa miljöer ger en känsla av stolthet, trygghet, kreativitet och framtidstro. Här ska barn och unga få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor utifrån sina individuella behov.

Om den fysiska miljön understödjer det pedagogiska arbetet och ger grunden för en bra hälsa, trivsel, fysisk rörelse och stimulans, får barnen också bättre förutsättningar för inlärning och utveckling. Detta förutsätter en omsorgsfullt gestaltad miljö, såväl inomhus som utomhus, där miljöerna ger möjlighet till rörelse och aktivitet utifrån barns behov i olika åldrar.

Tillgängliga kulturmiljöer

Precis som utbildning är kultur ett viktigt grundfundament i vårt samhälle. Att ha tillgång till olika kulturaktiviteter som bibliotek, museer, konserthus, biografer, lokaler för eget skapande med flera verksamheter bidrar till gemensam folkbildning och möjlighet till en känsla av sammanhang och inkludering.

Vårt kulturarv är en viktig del av kulturen. Kulturmiljövärden finns överallt och vi påverkas av dem dagligen. Det är platser vi människor har skapat, både i staden och på landet. Och det är inte bara det äldsta och mest unika, utan också vardagsmiljöer av varierande ålder och karaktär. Våra kulturmiljöer är en viktig pusselbit i det hållbara samhället, eftersom de inte bara berättar om vårt förflutna utan också är redan använda naturresurser och redan investerat kapital.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen