Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gröna lösningar för ekosystemtjänster i praktiken

Granskad:

Urbana ekosystemtjänster har stor betydelse för människors liv i vardagen. De löser inte bara framtida utmaningar, utan de har även betydelse för vårt dagliga välmående. Denna del innehåller vägledning och inspiration om hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön och bli till nytta. Vi visar vad som kan göras och vad som går att vinna på att inkludera gröna lösningar i byggandet, samt hur de kan förvaltas för att värden ska maximeras.

Vad är ekosystemtjänster

Egentligen är ekosystemtjänster ett nytt begrepp för något som vi människor alltid har varit beroende av. Begreppet ekosystemtjänster ska visa vad ekosystemen ger för nytta för oss människor. I praktiken ger träd som skuggar ekosystemtjänsten "reglering av lokalklimat", medan en mjuk gräsyta ger både ljuddämpning och dagvatteninfiltration för att nämna några vanliga exempel.

När du ska bygga i praktiken

I byggprocessen behöver den gröna strukturen som ska producera ekosystemtjänster bevaras, utvecklas eller skapas. Den här delen riktar sig till dig som planerar, gestaltar eller projekterar stadsgrönska. Vi kommer här att visa på vad som är viktigt att känna till när olika typer av ekosystemtjänster efterfrågas och när den gröna struktur som ska generera detta ska konstrueras och förvaltas. Det handlar om grundläggande faktorer för ekosystemens funktioner.

Vilka gröna lösningar kan ge vilka ekosystemtjänster?

Denna del av vägledningen är uppdelad i fem avsnitt som behandlar vilka ekosystemtjänster och funktioner som kan eftersträvas och ger information om vilka lösningar som kan vara lämpliga.
Grönskans funktioner är uppdelade i:

  • klimatanpassning – dagvattenhantering och temperaturreglering
  • öka den ekologiskt aktiva ytan – gröna tak och gröna väggar
  • biologisk mångfald – gynna biologisk mångfald med buskar, träd och urbana ängar
  • hälsa och rekreation – gynna människors hälsa, främja estetik och sociala relationer
  • bullerreducering – när grönska används för att reducera ljud

Under varje avsnitt presenteras exempel på hur andra har gjort.

Matris för gröna lösningar

Under Relaterad information nedan finns en matris för gröna lösningar. Matrisen redovisar en översiktlig bedömning av vilka ekosystemtjänster en specifik naturbaserad lösning ger och vilken nytta lösningen kan ge för ekosystemtjänsten.

Matrisen kan även användas för att se vilka konstruktioner som kan vara lämpliga att använda för att en ekosystemtjänst ska tillskapas. Om målet är att reducera dagvatten, så ger exempelvis gamla träd, träd i skelettjord med dagvattentillförsel, regnbäddar, biofilter, svackdiken och dammar stor nytta.

Matrisen är baserad på forskning och på beprövad erfarenhet. Men hänsyn måste alltid tas till det enskilda fallet, bland annat platsens specifika förutsättningar, storleken på den naturbaserade lösningen och hur lösningen är utformad.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen