Hållbar utveckling genom fysisk planering

I fysisk planering är den rumsliga strukturen utgångspunkten för vad som kan hanteras i förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna. Beroende på hur mark- och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till varandra rumsligt skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. Den fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling.

Översiktsplanering har en central roll i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. I avvägningen mellan olika allmänna intressen bör den mest miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara utvecklingen vara styrande. Miljöbedömningen är ett viktigt verktyg i den processen. Här kan du läsa mer om processen för översiktsplanering och miljöbedömning.

På följande sidor kan du läsa mer om olika förhållningssätt till hållbar utveckling i den fysiska planeringen och vilka ramar som plan- och bygglagen (PBL) ger för att arbeta med hållbar fysisk planering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej