Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grundläggande förutsättningar för samordnad tillsyn

Granskad:

För att byggnadsnämnderna ska kunna arbeta effektivt med tillsyn och därmed även med samordnad tillsyn krävs att det finns en politisk vilja att avsätta tillräckliga resurser och kompetens för arbetet.

Grundläggande förutsättningar för samordnad tillsyn

Det finns flera skäl för byggnadsnämnderna att samordna sitt tillsynsarbete inom kommunen och med andra myndigheters arbete med tillsyn, övervakning och kontroll. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att arbeta någorlunda effektivt med tillsyn och därmed också för att kunna samordna tillsynsarbetet krävs dock att en del grundläggande förutsättningar finns.

Vilja att avsätta resurser

Först och främst krävs det att det finns en vilja att i tillräcklig utsträckning arbeta med och avsätta resurser för tillsynsarbete. I en del kommuner saknas det dock en vilja att avsätta tillräckliga resurser för arbete med tillsyn över plan- och bygglagstiftningen. Boverket har i flera uppföljningar och rapporter till regeringen redovisat att det främst beror på en bristande förståelse för betydelsen av och fördelarna med tillsynsarbete. Dessutom visar redovisningarna att tillsynsansvaret är otillräckligt och otydligt reglerat i plan- och bygglagstiftningen och att det inte finns någon tillsyn över att byggnadsnämnden sköter sitt tillsynsansvar. Ta del av Boverkets rapport Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter under publikationer i relaterad information.

Kompetens om tillsyn

Även i de fall det finns en vilja att arbeta med tillsyn har en del kommuner av ekonomiska skäl svårt att tillföra resurser för tillsynsarbete eller stöter på problem när de ska rekrytera personal med kompetens för att arbeta med tillsyn. Det kan bero på att det saknas personer med rätt kompetens eller att det är svårt att rekrytera personer till vissa delar av landet. Det utgör då också ett hinder mot insatser för att samordna tillsynsarbetet.

Utbildning av förtroendevalda

Problemen med bristande vilja och möjlighet att avsätta eller rekrytera resurser och kompetens för tillsynsarbete är inte unikt på PBL-området utan är ett generellt problem på många samhällsområden. Det finns inte någon enkel lösning på problemen men mycket är vunnet om förtroendevalda i kommunerna får större förståelse för att satsningar på tillsyn och samordnad tillsyn kan löna sig för kommunen som helhet. Det kan till exempel uppnås genom olika utbildningsinsatser för förtroendevalda i byggnadsnämnden. Utbildningsinsatserna kan handla om vilket tillsynsansvar byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagstiftningen men framför allt bör vikten av tillsynen och fördelarna med samordnad tillsyn särskilt lyftas fram. Utbildning mellan olika myndigheter är också en viktig del i att öka förståelsen om varandras organisation, ansvarsområden och arbetssätt. Det skapar i sin tur en möjlighet att identifiera gränsdragningar mellan myndigheter och möjliga områden för samverkan.

Tillsynsplanering

För att tillsyn och därmed även samordnad tillsyn ska bli effektiv behöver den planeras på ett systematiskt sätt så att resurserna kan användas där de gör mest nytta. Planeringen dokumenteras lämpligen i någon form av tillsynsplan där såväl tillsynsbehov som inriktning och ambitionsnivåer för den samordnade tillsynen anges. Det bör också anges i planen hur samordningen och samverkan är tänkt att ske och vilka resurser och vilken kompetens som behövs för arbetet. Det är viktigt att det finns ett reellt behov av samordning och samverkan med andra myndigheter, organisationer och andra förvaltningar. En framtvingad samordning och samverkan har få vinnare.

Genom en tillsynsplan kan förtroendevalda i byggnadsnämnden få kännedom och kunskap om vilka resurser och i vilken omfattning som nämnden behöver arbeta aktivt med såväl tillsyn som samordnad tillsyn. Av tillsynsplanen bör det framgå inom vilka områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året och inom vilka områden tillsynen ska samordnas med andra förvaltningar, nämnder eller myndigheter. Planen kan förankras och beslutas av byggnadsnämnden och följas upp kontinuerligt. Planen kan även innehålla en bedömning av hur mycket resurser som krävs för att förvaltningen ska ha möjlighet att utöva den tillsyn som nämnden beslutar om. På så sätt tydliggörs om det finns tillräckligt med resurser för att utöva tillsynen.

Gemensam vilja och planering

Byggnadsnämndens möjlighet att arbeta med samordnad tillsyn är inte enbart beroende av byggnadsnämndens vilja och resurser utan även av vilja och resurser hos andra nämnder inom kommunen och andra myndigheter. För att en samordnad tillsyn ska komma till stånd är det därför en fördel att samtliga nämnder inom kommunen som ska arbeta med den samordnade tillsynen beslutar om en motsvarande plan för den tillsyn som ska samordnas. På så sätt uppnås en samsyn om vilken tillsyn som ska samordnas. Det är av det skälet viktigt att samarbeta med andra förvaltningar i planeringen av arbete med samordnad tillsyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen