Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Din hälsa kan påverkas av radon

Granskad:

Radon är en radioaktiv, osynlig och luktlös gas som finns naturligt i luften, marken, i vattnet och i vissa byggmaterial. Nivåerna av radon kan bli förhöjda inomhus, vilket kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, till exempel lungcancer. Här kan du läsa mer om hur din hälsa kan påverkas av radon.

Radon orsakar lungcancer

Radon orsakar näst flest dödsfall i lungcancer efter rökning, och lungcancer är en av de mest allvarliga formerna av cancer. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att cirka 500 personer i Sverige per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, varav cirka 450 personer är rökare. Rökare är känsligare för radon än icke-rökare, och löper därför en större risk att drabbas av lungcancer om de exponeras för radon. Bland icke-rökare är radon den största orsaken till död i lungcancer.

Riskerna ökar med ökad exponering

Risken att drabbas av allvarliga hälsokonsekvenser på grund av radon ökar ju längre tid du vistas i en byggnad med förhöjda radonhalter och ju högre halterna är. Framför allt är det radonets kortlivade sönderfallsprodukter, så kallade radondöttrar, som är hälsofarliga eftersom de fäster på andra partiklar i luften och följer med inandningsluften in i lungorna.

Andra sjukdomar

Det finns enstaka studier från Spanien och USA som visar på att radon även kan bidra till andra sjukdomar. Samband har hittats mellan radon och bland annat:

  • hjärncancer
  • leukemi (cancer i blodet)
  • lymfom (cancer i lymfsystemet)
  • multipel skleros (MS)

Det behövs dock fler studier för att man ska kunna dra säkrare slutsatser om riskerna med radon kopplat till andra cancerformer än lungcancer.

Radon är ett cancerogent ämne

År 1988 klassificerades radon som ett cancerogent ämne av International Agency for Research on Cancer (IARC), som är Världshälsoorganisationens (WHO) särskilda grupp för cancer. IARC såg då att det fanns en tydlig koppling mellan radon och dödsfall i lungcancer. År 2009 publicerade dessutom WHO en handbok om radon och hälsa. Där finns all tillgänglig data om sambandet mellan radon och förtida död i lungcancer samlad.

Läs mer om hälsorisker med radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, se länk i ”Relaterad information”.

Radon kan finnas i dricksvatten

Det är vanligt med radon i marken, men radon kan även finnas i dricksvatten. En mycket stor del av hälsorisken med radon i vatten beror på att radon i hushållsvattnet avgår till inomhusluften när du till exempel tvättar, duschar eller diskar. På så vis ökar radonhalten i inomhusluften.

Regler om radon

Regler om radon finns bland annat i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 6:23, samt i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatsen (SSMFS 2018:10), se länk i ”Relaterad information”.

Den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och hälsoskydd ska utöva tillsyn vad gäller radonhalten i bostäder och lokaler där allmänheten vistas.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för tillsynsvägledningen. Läs Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatsen, samt deras tillsynsvägledning för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde, se länk i ”Relaterad information”.

Det är viktigt att mäta radonhalten

En hand som håller i en radonpuck.
Med hjälp av en radonpuck kan du mäta radonhalten i inomhusluften. Foto: Camilla Reineck

Det viktigt att mäta radonhalten i inomhusluften, för det är enda sättet att upptäcka radon. Om värdena är högre än den rekommenderade gränsen på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) behöver du göra en åtgärd för att minska mängden radon i luften.

Läs mer om radon och dess gräns- och riktvärden, samt hur du mäter och sanerar radon på Boverkets webbplats, se länk i ”Relaterad information.”

Risker vid projektering, produktion och förvaltning

Det är viktigt att du som projekterar, producerar eller förvaltar en byggnad säkerställer att den rekommenderade gränsen för radon i inomhusluften inte överskrids. Det är därför nödvändigt att du vidtar rätt åtgärder redan från början, för att minimera risken att radonhalten blir för hög inomhus.

Läs mer om radon och vilka förebyggande åtgärder du kan göra hos Svensk Radonförening, se länk under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen