Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggemenskaper

Granskad:

Stöd till byggemenskaper kan lämnas om en byggemenskap är organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var. Det måste dessutom vara klart att kommunen medger att flerbostadshuset får byggas på den tilltänkta tomten. Byggemenskaper kan söka startbidrag på högst 400 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2023 är 4 miljoner kronor.

Vad är en byggemenskap?

En byggemenskap är en modell eller organisationsform för planering och genomförande av ett byggprojekt, vanligen ett bostadsprojekt. I en byggemenskap är det de som ska bo i huset som själva äger och driver projekt, utifrån en idé om hur och var de önskar att bo. Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål om hur eller var de vill bo. Det kan göra det möjligt att få igång bostadsprojekt på platser där det saknas intresse från kommersiella byggaktörer.

En byggemenskap i förordningens (förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper) mening är en ekonomisk förening som bildats i syfte att anordna bostäder åt föreningens medlemmar genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en byggnad som tidigare använts för annat ändamål.

Vem kan söka stödet?

Stöd kan lämnas om minst sex medlemmar i byggemenskapen, som är fysiska personer, betalat en medlemsinsats som uppgår till minst 10 000 kronor per person, och byggemenskapen äger, eller genom avtal disponerar mark som kommunen medger får bebyggas med flerbostadshus. Flerbostadshuset ska dessutom antas inrymma bostäder åt samtliga medlemmar i byggemenskapen. En byggemenskap kan endast söka stödet en gång.

Hur stort är stödet?

En byggemenskap kan söka, och bli beviljade, maximalt 400 000 kronor.

Vilka kostnader är stödberättigade?

Stöd kan lämnas för initiala projektkostnader som uppstår innan byggstart. Exempel på kostnader som godkänns kan förslagsvis vara kostnader för att anlita en arkitekt eller kostnader för en projektledare. Det avgörande är att det är kostnader i projektet som uppstår fram till att byggnadsarbetet har påbörjats. Med påbörjande avses vid nybyggnad och tillbyggnad grundläggningsarbete och vid ombyggnad rivnings- eller röjningsarbete.

Stöd lämnas dock inte för

  • kostnader för arbete som har utförts eller levererats av en medlem i byggemenskapen.
  • kostnader som uppstått före ett beviljandebeslut om stöd från Boverket.

Hur ansöker man?

Stödet söks genom att ladda ner och fylla i det ansökningsformulär som finns under ”Relaterad information”. Ifyllt formulär skickas till Boverket på angiven adress.

Storlek på e-postmeddelande

Observera att det finns en gräns för hur stora e-postmeddelande du kan skicka till Boverket. Ett e-postmeddelande får vara maximalt 50 mb inklusive bilagor.  

Utbetalning av stöd

Utbetalning av stödet kommer att ske i samband med att Boverket fattar beslut i ärendet.

Redovisning av kostnader

I ansökan om stöd kommer ni göra en uppskattad kostnadsfördelning av vad ni avser använda stödet till. Senast 18 månader efter att ni fått beslut om stöd ska en slutredovisning lämnas in i vilken ni redovisar vilka kostnader ni haft och hur stödet har använts. Tidpunkten för när slutredovisningen ska lämnas in framgår av beslut om stöd. Om byggemenskapen inte har använt hela det beviljade stödet, eller om stödet har använts för åtgärder som inte är stödberättigade, ska resterande del återbetalas. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen