På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flyttning av byggnad

Att flytta en tidigare uppförd byggnad till en ny plats räknas som nybyggnad. Det innebär att bygglov krävs i de flesta fall. Kraven i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, gäller även vid flyttning av en byggnad. De krav som gäller får dock anpassas och avsteg får göras. Det krävs inte tekniskt samråd vid flyttning av en enstaka enkel byggnad.

(Prop. 2009/10:170 sid 268, 147)

Krävs bygglov eller rivningslov för att flytta en byggnad

Att flytta en byggnad från en plats till en annan plats på samma tomt eller till en helt annan plats räknas som uppförande av en ny byggnad och är oftast en bygglovspliktig åtgärd. Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär också att byggnaden rivs. Inom detaljplanerat område krävs oftast både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Inom område med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov på den gamla platsen, däremot kan en anmälan krävas. Omfattas byggnaden av ett skydd enligt kulturmiljölagen eller miljöbalken, kan det dock krävas tillstånd enligt dessa lagar. På den nya platsen krävs oftast bygglov.

Flyttning av byggnad eller uppförande av ny byggnad

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en åtgärd ska ses som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Byggnadsnämnden behöver göra den bedömningen eftersom olika krav gäller för de olika åtgärderna. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 267)

En vanlig metod vid flyttning är så kallad volymflyttning vilket innebär att byggnaden flyttas i en eller flera delar som hela volymer. Vid en sådan flyttning kommer det troligen att behövas en ny grundläggning. En annan förekommande metod vid flyttning är demontering, det vill säga att byggnaden plockas isär och flyttas i delar för att sedan byggas upp igen på ny plats. Båda dessa metoder räknas som flyttning av byggnader. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 267)

Leverans av prefabricerade byggelement från husfabriken till byggplatsen betraktas inte som flyttning av ett tidigare uppfört byggnadsverk. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 267)

I vissa fall kan det vara svårt att dra gränsen mellan flyttning av byggnadsverk och en rivning som följs av återanvändning av byggnadsdelar. En byggnad kan innehålla en viss andel återanvänt byggnadsmaterial. Sådana fall bör betraktas som nyuppförande. En ny byggnad kan också innehålla återanvänt material från flera byggnadsverk. Inte heller de fallen bör betraktas som flyttning. (Prop. 2009/10:170 sid 267)

Man kan också tänka sig att man på en byggnad som ska flyttas måste byta ut en eller flera byggnadsdelar, till exempel på grund av att byggnadsdelarna är angripna av fukt eller mögel. Det kommer alltid att finnas fall där gränsen är flytande mellan nyuppförande av byggnadsverk som innehåller en större eller mindre andel återanvända byggnadsdelar och en ren flyttningssituation. I de fallen får kommunen göra en bedömning av vilken slags nybyggnad det handlar om. Det bör dock krävas att byggnaden på den nya platsen nästan uteslutande består av flyttade byggnadsdelar för att det ska betraktas som flyttning av ett byggnadsverk och inte uppförande av ett nytt byggnadsverk. Kraven för att åtgärden ska anses som en flyttning bör därför vara höga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 267)

Anpassning och avsteg från kraven

Grundregeln är att de krav som enligt PBL och PBF gäller för byggnader även gäller vid flyttning av byggnad. Boverkets byggregler, BBR, gäller inte vid flyttning av byggnad. Om byggnadsnämnden bedömer att åtgärden är en flyttning av en tidigare uppförd byggnad får kraven anpassas och avsteg göras med hänsyn till ändringens omfattning och flyttningens syfte. Hänsyn ska också tas till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning. Vid bedömning av vilka kravnivåer som ska gälla kan man få vägledning i reglerna om ändring av byggnader i BBR. Om byggnadsnämnden däremot bedömer att åtgärden är uppförande av en ny byggnad så kan avsteg inte göras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 267-268)

Vid bedömningen av anpassning och avsteg från uppfyllandet av utformningskraven och de tekniska egenskapskraven ska hänsyn tas till flyttningens syfte, byggnadens förutsättningar, kravet på varsamhet och förbudet mot förvanskning. Avsteg från tillgänglighets- och användbarhetskravet får dock endast göras om det, med hänsyn till flyttningens syfte och byggnadens standard, är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Det är byggnadsnämnden som avgör om anpassningar och avsteg kan göras för en specifik åtgärd. Exemplen nedan kan vara vägledande.

  • Vid flyttning av rent museala skäl, där det primära intresset är att rädda ett värdefullt objekt, kan det finnas skäl till tämligen långtgående avsteg från samhällskraven. I annat fall kan flytten framstå som meningslös.
  • Vid flyttning av skolbaracker finns det mycket sällan anledning att frångå kraven, eftersom det handlar om lokaler där barn vistas.
  • Även när man flyttar bostadshus bör huvudregeln vara att kraven ska vara uppfyllda, och att avsteg från framförallt tillgänglighetskraven noga måste övervägas. Syftet med flyttningen ska naturligtvis vägas in men det kan också ha betydelse om det handlar om hyreshus eller egnahem. När det gäller hyreshus bör möjligheterna till avsteg tillämpas restriktivt. Detta då en hyresgäst inte själv har möjlighet att åtgärda eventuella brister.

( jfr prop. 2009/10:170 sid. 267-268)

Flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Är det en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så får den inte förvanskas.

Tekniskt samråd vid flytt av enkel byggnad

Vid flytt av en enstaka enkel byggnad krävs inget tekniskt samråd. Detta gäller för byggnader som har en enkel konstruktion och som kan flyttas med förhållandevis enkla åtgärder. Byggnadsnämnden får dock besluta att det krävs ett tekniskt samråd om det behövs.

Exempel på enkla byggnader:

  • en byggnadsmodul ,
  • ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exempel en plintgrund,
  • en byggnad som innehåller våtrum om hela byggnaden kan flyttas som en volym.

Exempel på byggnader som inte bör räknas som enkla:

  • en byggnad i flera plan,
  • en byggnad med källare,
  • ett större en- eller tvåbostadshus i ett plan avsett för permanentboende,
  • en industrihall med stor spännvidd i takkonstruktionen.

(jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vid prövning av om en byggnad kan anses vara enkel behöver man särskilt beakta risken för skador på till exempel murverk, tätskikt och bärande delar. Om det är nödvändigt att beräkna en konstruktions bärförmåga bör det inte kunna vara fråga om en enkel byggnad.
(jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vid flyttning av flera enkla byggnader krävs tekniskt samråd, men byggnadsnämnden får besluta att det inte behövs. Tekniskt samråd behövs inte om flyttningen bedöms vara oproblematisk, till exempel när flera byggnader är sammankopplade intill varandra på marknivå. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Kontrollansvarig vid flytt av enkel byggnad

Kontrollansvarig krävs inte vid flytt av vare sig en eller flera enkla byggnader, om inte byggnadsnämnden bestämmer att det behövs. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Arbetsplatsbesök eller slutsamråd vid flytt av enkel byggnad

Vid flyttning av en enkel byggnad behövs oftast inget tekniskt samråd. Om tekniskt samråd inte har genomförts behövs inte något arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Detta gäller under förutsättning att det inte är obehövligt.
Vid flyttning av flera enkla byggnader behövs ibland inget tekniskt samråd. I de fallen då tekniskt samråd inte har genomförts behövs inget arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Detta gäller under förutsättning att det inte är obehövligt.

Övergångsbestämmelser för flytt av enkla byggnader

Det finns inga övergångsbestämmelser för ärenden, avseende flyttning av enkla byggnader, inkomna före 1 juli 2014. Detta innebär att tekniskt samråd oftast inte behövs i sådana ärenden från och med den 1 juli 2014, detta oavsett när ärendet inkom till byggnadsnämnden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej