Översiktsplanen

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen.

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Den beslutas av kommunfullmäktige.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 1-3 §§

På följande sidor får du veta mer om översiktsplanens nytta och funktion, översiktplanens innehåll samt översiktsplanens utformning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej