Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanen

Granskad:

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanens roll

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Mer om planens funktion och innehåll finns att läsa på sidorna Översiktsplanens nytta och funktion och Översiktsplanens innehåll.

Översiktsplanens nytta och funktion

Översiktsplanens innehåll

1 §
  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

2 §
  Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Planen ska även ge vägledning för beslut om
   1. hur mark- och vattenområden ska användas, och
   2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen är inte bindande. Lag (2020:76) .

Översiktsplanens utformning och delar

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att underlätta tillämpningen av planen och öka förståelsen för kommunens bedömningar.I översiktsplanen ska kommunen redovisa planens väsentliga konsekvenser. Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt, trots att det inte är fråga om en ändring av översiktsplanen.

6 §
  Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår.

Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt. Lag (2020:76) .

6 a §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga konsekvenser. Lag (2020:76) .

6 b §
  Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan. Lag (2020:76) .

Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som är ställningstaganden och vad som är planeringsunderlag.  En genomtänkt utformning ökar förståelsen och läsbarheten av planen.

Planeringsunderlagen stödjer ställningstaganden i översiktsplanen, men är inte en del av planen. Illustration: Boverket

Om planen innehåller det lagen kräver och dess innebörd och konsekvenser tydligt går att utläsa har kommunen friheten att utforma sin översiktsplan utifrån de behov kommunen har. Det är dock viktigt att sträva efter att förenkla översiktsplanen och tydligt skilja på själva planen och underlaget till den för att översiktsplanen inte ska upplevas som alltför omfattande och överlastad med information och redovisningsdokument. Annars finns det risk för att planen blir otydlig för politiker, allmänhet och de myndigheter som ska använda planen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 177)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Översiktsplanen behöver bestå av flera delar för att vara tydlig för användare av planen och översiktsplanens delar är planbeskrivning, plankarta och länsstyrelsens granskningsyttrande, se illustration nedan. I förvaltningsbeslutet vid antagandet av en översiktsplan ingår även; samrådsredogörelse, särskilt utlåtande samt protokollsutdraget med beslutet om antagandet.

Modellen illustrerar de delar som ett förvaltningsbeslut om översiktsplan ska innehålla. Illustration: Boverket

Planbeskrivningen innehåller de strategiska övervägandena för generella och kommunövergripande frågor tillsammans med de innehållskrav som finns för översiktsplanen. Här kan du läsa mer om innehållet i en översiktsplan.

4 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att
   1. riksintressen ska tillgodoses,
   2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
   3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76) .

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Redovisningen ska ske på en karta. Det hindrar dock inte att redovisningen kan delas upp på flera kartor. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 78)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

3 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lag (2020:76) .

Boverket har tagit fram en modell för hur plankartan kan utformas. Modellen uppfyller de krav som ställs i plan-och bygglagen och är inledningsvis frivillig att använda som stöd i översiktsplaneringen. Det kommer att bli nödvändigt att utgå ifrån en gemensam modell när kravet införs i plan- och bygglagen (PBL) med tillämpningsföreskrifter att informationen i översiktsplaner och regionplaner måste kunna behandlas digitalt. Detsamma gäller för att i framtiden kunna hantera informationen i en gemensam nationell plattform för geodata. 

ÖP-modell 2.1

Arkivering

När ett beslut att anta eller ändra en översiktsplan har fått laga kraft ska kommunen enligt PBL utan dröjsmål skicka vissa handlingar till bland annat Boverket och länsstyrelsen.  De handlingar som ska skickas ska vara lämpliga för arkivering.

22 §
  När ett beslut att anta översiktsplanen har fått laga kraft, ska kommunen inom sex veckor skicka följande handlingar till Boverket, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som berörs:
   1. översiktsplanen,
   2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
   3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
   4. det utlåtande som avses i 17 §, och
   5. ett protokollsutdrag med beslutet. Lag (2020:76) .

6 §
  De handlingar som enligt 3 kap. 22 §, 5 kap. 32 eller
39 § eller 7 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering.
Förordning (2018:1872).

Översiktsplanen är en handling som ska arkiveras enligt reglerna om arkivbeständighet eftersom det är ett myndighetsbeslut. Det innebär att handlingen i ett sådant ärende kan arkiveras som papper eller i PDF/A-format, något annat kan inte utgöra original.

Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet.

Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Förutom analoga och fysiska arkiv finns det i dag också e-arkiv. Gemensamt ställs krav på att handlingar och information ska klara långtidsarkivering.

Film: Översiktsplanering - ett politiskt dokument

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film: Överblick - introduktion

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen