På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanen

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Mer om planens funktion och innehåll finns att läsa på sidorna Översiktsplanens nytta och funktion och Översiktsplanens innehåll.

Översiktsplanens utformning och delar

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att underlätta tillämpningen av planen och öka förståelsen för kommunens bedömningar. Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som är ställningstaganden och vad som är planeringsunderlag.  En genomtänkt utformning ökar förståelsen och läsbarheten av planen.

Modell av översiktsplanen som består av plankarta och planbeskrivning. Under detta och avskilt från översiktsplanen ligger en box med texten planeringsunderlagoch med pilar som går upp till översiktsplanen.
Planeringsunderlagen stödjer ställningstaganden i översiktsplanen, men är inte en del av planen. Illustration: Boverket

Om planen innehåller det lagen kräver och dess innebörd och konsekvenser tydligt går att utläsa har kommunen friheten att utforma sin översiktsplan utifrån de behov kommunen har. Det är dock viktigt att sträva efter att förenkla översiktsplanen och tydligt skilja på själva planen och underlaget till den för att översiktsplanen inte ska upplevas som alltför omfattande och överlastad med information och redovisningsdokument. Annars finns det risk för att planen blir otydlig för politiker, allmänhet och de myndigheter som ska använda planen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 177)

Översiktsplanen behöver bestå av flera delar för att vara tydlig för användare av planen och översiktsplanens delar är planbeskrivning, plankarta och länsstyrelsens granskningsyttrande, se illustration nedan. I förvaltningsbeslutet vid antagandet av en översiktsplan ingår även; samrådsredogörelse, särskilt utlåtande samt protokollsutdraget med beslutet om antagandet.

Modell över innehållet i ett förvaltningsbeslut rörande en översiktsplan. En låda med översiktsplan med länsstyrelsens granskningyttrande. Och en låda med övriga handlingar som samrådsredogörelse, utlåtande och protokollsutdrag med beslut.
Modellen illustrerar de delar som ett förvaltningsbeslut om översiktsplan ska innehålla. Illustration: Boverket

Planbeskrivningen innehåller de strategiska övervägandena för generella och kommunövergripande frågor tillsammans med de innehållskrav som finns för översiktsplanen. Här kan du läsa mer om innehållet i en översiktsplan.

Boverket har tagit fram en modell för hur plankartan kan utformas. Modellen uppfyller de krav som ställs i plan-och bygglagen och är inledningsvis frivillig att använda som stöd i översiktsplaneringen. Det kommer att bli nödvändigt att utgå ifrån en gemensam modell när kravet införs i plan- och bygglagen (PBL) med tillämpningsföreskrifter att informationen i översiktsplaner och regionplaner måste kunna behandlas digitalt. Detsamma gäller för att i framtiden kunna hantera informationen i en gemensam nationell plattform för geodata. 

Här kan du läsa mer om Boverkets ÖP-modell 2.0.

Arkivering

När ett beslut att anta eller ändra en översiktsplan har fått laga kraft ska kommunen enligt PBL utan dröjsmål skicka vissa handlingar till bland annat Boverket och länsstyrelsen.  De handlingar som ska skickas ska vara lämpliga för arkivering.

Översiktsplanen är en handling som ska arkiveras enligt reglerna om arkivbeständighet eftersom det är ett myndighetsbeslut. Det innebär att handlingen i ett sådant ärende kan arkiveras som papper eller i PDF/A-format, något annat kan inte utgöra original.

Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet.

Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Förutom analoga och fysiska arkiv finns det i dag också e-arkiv. Gemensamt ställs krav på att handlingar och information ska klara långtidsarkivering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej