På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner

Granskad: 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel handla om att bredda dörröppningar, flytta en vägg eller installera en hiss.

5 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Lag (2019:983) .

Anpassa fasta funktioner

Bidrag lämnas för det första för att anpassa vad som kallas "fasta funktioner" i eller i anslutning till bostaden. Som fast funktion räknas själva byggnaden där bostaden är belägen, marken i anslutning till byggnaden och sådan anordning eller inredning som kan anses tillhöra byggnaden eller marken. Exempel på bidragsberättigande åtgärder är tillbyggnader, att bredda passager, riva och flytta väggar, att installera hiss, dörrautomatik eller höj- och sänkbar inredning, att byta ut ett badkar mot en dusch, höja altanen i nivå med bostadens ingång, att montera stödhandtag eller ta bort trösklar. (Proposition 2017/18:80 sid. 69.)

Komplettera fasta funktioner

Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas för att komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att en komplettering av bostadens fasta funktioner kan vara bidragsberättigande även om en anordning eller inredning inte monteras fast. Däremot så måste det finnas en tydlig fysisk och funktionell koppling till den fasta funktionen, det vill säga till byggnaden, marken i anslutning till denna eller till anordning eller inredning som kan anses tillhöra byggnaden eller marken. (Proposition 2017/18:80 sid. 27 och 69.)

Exempel från propositionen på kompletteringar som kan vara bidragsberättigande

Ett exempel på en bidragsberättigande komplettering är en handsändare till en dörrautomatik, där en handsändare är en förutsättning för att sökanden ska kunna använda dörrautomatiken. Ett annat exempel är en spisvakt, som kan vara en förutsättning för att den enskilde ska kunna använda sin spis på ett tryggt och säkert vis. Tröskelkilar är annat exempel på en komplettering som kan vara stödberättigande liksom stödhandtag. (Proposition 2017/18:80 sid. 27 och 69.)

Skälen till att bestämmelsen utvidgats 

Att nuvarande lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag uttryckligen anger att även komplettering av fasta funktioner kan vara bidragsberättigande är ett svar på de svårigheter som rått vid tillämpningen av den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Den lagen angav endast anpassning av fasta funktioner som bidragsberättigande. Vid bedömningen av om en åtgärd var bidragsberättigande eller inte skulle man som allmän vägledning utgå från att fasta inventarier var sådana som normalt inte tas med när man flyttar till skillnad från vad som kunde anses vara fallet med lösa inventarier. 

I propositionen till lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag påpekar regeringen att det av Boverkets enkätstudier framgår att många handläggare har problem med gränsdragningen mellan en fast funktion och ett löst inventarium. Regeringen ger som exempel att tvättmaskiner i hyreslägenheter inte har setts som bidragsberättigande medan framdragande av el och vatten till en tvättmaskin har bedömts vara det. Regeringen påpekar att det är rimligt att anta att även sökanden har svårt att förstå gränsdragningen mellan lösa och fasta inventarier. Med hänsyn till det ansåg regeringen att lagen borde förtydligas för att skapa ökad klarhet och bättre förutsägbarhet för enskilda och handläggare och att bidrag skulle kunna lämnas också för att komplettera de fasta funktionerna, även om kompletteringen inte är fastmonterad i byggnaden. (Proposition 2017/18:80 sid. 27.)

Inget bidrag till möbler med mera  

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till lösa inventarier som möbler och normal belysning. Detsamma gäller vissa hjälpmedel som inte har någon direkt koppling till bostaden, till exempel elrullstolar och så kallade trappklättrare. (Proposition 2017/18:80 sid. 69.)

Exempel på åtgärder som enligt tidigare rättspraxis är fasta funktioner

Dom från Regeringsrätten om spisvakt

Här följer inledningsvis ett referat av en dom från Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) om en spisvakt. Målet prövades enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, och domen kan sägas ge uttryck för de tankar som ligger bakom att lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag uttryckligen även omfattar kompletteringar av fasta funktioner. Regeringsrätten ansåg att en spisvakt skulle ses som anpassning av en fast funktion oavsett på vilket sätt den anslutits, eftersom den ansågs utgöra ett komplement till spisen.

Rättsfall om spisvakt

En man ansökte om bostadsanpassningsbidrag för en spisvakt.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att en spisvakt inte är bidragsberättigande.

Länsrätten
Sökanden överklagade kommunens beslut till länsrätten. Länsrätten ansåg att en spisvakt kunde jämställas med takarmatur i kök som i praxis bedömts som en fast funktion som inte vanligen tas med vid flytt. Enligt länsrätten borde vidare en spisvakt rimligen installeras av en behörig elektriker. Länsrätten ansåg att bostadsanpassningsbidrag borde beviljas.

Kammarrätten
Länsrättens beslut överklagades till kammarrätten. Kammarrätten upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag för spisvakt. Domen motiverades med att spisvakt får anses vara ett löst inventarium.

Regeringsrätten
Sökanden överklagade till Regeringsrätten som ansåg att sökanden var berättigad till bostadsanpassningsbidrag för spisvakt. Av Regeringsrättens dom framgår bland annat följande.

En spis får anses utgöra en sådan fast funktion som avses i 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Av utredningen i målet framgår att det finns olika anslutningssätt avseende såväl spisar som spisvakter. I vissa fall krävs en fast installation medan anslutningen i andra fall kan ske på enklare sätt. Enligt Regeringsrättens mening får en spisvakt under alla förhållanden anses utgöra ett komplement till spisen. Det saknar därmed betydelse på vilket sätt spisvakten ansluts. Bostadsanpassningsbidrag kan alltså lämnas till spisvakt eftersom det är fråga om en åtgärd för anpassning av en fast funktion i bostaden. För att bostadsanpassningsbidrag ska utgå till sökanden krävs också att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för honom. Utredningen i målet ger vid handen att så är fallet. Överklagandet ska därför bifallas.

Regeringsrätten, dom 2010-05-06, målnummer 3810-09.

Fler exempel

Här följer en uppräkning av fler åtgärder som bedömts vara fasta funktioner vid tillämpningen av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Åtgärder som bedömts vara fasta funktioner enligt 1992 års lag  torde bedömas vara fasta funktioner också enligt 2018 års lag som ju innebär en utvidgning av bidragsberättigande åtgärder genom att uttryckligen ange att också komplettering av fasta funktioner kan vara bidragsberättigande.

  • Framdragning av ledningar för el och vatten för att installera en tvättmaskin i en hyreslägenhet (Regeringsrätten, dom 2010-05-06, målnummer 6745-09).
  • Installation av tvättmaskin i en bostadsrättslägenhet (Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-06-28, målnummer 1260-17, Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd, målnummer 4384-17).
  • Ett jordat eluttag, som en tvättmaskin i en hyreslägenhet skulle anslutas till (Kammarrätten i Göteborg, dom 2007-06-01, målnummer 5818-2005).
  • Ett jordat eluttag, som en dator skulle anslutas till (Kammarrätten i Göteborg, dom 1999-09-28, målnummer 2092-1999).
  • Installation i väggen av låsbara eluttag för att sökanden inte själv skulle kunna starta sin mikrovågsugn (Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-01-17, målnummer 2508-16).
  • Belysning i badrum och kök som normalt monterades som fasta anläggningar och av behörig installatör (Kammarrätten i Göteborg, dom 2003-06-12, målnummer 3557-2002). Belysning i badrum och kök (Kammarrätten i Göteborg, dom 2003-12-11, målnummer 1703-2002). Jämför vad regeringen anför i propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag, att bidrag inte ska lämnas för "normal" belysning (proposition 2017/18:80 sid. 69).
  • En luftvärmepump där aggregatet var platsbyggt. Det bestod av två delar som var monterade - det ena inne i bostaden och det andra ute på husets fasad. Delarna var fysiskt fast monterade. De var sammankopplade med två kopparrör, tio millimeter och sex millimeter, samt med en elkabel med fem ledare i. Rören var förlagda i en installationskanal inne i bostaden och var klamrade utomhus. Anläggningen var fast ansluten till elnätet. (Kammarrätten i Jönköping, dom 2006-03-24, målnummer 2397-05, Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd, målnummer 2467-06.)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen