Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturmiljölagen skyddar byggnadsminnen

Granskad:

Kulturmiljölagen skyddar byggnader som förklarats för byggnadsminnen. Men även för andra byggnader finns ett skydd för kulturhistoriska värden genom plan- och bygglagens varsamhetskrav och förbud mot förvanskning.

Kulturmiljölagen (1988:950) slår fast att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Lagen syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Skydd för byggnadsminnen

1 §
  Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548) .

Lagen innehåller bestämmelser om skydd för byggnadsminnen. En byggnad kan förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen om den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Särskilda skyddsbestämmelser anger då på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka hänseenden den inte får ändras. Ändring i strid med skyddsbestämmelserna kan endast ske om det finns särskilda skäl och kräver länsstyrelsens tillstånd.

1 §
  En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.

I fråga om en byggnad av sådant värde som avses i första stycket och som tillhör staten gäller de bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne övergår till en annan ägare än staten, ska det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag. Lag (2013:548) .

2 §
  När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Lag
(2000:265) .

14 §
  Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag (2000:265) .

Det förekommer att äldre skolbyggnader är byggnadsminnen, men många kulturhistoriskt värdefulla byggnader är idag inte K-märkta enligt kulturmiljölagen eller annan lagstiftning. Det innebär dock inte att man kan ändra byggnaden hur som helst. Alla byggnader omfattas av plan- och bygglagens (2010:900) bestämmelser som anger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

Läs mer på sidan ”Varsamhetskravet”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Läs mer på sidan ”Förvanskningsförbudet”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Foto på Väggaskolan.
Väggaskolan i Karlshamn byggnadsminnesförklarades 1993. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen