Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med krypgrund

Granskad:

En krypgrund kan drabbas av fuktskador, som i sin tur kan leda till dålig inomhusmiljö. Den uteluftsventilerade krypgrunden är speciellt känslig; där uppstår ofta skador. Här får du veta mer om hur fukt påverkar en krypgrund. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till krypgrunder.

Krypgrunder

En krypgrund är en grundläggningsprincip med låga murar som husets golvbjälklag vilar på. Då bildas ett luftutrymme mellan bjälklag och mark, ett så kallat kryputrymme.

Schematisk krypgrund med kryputrymme mellan mark och golvbjälklag. Illustration: Boverket/Altefur Development

Krypgrunder, framför allt den utomhusventilerade krypgrunden med träbjälklag, drabbas ofta av skador. Det beror till stor del på markens värmetröghet under byggnaden, vilket gör att kryputrymmet inte hänger med i utomhusluftens temperatursvängningar. Det gör att varm, fuktig utomhusluft kyls ned på våren och sommaren när den kommer in i den kallare krypgrunden, vilket ökar fuktigheten i grunden.

Dessutom rör sig ofta luft mellan krypgrunden och inomhusmiljön. Det gör att även föroreningar och radongas från marken behöver hanteras.

Lär dig mer om hur fukt transporteras och beter sig i luft och material i webbutbildningen ”Fukt – Så funkar det”, se länk i ”Relaterad information”.

Fuktrelaterade risker

Det är viktigt att du bedömer och hanterar risken för fuktkällor och fuktrisker för en krypgrund. Fukt kan tillföras krypgrunden genom till exempel mark- och ytvatten, markfukt och fukt från utomhusluften. Om luft och material i krypgrunden är fuktig kan det leda till fuktskador på undersidan av bjälklaget, träsyllar och annat organiskt material i grunden och i marken.

Fuktskador på byggnadsmaterial kan ge upphov till föroreningar, till exempel mikrobiologisk påväxt, som sedan kan spridas till inomhusmiljön via exempelvis luftrörelser genom golvbjälklag och ytterväggar.

Läs mer om hur konstruktionen krypgrund har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador i avsnittet ”Fördjupning”.

Här finns mer information om några av riskerna för krypgrunder och exempel på vad du behöver ta hänsyn till när du gör riskbedömningen.

Risker med inträngande vatten i krypgrund

Illustration på krypgrund som tydligt avleder regn-, mark- och ytvatten.

Regn-, yt- och markvatten kan fukta upp krypgrunden om vattnet inte avleds från byggnaden. Det kan i sin tur leda till fuktskador. Här kan du läsa mer om riskerna med inträngande vatten i krypgrund.

Risker med fuktdiffusion från mark i krypgrund

Illustration på krypgrund som visar avdunstning från fuktig mark och fukt som transporteras från marken genom grundmuren.

Marken under huset är alltid fuktig, vilket kan orsaka fuktskador i kryputrymmet och i golvbjälklaget. Här kan du läsa mer om riskerna med fuktdiffusion från mark i krypgrunden.

Risker med fukt från uteluft i krypgrund

Illustration som visar luftrörelser in i grunden som kyls ner och blir fuktigare.

Uteluftsventilation av krypgrunden kan orsaka fuktskador i kryputrymmet. På sommarhalvåret är marken under huset kallare än utomhusluften, vilket gör att den varma uteluften som strömmar in i krypgrunden kyls ned. Det ökar i sin tur fuktigheten i grunden. Här kan du läsa mer om riskerna med fukt från uteluften i krypgrunden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen