Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheternas regler om hissar med mera

Granskad:

Boverkets regler om motordrivna anordningar behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför initierat ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Projektet går under namnet ”Möjligheternas H-regler”. 

Vad är syftet med projektet?

Översynen av Boverkets regler om motordrivna anordningar syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det ska, så långt det är möjligt, vara utformat på ett likartat sätt som Boverkets andra bygg- och konstruktionsregler. Uppdraget har en nära koppling till Boverkets uppdrag ”Möjligheternas byggregler”.

Boverket har också ett pågående uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL. I uppdraget ingår att vid behov ta fram författningsförslag med krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer. I det uppdraget ingår att ta fram en modell för tillhandahållande av byggförfattningar som kan tillämpas digitalt.

Boverkets arbete med översyn av reglerna kommer att samordnas med översynen av övriga byggregler och digitaliseringsuppdraget.

Vad händer i projektet?

En förstudie för att se över behovet av översyn och ta fram ett förslag till modell för nya regler om motordrivna anordningar genomfördes under vintern 2019/2020. I projektet önskar vi att föra dialog med aktörer i byggsektorn, för att kunna formulera en regelmodell med hög relevans och tillämpbarhet. Vi börjar med en genomgång av befintliga regler. Reglerna ska vara teknikneutrala funktionskrav som inte hindrar utvecklingen av nya, innovativa lösningar. Kraven bör vara möjliga att verifiera och tillföra förtydligande till kraven i plan- och byggförordningen (PBF). Översyn kommer även göras av användningen av allmänna råd och hänvisningar till andra myndigheters dokument eller branschregler.

Är du intresserad av uppdraget?

Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Informationen om uppdraget kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen