På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillbyggnad

Tillbyggnad är en form av ändring, och reglerna för ändring av byggnad gäller därför för tillbyggnader.

Vad är tillbyggnad

Tillbyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. Till tillbyggnad räknas alltså källarutgrävningar, påbyggnader och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar. Däremot anses inte en tilläggsisolering öka en byggnads volym. Inreds ytterligare bostäder inom den befintliga byggnadsvolymen, till exempel på en vind, så utgör inte heller det någon tillbyggnad. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 152.)

Vilka krav gäller vid tillbyggnad

En tillbyggnad är en ändring, och därför ska kraven vid ändring av byggnader tillämpas på tillbyggnader. I grunden är det samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav som gäller vid ändring som vid uppförande av nya byggnader. Normalt ska kraven enbart tillämpas på den ändrade delen. Det innebär att vid tillbyggnad ska kraven normalt endast ställas på själva tillbyggnaden. Görs andra ändringar i den befintliga byggnaden i samband med tillbyggnaden, till exempel en ny dörröppning, så kan krav även ställas på dessa. Medför en tillbyggnad till exempel stora förändringar i den befintliga byggnadens planlösning kan reglerna om ombyggnad bli tillämpliga.

Vid ändring får dock kraven anpassas och avsteg från dem får göras med hänsyn till:

  • ändringens omfattning,
  • byggnadens förutsättningar,
  • varsamhetskravet, och
  • förvanskningsförbudet.

Läs mer om kraven vid ändring av byggnad under rubriken Krav vid ändring av byggnad i menyn.
Läs mer om tillämpningen av kraven vid ändring av byggnad under rubriken Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad i menyn.
Läs mer om reglerna om ombyggnad under rubriken Ombyggnad i menyn.

Befintliga förhållanden

Vid större tillbyggnader finns det ofta få befintliga förhållanden som kan motivera avsteg från kraven för nya byggnader. Det kan till exempel gälla om en befintlig byggnad byggs till med en flygel som innehåller en ny separat bostadslägenhet. Vid en liten tillbyggnad som till exempel ett burspråk eller ett enstaka bostadsrum kan det däremot vara oskäligt att till exempel kräva att den ska förses med en annan typ av ventilationssystem än vad den övriga byggnaden har.

Energihushållning vid tillbyggnad

Det finns olika sätt att tillgodose kravet på energihushållning vid tillbyggnad. En variant är att tillämpa de primärenergital som finns angivna i energihushållningsreglerna för nya byggnader på den tillbyggda delen. Kravet kan då verifieras genom att byggnadens energianvändning mäts före och efter tillbyggnad. Den metoden är främst tillämpbar då större, separata byggnadsvolymer tillfogas en befintlig byggnadskropp. En annan variant är att tillämpa de i ändringsreglerna angivna U-värdena för klimatskärmen på tillbyggnaden. Denna metod lämpar sig främst för mindre tillbyggnader.

Vilka möjligheter som finns att anpassa kraven på energihushållning vid tillbyggnad framgår av BBR avsnitt 1:22. Det kan till exempel handla om att det utifrån byggnadens kulturvärden fodras en speciell fasadutformning som medför att energikraven behöver anpassas.

Mer information om ändring

I webbutbildningen "Ändring och ombyggnad" får du lära dig mer om vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna.Ta del av utbildningen under rubriken Webbutbildningar i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej