Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förebygg fel, brister och skador

Granskad:

Samhällsbyggnadssektorn skapar förutsättningar för mycket som vi idag tar för självklart. Som att bo, äta, sova, arbeta och umgås. Men i sektorn förkommer också ett stort slöseri som drabbar samhället med negativa konsekvenser så som ohälsa, miljö- och klimatpåverkan - utöver de rent ekonomiska konsekvenserna.

Vi människor tillbringar större delen av våra liv inomhus och behöver goda miljöer för att må och prestera bra. En av förutsättningarna för att skapa en god inomhusmiljö och uppnå en hållbar samhällsbyggnadssektor är att vi slutar göra fel. Eller åtminstone gör allt vi kan för att minska förekomsten av fel, brister och skador. För att lyckas har alla aktörer i byggbranschen ett stort ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen, även som enskild medarbetare.

Boverkets byggskaderapport från 2018 visade på en årlig kostnad för fel, brister och skador i byggbranschen på drygt 100 miljarder kronor, se ”Relaterad information”. Det innebär att var fjärde investerad krona i byggbranschen inte är värdeskapande.

Vi människor tillbringar större delen av våra liv inomhus och behöver goda miljöer för att må och prestera bra. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav

Ett stöd för branschens aktörer

På underliggande sidor redovisas ett stöd för branschens aktörer som lyfter fram de samhällsekonomiska och miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av fel, brister och skador, poängterar vikten av att arbeta med riskbedömning och hur riskhanteringsprocessen ser ut, vanligt förekommande risker vid utförande av olika byggdelar, hur relevanta kontroller kan utföras och hur förändringsarbete kan bedrivas för att minska förekomsten av fel, brister och skador.

Konsekvenser för samhället

Flygfoto över byggarbetsplats.

Förutom att fel, brister och skador i byggandet leder till stora samhällskostnader i form av slöseri och miljöpåverkan skapar det hälso- och sjukvårdskostnader och onödigt lidande i samhället. Här får du veta mer om varför det är så viktigt att vi gemensamt arbetar aktivt för att öka medvetenheten och därmed får ned frekvensen av fel, brister och skador i byggandet.

Riskbedömning

Foto på entrén till en byggarbetsplats där det står vilken säkerhet man ska tänka på.

Riskbedömning är en viktig del av processen med riskhantering. Det är ett sätt att säkerställa att projektet uppfyller de krav som ställs – såväl offentligrättsliga som civilrättsliga.

Risker

Flygfoto över stad.

För dig som är byggherre, projektör, entreprenör, byggnadsinspektör, kontrollansvarig eller förvaltare är det viktigt att tänka på vilka risker som kan uppstå vid byggande och vilka faktorer som påverkar hur stor risken blir.

Kontroller

Foto på besiktningsman och kontrollansvarige.

Kontroller är viktiga för att minska förekomsten av fel, brister och skador under byggprocessen. Valet av kontroller bör dock alltid starta med en riskbedömning där du identifierar relevanta frågor och vilka kritiska moment som kräver kontroll.

Systematiska fel

Foto på balkonger på ett flerbostadshus.

Boverkets byggskadefunktion identifierar, utreder och förebygger systematiska fel inom byggandet. För ett mer hållbart byggande, en bättre inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader för fel, brister och skador i våra byggnader.

Stöd för förändring

Foto på två personer som planerar stöd.

Många av de problem som byggsektorn brottas med har pågått under lång tid, och det krävs ett medvetet arbete för att förändra ett invant beteende.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen