Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att förse ett befintligt skärmtak med väggar var fasadändring och inte tillbyggnad

Granskad:

Mark- och miljööverdomstolen dom 2015-03-05 mål nr P 6193-14 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Boverkets referat

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) tillämpades i detta mål. Huvudfrågan var om det är en tillbyggnad enligt PBL att förse ett befintligt skärmtak med väggar. I målet hade en byggnadsnämnd tagit ut sanktionsavgift av en byggherre bland annat för att ha satt väggar på ett skärmtak över en lastkaj. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen bedömde att det funnits stöd att ta ut sanktionsavgift för åtgärden, eftersom den var att se som en olovlig tillbyggnad. Byggherren överklagade domen.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, hänvisade till två av sina tidigare domar där domstolen bedömt att det inte är tillbyggnad att glasa in ett befintligt uterum (MÖD 2013-10-15 mål nr P 8918-12, och 2013-11-07 mål nr P 519-13). I dessa domar tillämpades den upphävda plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL). Utifrån dessa tidigare domar kom MÖD fram till att den aktuella åtgärden inte var att se som tillbyggnad och att den beslutade sanktionsavgiften därmed inte hade lagstöd.

Domen har vunnit laga kraft.

Boverkets kommentar

I PBL definieras tillbyggnad som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av dess volym (1 kap 4 §). Om ett befintligt skärmtak görs om till ett slutet utrymme genom att väggar byggs till är frågan om detta är en volymökning. MÖD har i denna dom konstaterat att det inte är en volymökning och alltså inte en tillbyggnad.

I de två domar som MÖD hänvisar till, mål nr P 8918-12 och mål nr P 519-13, tillämpades ÄPBL. ÄPBL hade ingen definition av begreppet tillbyggnad, och det har därför varit oklart om de domsluten också kan användas för att tolka nu gällande PBL. Eftersom domstolen hänvisade till dessa två rättsfall i ett ärende där nya PBL tillämpades är dock även den frågan avgjord. Att glasa in ett utrymme under ett befintligt skärmtak är alltså inte att se som tillbyggnad enligt PBL.

Enligt tidigare rättspraxis var det en tillbyggnad att glasa in en befintlig balkong (RÅ 1996 ref 77 I-II), samt att göra om en befintlig öppen carport till ett slutet garage (MÖD 2014-02-25 mål nr P 8495-13). Rättspraxis har alltså i och med denna dom ändrats.

Nästa fråga blir om åtgärden att sätta väggar på skärmtaket kräver lov för att det är en ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas, en så kallad fasadändring. Domstolen tog inte ställning till det i det här avgörandet. MÖD har dock i en senare dom bedömt att åtgärden att sätta väggar på en befintlig carport inte är en tillbyggnad utan en fasadändring.

Att ändra carport till bostadsutrymme -väsentligen annat ändamål, tillbyggnad eller fasadändring

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen