Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att göra en anmälan

Granskad:

Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan. Det är till byggnadsnämnden anmälan ska göras. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter och de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Om en åtgärd är lovpliktig räcker det med att lämna in en ansökan om lov och någon särskild anmälan ska då inte göras.

Anmälan

Vissa åtgärder som inte kräver lov kräver istället en anmälan. Byggnadsnämnden i kommunen handlägger ärenden om anmälan. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. För att byggnadsnämnden ska kunna pröva anmälan ska den innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om anmälan skyndsamt. Det är därför viktigt att en första granskning av anmälan sker så snabbt som möjligt.

16 §
  Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om skyldighet att anmäla åtgärden som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

5 §
  För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
   2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
   3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
   4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
   5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
   6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
   7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
   8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
   9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
   12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen,
   13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller
   14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan. Förordning (2020:708).

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och
10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt
10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 32 b § har använts för projektering och sökanden önskar att bygglov med stöd av 32 c § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska en ansökan om lov dessutom innehålla en uppgift om vilket företag som har använts. Lag (2022:1084) .

45 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i
16 § skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från
   1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst fyra veckor. Lag (2018:1136) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

3 §
  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

3 a §
  Om byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 3 § för en viss del av en åtgärd, får en annan del av åtgärden inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den delen. Lag (2022:909) .

Anmälan

Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. Anmälan ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning,
 • byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
 • tidpunkt när arbetena är avsedda att påbörjas, och
 • den kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och adress om en kontrollansvarig behövs.

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och
10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt
10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 32 b § har använts för projektering och sökanden önskar att bygglov med stöd av 32 c § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska en ansökan om lov dessutom innehålla en uppgift om vilket företag som har använts. Lag (2022:1084) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

8 §
  En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om
   1. fastighetens beteckning,
   2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
   3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas, och
   4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och adress, om det behövs en kontrollansvarig.

8 a §
  En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) och som ska vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla
   1. uppgifter om
      a) byggnadsverkets utformning och omfattning,
      b) rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
      c) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
      d) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
      e) de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
      f) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.
Förordning (2021:786).

8 b §
  Uppgifterna enligt 8 a § ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån de omständigheter som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt
6 kap. miljöbalken, ska ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen. Förordning (2021:786).

Förutom dessa grundläggande uppgifter ska anmälan även innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs. Det kan exempelvis vara situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och hållfasthetsberäkning. Det är byggnadsnämnden som avgör vilka handlingar som behövs i det enskilda fallet. Dessa handlingar ska lämnas in senast vid det tekniska samrådet eller, om tekniskt samråd inte krävs, när anmälan görs. Om åtgärden är en tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus eller om åtgärden inte kräver tekniskt samråd ska anmälan innehålla förslag till kontrollplan. Om åtgärden kräver tekniskt samråd ska förslag till kontrollplan lämnas in senast vid det tekniska samrådet men det lämpligt att den lämnas till byggnadsnämnden i god tid före det tekniska samrådet.

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och
10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt
10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 32 b § har använts för projektering och sökanden önskar att bygglov med stöd av 32 c § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska en ansökan om lov dessutom innehålla en uppgift om vilket företag som har använts. Lag (2022:1084) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

18 §
  Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden lämna
   1. ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt
6 §, samt
   2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap.
32 b § har använts för projektering och byggherren önskar att startbesked med stöd av 25 a § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska byggherren senast vid det tekniska samrådet dessutom lämna en uppgift om vilket företag som har använts.

Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan. Lag (2022:1084) .

För att underlätta handläggningen av ett ärende och för att ärendet ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Byggnadsnämnden kan begära att anmälan och de handlingar som hör till anmälan ska vara lämpliga för arkivering.

9 §
  En ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan och sådana andra handlingar som avses i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska vara utförda så att de är lämpliga för arkivering, om byggnadsnämnden begär det.

Byggnadsnämndens serviceskyldighet

Byggnadsnämnden ska lämna anmälaren rimlig vägledning om anmälan och tillhörande handlingar. Det ingår i nämndens skyldighet att hjälpa den enskilde att ta till vara sin rätt inom nämndens verksamhetsområde. Det kan exempelvis gälla upplysningar om hur man gör en anmälan och hjälp med att fylla i blanketter. Det kan även vara råd om vilka handlingar som bör bifogas, exempelvis om hur anmälaren ska gå tillväga för att få en ritning att uppfylla de krav som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut. Serviceskyldigheten gäller i princip oberoende av om någon har begärt hjälp eller inte. Den sträcker sig däremot inte hur långt som helst, anmälaren kan inte begära att nämnden ska göra ritningarna åt denne.

6 §
  En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

2 §
  Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt andra bestämmelser i denna lag ska nämnden
   1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads-
och landskapsmiljö,
   2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning,
   3. samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och 4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Annan anmälare än fastighetsägaren

Det finns inget som hindrar att andra än fastighetsägaren gör en anmälan till byggnadsnämnden. Exempel på detta är att anmälan om att få installera en eldstad görs av installatören istället för av fastighetsägaren. Ett annat exempel kan vara om man ska göra en anmälningspliktig åtgärd i en byggnad som man själv inte äger, exempelvis i en bostadsrätt eller på en arrendetomt.

För att kunna påbörja byggnadsarbetena krävs, förutom startbesked, att fastighetsägaren ger sitt tillstånd till att utföra åtgärden. Detta tillstånd är ett civilrättsligt avtal mellan byggherren och fastighetsägaren som inte har med startbeskedet att göra. Beslut om startbesked kan alltså fattas utan att fastighetsägaren har gett sitt tillstånd, men för att kunna använda sig av sitt startbesked måste byggherren ha fastighetsägarens tillåtelse.

Diarieföring

Eftersom medborgarna har rätt att ta del av allmänna handlingar är det viktigt att byggnadsnämnden registrerar sina handlingar eller på annat sätt håller reda på dem.

1 §
  Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag
(2018:1801).

1 §
  Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

För de handlingar som registreras ska det av registret framgå:

 • datum då handlingen kom in eller upprättades,
 • diarienummer eller annan beteckning,
 • i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare och
 • i korthet vad handlingen rör.

2 §
  Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå
   1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
   2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
   3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
   4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

Ett lämpligt tillvägagångssätt för bygglovsansökningar är att registrera alla ärenden i ett diariesystem där de får ett diarienummer. Diarienumret är unikt och det ska finnas på alla handlingar som tillhör ärendet. I diariesystemet kan man till exempel se alla inkomna och upprättade handlingar i ärendet, vem som är ärendets handläggare och var i handläggningsprocessen ärendet befinner dig. Om uppgifter till ärendet lämnas via telefon eller vid besök och de tillför ärendet en sakuppgift ska tjänstemannen göra en tjänsteanteckning som också ska diarieföras i ärendet. Även e-post räknas som inkommande post till kommunen. Man måste därför avgöra om e-posten är en allmän handling och därmed ska diarieföras.

3 §
  Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upp-tagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Lag
(2018:1801).

27 §
  En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.

Mottagningsbevis

När en anmälan har inkommit till byggnadsnämnden ska skriftlig information, ett så kallat, mottagningsbevis, skickas till anmälaren så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om:

 • tidsfristen för beslutet,
 • reduktion av avgift om tidsfristen överskrids
 • möjligheten att överklaga

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Förutom de krav på innehåll som finns i plan- och bygglagen, PBL, kan mottagningsbeviset innehålla andra uppgifter. Det kan till exempel vara vilken handläggningstid ärendet förväntas få, vem som är handläggare och kontaktuppgifter.

Mottagningsbeviset måste vara skriftligt men kan skickas på olika sätt till exempel via brev, e-post eller annan elektronisk form. Det finns inga krav på att mottagaren ska bekräfta att den tagit emot mottagningsbeviset. När byggnadsnämnden skickar ett mottagningsbevis är det viktigt att man i efterhand kan se att det har skickats och när det har skickats. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

Information om tidsfristen för beslut

I mottagningsbeviset ska byggnadsnämnden informera anmälaren om vilka tidsfrister som gäller för beslutet. Det innebär att byggnadsnämnden ska informera om när anmälan kom in till nämnden och när tidsfristen för beslut går ut, alltså fyra veckor från den dag då anmälan kom in. Anmälaren ska även informeras om att tidpunkten för när tidsfristen börjar löpa kan ändras om anmälaren kommer in med ytterligare underlag eller byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor från den dag då anmälan eller ytterligare underlag kom in. Det ska även framgå att tidsfristen kan förlängas med ytterligare fyra veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Information bör även innefatta att det inte innebär att åtgärden får påbörjas om beslut inte fattas inom fyra respektive åtta veckor. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

45 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i
16 § skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från
   1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst fyra veckor. Lag (2018:1136) .

Tidsfrister för handläggning

Information om reduktion av avgift

I mottagningsbeviset ska byggnadsnämnden informera om att den avgift som nämndes får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut om startbesked överskrids av byggnadsnämnden.

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Information om möjligheten att överklaga

I mottagningsbeviset ska det framgå vilka möjligheter som finns att överklaga nämndens beslut. Det vill säga att beslutet om startbesked och avgift kan överklagas. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 27)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Nya handlingar

Om det kommer in nya ritningar eller andra handlingar i ett anmälningsärende, som ska ersätta de tidigare, är det viktigt att det är tydligt vilka handlingar som gäller. Det syns på datumstämpeln vilka som är de aktuella, det vill säga de senast inkomna.

Skriftlig information att tidsfristen ändras

Om anmälaren kommer in med ytterligare underlag eller nya handlingar på eget initiativ ändras tidsfristen för handläggningen. Byggnadsnämnden ska då skriftligen informera anmälaren om ändringen och den nya tidsfristen.

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

45 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i
16 § skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från
   1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst fyra veckor. Lag (2018:1136) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Tidsfrister för handläggning

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om anmälan skyndsamt. Beslut om startbesked ska tas inom fyra veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Från vilken dag tidsfristen ska räknas är reglerat i PBL. Tiden ska räknas från den dag då anmälan kom in till nämnden eller den senare dag då anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då anmälan eller ytterligare underlag på anmälarens egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i anmälan har avhjälpts av anmälaren. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 25-26)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats)

45 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i
16 § skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från
   1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst fyra veckor. Lag (2018:1136) .

Tidsfrister för handläggning

En första granskning

När en anmälan kommit in till byggnadsnämnden ska en första granskning av ärendet göras. Detta ska ske så snart som möjligt. Med hänsyn till hur tidsfristerna för handläggning ska beräknas bör denna granskning göras inom tre veckor från att anmälan kommit in.

Det är lämpligt att då kontrollera om åtgärden verkligen är anmälningspliktig. Det förekommer att anmälan lämnas in för åtgärder som inte omfattas av anmälningsplikten.

Vid den första granskningen kontrolleras om anmälan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningars kvalitet och tydlighet bedöms.

Om anmälan är ofullständig

Om anmälan är ofullständig får byggnadsnämnden förelägga anmälaren att inom en viss tid komplettera anmälan. Sådant föreläggande bör ske inom tre veckor från det att anmälan kommit in till byggnadsnämnden. I annat fall räknas tidsfristen för handläggning fortfarande från den dag då anmälan kom in till nämnden eller från den dag då anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Alltså inte från den dag då komplettering inkommit. Detta gäller oavsett om det behövs ett tekniskt samråd eller inte.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

14 §
  I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd, om
   1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
   2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
   3. byggherren har begärt ett sådant samråd.

Tekniskt samråd behövs inte för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad, om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Byggnadsnämnden får besluta att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader.

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggherren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta. Lag (2015:668) .

När en anmälan är ofullständig kan det innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för startbesked. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet. Det finns inget krav på att ritningarna ska utföras av någon med en speciell utbildning. Men det är lämpligt att de är fackmannamässigt utförda. Om det är uppenbart att en tilltänkt åtgärd är olämplig eller otillåten och därför inte kan medges startbesked, finns det inga skäl att begära utförligare uppgifter. Ett vägrat startbesked kan alltså fattas på ofullständiga handlingar.

Föreläggande om komplettering

Ett föreläggande om komplettering bör vara ett skriftligt beslut. Detta på grund av att det är avgörande för hur tidsfristerna för handläggningen ska räknas och om avgiften ska reduceras eller inte. Om byggnadsnämnden inte beslutar om föreläggande skriftligt räknas tidsfristerna från den dag då anmälan kom in eller från den senare dag då anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ.

Föreläggandet ska innehålla:

 • vilka brister i anmälan som ska avhjälpas
 • när bristerna senast ska vara avhjälpta
 • upplysning om att anmälan kan komma att avisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Det är viktigt att byggnadsnämnden är mycket tydlig med vad som saknas i anmälan och hur lång tid anmälaren har på sig att komplettera den. Det kan även vara lämpligt att, utöver det skriftliga föreläggandet, ta personlig kontakt med anmälaren för att undvika missförstånd.

Om anmälan förblir ofullständig trots föreläggande om komplettering får byggnadsnämnden avvisa anmälan eller avgöra ärendet i befintligt skick. Avvisning kan vara aktuellt om handlingarna är så ofullständiga att ärendet överhuvudtaget inte går att pröva i sak.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Skriftlig information att tidsfristen ändras

Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då anmälan kom in eller från den senare dag då anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ, ändras tidsfristerna för handläggningen.

När anmälaren avhjälpt de brister i anmälan som föreläggandet avser ska byggnadsnämnden skriftligen informera anmälaren om den nya tidsfristen.

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

45 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i
16 § skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från
   1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst fyra veckor. Lag (2018:1136) .

46 §
  Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412) .

Arkivering

När ärendet ska arkiveras är det lämpligt att en rensning av akten sker. Syftet med att rensa akten är att det ska bli lättare att förstå ärendet i framtiden. Alla oviktiga handlingar ska tas bort från akten. Exempel på oviktiga handlingar är anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse, utkast och liknade som inte tillför ärendet en sakuppgift och kopior.

Kommunen beslutar själv vilka regler den ska ha för gallring och arkivering, förutom vad som följer av arkivlagen och andra lagar eller förordningar. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, som är ett samarbetsorgan mellan Statens arkiv och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ger dock ut råd om arkivering. Deras gallringsråd nr 11 behandlar bevarande och gallring av handlingar som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Där sägs att om det finns ritningar och andra handlingar med olika ankomstdatum i ett bygglovsärende så är det viktigt att det tydligt framgår vilka ritningar som tillhör själva lovbeslutet. Övriga ritningar kan antingen kastas, om det är möjligt utifrån kommunens arkivregler, eller tydligt markeras med att de inte tillhör beslutet så att inga missförstånd uppstår.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen