På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskyddskrav för entresolplan

I avsnitt 5 i BBR om brandskydd används begreppet entresolplan både vid klassificering av byggnader i byggnadsklasser men även för att avgöra om det ställs krav på tillgång till utrymningsväg från planet. I denna vägledning kan du läsa mer om vad som menas med entresolplan och hur reglerna som relaterar till entresolplan kan tolkas.

Vägledning om brandskyddsregler

Observera att denna vägledning är inriktad på vilka brandskyddsregler som gäller och inte huruvida en entresolvåning ska betraktas som en våning eller inte i förhållande till detaljplanebestämmelser om antal våningar och liknande.

Vad är ett entresolplan

Med våning avses, som huvudregel, enligt PBF ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

I BBR används genomgående begreppen våningsplan eller plan. Våningsplanet är golvplanet i en våning. Enligt PBF definieras dock inte alla vindsplan och källarplan som våningsplan. I BBR används, när samtliga dessa avses, samlingsbegreppet plan.

Begreppet entresolplan är däremot inte närmare definierat, varken i PBF eller i BBR. För termer som inte särskilt förklaras i PBL, PBF eller BBR gäller den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95. Där anges att en entresolvåning är en extra våning inom övre delen av en våning med stor rumshöjd. Entresolplanet är alltså golvplanet i en sådan våning.

Det framgår inte av förklaringen i TNC huruvida entresolvåningen behöver var öppen som en läktare eller om den kan bestå av ett eller flera slutna rum. Inte heller framgår det hur stor del av golvytan i våningen med stor rumshöjd som entresolvåningen kan uppta.

Entresolplan kan se ut på många olika sätt. Vanliga entresolplan återfinns i industrilokaler där delar av ett större rum fått en extra våning som antingen kan vara öppen eller avskild från det större rummet. Även sovloft och liknande i bostäder kan utgöra entresolplan. En våning inom en bostad eller lokal där i princip enbart hålet för trappan utgör öppningen mot underliggande plan betraktas vanligtvis inte som entresolplan.

Entresolplan vid bestämning av byggnadsklass

Valet av byggnadsklass (Br) är avgörande för vilka grundläggande brandskyddskrav som ställs på en byggnad. En viktig utgångspunkt för att avgöra vilken byggnadsklass en byggnad ska ha är antal våningsplan i byggnaden. Om det finns större entresolplan i byggnaden kan det påverka säkerheten. Ett större entresolplan bör därför betraktas som ett eget våningsplan när man bestämmer byggnadsklassen.

I ett allmänt råd till avsnitt 5:22 i BBR används följande kriterier för när ett entresolplan är så stort att det kan påverka byggnadsklassen.

Entresolplan inom en byggnad räknas inte som ett eget våningsplan vid val av byggnadsklass om arean för entresolplanet utgör mindre än 50 % av golvarea på underliggande plan. Arean på entresolplanet bör dock inte överstiga 100 m2 för byggnader i byggnadsklass Br1 och Br2 eller 200 m2 för byggnader i byggnadsklass Br3. För lager eller industrier i verksamhetsklass 1 i byggnader i byggnadsklass Br3 kan dock en area på högst 500 m2 accepteras.

De areor som anges är den sammanlagda arean om det finns flera entresolplan inom samma volym. Ett exempel kan vara en öppen industrihall med två entresolplan som innehåller kontor på vardera 150 m2 längs vardera långvägg i hallen. Dessa entresolplan påverkar valet av byggnadsklass eftersom de tillsammans utgör mer än 200 m2. Byggnaden bör därför klassas i byggnadsklass Br2 istället för Br3.

För lager och industrier kan dock upp till 500 m2 accepteras utan att det påverkar byggnadsklassen. I det fallet gäller att det ska vara samma verksamhet (lager/industri) även uppe på entresolplanet. Typexempel är lager på en stålkonstruktion med plåt, gallerdurk eller liknande längs med sidorna av en större industrihall.

Utrymningsväg från entresolplan

Enligt BBR 5:321 ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan där personer vistas mer än tillfälligt. Undantag kan dock göras för mindre entresolplan om utrymningen ändå kan ske på ett tillfredställande sätt.

Vad som avses med ett mindre entresolplan som kan utrymmas på ett tillfredställande sätt framgår av tillhörande allmänt råd. Där anges att det är ett plan inom brandcellen som utgör en liten del av underliggande plan som inte bör vara uppdelat i mindre rum och endast vara försett med räcke eller motsvarande mot den underliggande delen. Ett mindre entresolplan bör utgöra maximalt 50 % av golvarean på underliggande plan och vara högst 25 m2. Entresolplanet bör förses med brandvarnare om det inte finns ett automatiskt brandlarmssystem i byggnaden.

Undantaget i BBR 5:321 finns för att möjliggöra att ett mindre sovloft eller liknade utrymme med god överblickbarhet mot underliggande rum kan utföras utan en extra utrymningsväg. En utrymningsväg från planet kan annars behövas i form av en dörr till ett trapphus eller direkt utgång till en utvändig trappa. För vissa bostäder kan även fönster med möjlighet att hoppa till marken accepteras (högst 5 m i Vk3A i Br2 eller Br3 byggnad).

Fönster och räddningstjänstens stege kan däremot normalt inte räknas som utrymningsväg från entresolplan då det inte är möjligt att vänta på hjälp i samma brandcell som det brinner i. För bostäder i flerbostadshus kan fönster accepteras om det finns en avskiljning till nedanstående plan i E 30 (Vk3A i Br1 byggnad). Se särskild vägledning om utrymning via fönster.

Det är viktigt att inte blanda ihop detta undantag för utrymningsväg med de regler om byggnadsklassificering som finns i BBR 5:22. Övriga entresolplan som inte specificeras av undantaget kan vara såväl öppna som slutna med rumsindelning och kräva en extra utrymningsväg oavsett om de är större eller mindre än de areor som anges i BBR 5:22 på 100 m2 och uppåt.

Utrymning från utrymmen där man enbart vistas tillfälligt

Ett generellt undantag från kravet på två utrymningsvägar varav en från varje plan är utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt. Sådana utrymmen ska utformas med tillgång till minst en utrymningsväg. Gångavståndet till utrymningsvägen bör inte överstiga 30 m.

För entresolplan där man inte vistas mer än tillfälligt kan det innebära att det inte krävs en extra utrymningsväg från planet trots att entresolplanet är större än 25 m2 och inte är öppet mot utrymmet under. Ett typexempel här kan vara ett fläktrum som är placerat på ett entresolplan inne i en industrilokal.

Krav på bärförmåga vid brand

Entresolplan kan utformas som en integrerad del av byggnadens bärande stomme eller vara en fristående konstruktion inne i byggnaden. Som utgångspunkt bör entresolplanets bärande delar ha samma bärförmåga vid brand som motsvarande delar av byggnadens huvudbärverk. Om entresolen är en fristående konstruktion kan det däremot finnas möjlighet att utföra dess bärverk i en annan brandsäkerhetsklass enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Hänsyn bör då tas till följande aspekter:

  • risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, vistas i skadeområdet,
  • sekundära effekter som kan uppstå, såsom fortskridande ras till angränsande delar av det bärande systemet och
  • påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- och insatsmöjligheter.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej