Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskyddskrav för entresolplan

Granskad:

I avsnitt 5 i BBR om brandskydd används begreppet entresolplan både vid klassificering av byggnader i byggnadsklasser men även för att avgöra om det ställs krav på tillgång till utrymningsväg från planet. I denna vägledning kan du läsa mer om vad som menas med entresolplan och hur reglerna som relaterar till entresolplan kan tolkas. Observera att denna vägledning är inriktad på vilka brandskyddsregler som gäller och inte huruvida en entresolvåning ska betraktas som en våning eller inte i förhållande till detaljplanebestämmelser om antal våningar och liknande.

Vad är ett entresolplan

Med våning avses, som huvudregel, enligt PBF ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

I BBR används genomgående begreppen våningsplan eller plan. Våningsplanet är golvplanet i en våning. Enligt PBF definieras dock inte alla vindsplan och källarplan som våningsplan. I BBR används, när samtliga dessa avses, samlingsbegreppet plan.

Begreppet entresolplan är däremot inte närmare definierat, varken i PBF eller i BBR. För termer som inte särskilt förklaras i PBL, PBF eller BBR gäller den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95. Där anges att en entresolvåning är en extra våning inom övre delen av en våning med stor rumshöjd. Entresolplanet är alltså golvplanet i en sådan våning.

Det framgår inte av förklaringen i TNC huruvida entresolvåningen behöver var öppen som en läktare eller om den kan bestå av ett eller flera slutna rum. Inte heller framgår det hur stor del av golvytan i våningen med stor rumshöjd som entresolvåningen kan uppta.

Entresolplan kan se ut på många olika sätt. Vanliga entresolplan återfinns i industrilokaler där delar av ett större rum fått en extra våning som antingen kan vara öppen eller avskild från det större rummet. Även sovloft och liknande i bostäder kan utgöra entresolplan. En våning inom en bostad eller lokal där i princip enbart hålet för trappan utgör öppningen mot underliggande plan betraktas vanligtvis inte som entresolplan.

Entresolplan vid bestämning av byggnadsklass

Valet av byggnadsklass (Br) är avgörande för vilka grundläggande brandskyddskrav som ställs på en byggnad. En viktig utgångspunkt för att avgöra vilken byggnadsklass en byggnad ska ha är antal våningsplan i byggnaden. Om det finns större entresolplan i byggnaden kan det påverka säkerheten. Ett större entresolplan bör därför betraktas som ett eget våningsplan när man bestämmer byggnadsklassen.

I ett allmänt råd till avsnitt 5:22 i BBR används följande kriterier för när ett entresolplan är så stort att det kan påverka byggnadsklassen.

Entresolplan inom en byggnad räknas inte som ett eget våningsplan vid val av byggnadsklass om arean för entresolplanet utgör mindre än 50 procent av golvarea på underliggande plan. Arean på entresolplanet bör dock inte överstiga 100 m2 för byggnader i byggnadsklass Br1 och Br2 eller 200 m2 för byggnader i byggnadsklass Br3. För lager eller industrier i verksamhetsklass 1 i byggnader i byggnadsklass Br3 kan dock en area på högst 500 m2 accepteras.

5:22 Byggnadsklasser

Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet.

 • -   Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br0.
 • -   Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br1.
 • -   Byggnader med måttligt skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br2.
 • -   Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br3.

Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Klassindelningen bör beakta faktorer som är relaterade till utrymning och konsekvensen av att byggnaden störtar samman. Byggnader med fler än 16 våningsplan, större byggnader med verksamhetsklass 5C, byggnader med verksamhetsklass 5D och byggnader med vissa typer av samlingslokaler bör utformas i byggnadsklass Br0. Med vissa typer av samlingslokaler avses:
 • -   Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B som inte ligger i bottenvåningen och som är avsedda för fler än 1 000 personer.
 • -   Samlingslokaler i verksamhetsklass 2C som ligger i bottenvåningen, och som är avsedda för fler än 600 personer.
 • -   Samlingslokaler i verksamhetsklass 2C som inte ligger i bottenvåningen och som är avsedda för fler än 300 personer.
Byggnader med tre eller fler våningsplan bör utformas i byggnadsklass Br1. Småhus med högst tre våningsplan kan dock utformas i lägst byggnadsklass Br2. Följande byggnader med två våningsplan bör utformas i byggnadsklass Br1:
 • -   Byggnader avsedda för verksamhetsklasserna 4, 5A, 5B eller 5C.
 • -   Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C på andra våningsplanet.
Följande byggnader med två våningsplan bör utformas i lägst byggnadsklass Br2:
 • -   Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum finns i vindsplanet.
 • -   Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C i bottenvåningen.
 • -   Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas in i brandsektioner av högst denna storlek genom brandväggar i brandteknisk klass enligt avsnitt 5:562.
Byggnader med ett våningsplan bör utformas i lägst byggnadsklass Br2 om de inrymmer:
 • -   samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C i eller under bottenvåningen,
 • -   bostäder och lokaler i verksamhetsklasserna 5B eller 5C.
Övriga byggnader kan utformas i byggnadsklass Br3. Vid klassificering av byggnad bör entresolplan inom en byggnad räknas som ett eget våningsplan om arean för entresolplanet utgör mer än 50 % av golvarea på underliggande plan. Arean bör dock inte överstiga 100 m2 för byggnader i byggnadsklass Br1 och Br2 eller 200 m2 för byggnader i byggnadsklass Br3. För lager eller industrier i verksamhetsklass 1 i byggnader i byggnadsklass Br3 kan dock en area på högst 500 m2 accepteras. (BFS 2011:26).

De areor som anges är den sammanlagda arean om det finns flera entresolplan inom samma volym. Ett exempel kan vara en öppen industrihall med två entresolplan som innehåller kontor på vardera 150 m2 längs vardera långvägg i hallen. Dessa entresolplan påverkar valet av byggnadsklass eftersom de tillsammans utgör mer än 200 m2. Byggnaden bör därför klassas i byggnadsklass Br2 istället för Br3.

För lager och industrier kan dock upp till 500 m2 accepteras utan att det påverkar byggnadsklassen. I det fallet gäller att det ska vara samma verksamhet (lager/industri) även uppe på entresolplanet. Typexempel är lager på en stålkonstruktion med plåt, gallerdurk eller liknande längs med sidorna av en större industrihall.

Utrymningsväg från entresolplan

Enligt BBR 5:321 ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan där personer vistas mer än tillfälligt. Undantag kan dock göras för mindre entresolplan om utrymningen ändå kan ske på ett tillfredställande sätt.

Vad som avses med ett mindre entresolplan som kan utrymmas på ett tillfredställande sätt framgår av tillhörande allmänt råd. Där anges att det är ett plan inom brandcellen som utgör en liten del av underliggande plan som inte bör vara uppdelat i mindre rum och endast vara försett med räcke eller motsvarande mot den underliggande delen. Ett mindre entresolplan bör utgöra maximalt 50 procent av golvarean på underliggande plan och vara högst 25 m2. Entresolplanet bör förses med brandvarnare om det inte finns ett automatiskt brandlarmssystem i byggnaden.

5:321 Allmänt

Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Om bostaden eller lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Mindre entresolplan får dock utformas utan utgång till utrymningsväg från entresolplanet under förutsättning att utrymningen ändå kan ske på ett tillfredsställande sätt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Utrymningsvägar bör placeras så långt ifrån varandra att utrymning kan ske även om en utrymningsväg blockeras av branden. För att utrymningsvägar ska betraktas som oberoende av varandra bör avståndet mellan dem vara minst 5 meter. Exempel på utrymmen där man vistas mer än tillfälligt är
 • -   gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och hobbyrum i flerbostadshus
 • -   garage över 50 m2
 • -   hygienutrymmen i verksamhetsklasserna 2 och 5.
Exempel på utrymmen där man vistas tillfälligt respektive mer än tillfälligt ges även i avsnitt 1:6. En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap. Detta gäller dock inte om någon av utrymningsvägarna endast utgörs av fönster eller balkong, förutom för boenderum i verksamhetsklass 3B. För samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C bör den intilliggande brandcellen innehålla huvudentrén. För verksamhetsklass 5C kan båda utrymningsvägarna vara tillgängliga genom horisontell passage till intilliggande lokaler i verksamhetsklass 5C. En korridor inom egen brandcell, en loftgång eller motsvarande i direkt anslutning till det utrymme som den betjänar kan – utom för samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C – utgöra en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. Sådana korridorer bör avskiljas i enheter om högst 60 meters längd. Avskiljningarna bör utformas i lägst brandteknisk klass E 15 med dörrar i brandteknisk klass E 15-C. I utrymningsfallet avses med mindre entresolplan ett plan inom brandcellen som utgör en liten del av underliggande plan, som inte är uppdelad i mindre rum, och som endast är försett med räcke eller motsvarande. Ett mindre entresolplan utgör maximalt 50 % av golvarean på underliggande plan dock högst 25 m2. Mindre entresolplan bör förses med brandvarnare. (BFS 2014:3).

I byggnader med fler än åtta men högst 16 våningsplan ska bostäder och lokaler utformas med tillgång till minst ett trapphus Tr2. I byggnader med fler än 16 våningsplan ska bostäder och lokaler utformas med tillgång till minst ett trapphus Tr1. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I byggnader med fler än 16 våningsplan bör övriga trapphus vara minst Tr2. (BFS 2011:26).

Undantaget i BBR 5:321 finns för att möjliggöra att ett mindre sovloft eller liknade utrymme med god överblickbarhet mot underliggande rum kan utföras utan en extra utrymningsväg. En utrymningsväg från planet kan annars behövas i form av en dörr till ett trapphus eller direkt utgång till en utvändig trappa. För vissa bostäder kan även fönster med möjlighet att hoppa till marken accepteras (högst 5 m i Vk3A i Br2 eller Br3 byggnad).

5:353 Verksamhetsklass 3

Bostäder i verksamhetsklass 3 ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt.

Väg till utrymningsväg i gemensamhetsutrymmen i verksamhetsklass 3B ska vara försedda med nödbelysning. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör vara brandvarnare i verksamhetsklass 3A. Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör vara utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm i verksamhetsklass 3B. (BFS 2014:3).

Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Utrymningsvägar från bostadsrum i verksamhetsklass 3A kan anordnas enligt något av följande alternativ:
 • a)  Utgång till utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden eller direkt till säker plats.
 • b)  Utgång till en utvändig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340 som leder till säker plats.
 • c)  Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 meter över marknivån.
 • d)  Genom ett annat närliggande rum i samma plan som uppfyller vad som anges i a), b) eller c) i första stycket. Alternativ d) gäller enbart om det närliggande rummet är avskilt från eller enkelt kan avskiljas från underliggande våning.
Utrymning från ett bostadsrum i verksamhetsklass 3B kan anordnas enligt något av följande alternativ:
 • a)  Med en utgång till en utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden.
 • b)  Direkt till en säker plats.
 • c)  Genom ett annat närliggande rum som har utgång till en utrymningsväg.
 • d)  Via fönster enligt avsnitt 5:323. (BFS 2014:3).

Fönster och räddningstjänstens stege kan däremot normalt inte räknas som utrymningsväg från entresolplan då det inte är möjligt att vänta på hjälp i samma brandcell som det brinner i. För bostäder i flerbostadshus kan fönster accepteras om det finns en avskiljning till nedanstående plan i E 30 (Vk3A i Br1 byggnad). Se särskild vägledning om utrymning via fönster.

5:323 Utrymning genom fönster

Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan användas om de öppnas utåt och stannar i öppet läge. Fönster bör ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel bör det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter. Öppningens underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Om avståndet mellan golvet och fönstrets underkant överstiger 1,2 meter, bör en plattform eller liknande monteras på insidan. (BFS 2014:3).

I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3 får en av utrymningsvägarna ersättas av tillgång till fönster. Fönstrets underkant får vara beläget högst 2,0 meter över marknivån utanför och om möjlighet till utrymning i övrigt ges på ett tillfredsställande sätt.

Utrymning från bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnad Br2 och Br3 får även ske enligt avsnitt 5:353. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A och bostäder i verksamhetsklass 3 förväntas tillfredsställande utrymning genom fönster kunna ske om varje lokal eller bostad utformas för utrymning av högst 50 personer. Varje fönster som är avsett för utrymning bör räknas som utrymningsväg för högst 30 personer. (BFS 2011:26).

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, förutsatt att högst 15 personer utrymmer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid och förmåga. Uppställningsplats dimensionerad för räddningstjänstens utrustning ska finnas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Möjligheten till utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst bör endast användas i byggnader där öppningens underkant ligger högst 23 meter över marknivån. I bedömningen av räddningstjänstens förmåga och dimensionering av uppställningsplats bör hänsyn tas till de faktorer som påverkar möjligheten att effektivt kunna genomföra utrymning. Regler om uppställningsplats finns i avsnitt 5:721. Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbostadshus i verksamhetsklass 3 med högst tre våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid vara högst 20 minuter. Med tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Brandceller i lokaler i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymmas med räddningstjänstens hjälp genom fönster bör inte vara större än 200 m2. Bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnader i klass Br1 vars övre plan enbart är utformat för utrymning genom fönster med räddningstjänstens hjälp bör avskiljas från underliggande plan i lägst brandteknisk klass E 30. Avskiljningen behöver inte utföras som brandcellsgräns. (BFS 2011:26).

Det är viktigt att inte blanda ihop detta undantag för utrymningsväg med de regler om byggnadsklassificering som finns i BBR 5:22. Övriga entresolplan som inte specificeras av undantaget kan vara såväl öppna som slutna med rumsindelning och kräva en extra utrymningsväg oavsett om de är större eller mindre än de areor som anges i BBR 5:22 på 100 m2 och uppåt.

Utrymning från utrymmen där man enbart vistas tillfälligt

Ett generellt undantag från kravet på två utrymningsvägar varav en från varje plan är utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt. Sådana utrymmen ska utformas med tillgång till minst en utrymningsväg. Gångavståndet till utrymningsvägen bör inte överstiga 30 m.

5:3221 Möjlighet till utrymning från utrymmen där man enbart vistas tillfälligt

Utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt ska utformas med tillgång till minst en utrymningsväg. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Utrymningsvägen kan vara åtkomlig via intilliggande brandcell. Gångavstånd till utrymningsvägen bör inte överstiga 30 meter. Om tillgång till minst två utrymningsvägar finns kan gångavstånd istället beräknas enligt avsnitt 5:331. (BFS 2014:3).

För entresolplan där man inte vistas mer än tillfälligt kan det innebära att det inte krävs en extra utrymningsväg från planet trots att entresolplanet är större än 25 m2 och inte är öppet mot utrymmet under. Ett typexempel här kan vara ett fläktrum som är placerat på ett entresolplan inne i en industrilokal.

Krav på bärförmåga vid brand

Entresolplan kan utformas som en integrerad del av byggnadens bärande stomme eller vara en fristående konstruktion inne i byggnaden. Som utgångspunkt bör entresolplanets bärande delar ha samma bärförmåga vid brand som motsvarande delar av byggnadens huvudbärverk. Om entresolen är en fristående konstruktion kan det däremot finnas möjlighet att utföra dess bärverk i en annan brandsäkerhetsklass enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Hänsyn bör då tas till följande aspekter:

 • risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, vistas i skadeområdet,
 • sekundära effekter som kan uppstå, såsom fortskridande ras till angränsande delar av det bärande systemet och
 • påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- och insatsmöjligheter.
Brandsäkerhetsklass

2 §    Byggnadsdelar ska hänföras till brandsäkerhetsklasser enligt tabell C-2 utifrån risken för personskador om byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp.

I bedömningen ska hänsyn tas till

 • a)  risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, vistas i skadeområdet,
 • b)  sekundära effekter som kan uppstå, såsom fortskridande ras till angränsande delar av det bärande systemet och
 • c)  påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- och insatsmöjligheter.

(BFS 2015:6).

Tabell C-2 Brandsäkerhetsklasser

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Allmänt råd Regler om indelning i byggnadsklasser finns i avsnitt 5:22 i Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Exempel på lämplig indelning av byggnadsdelar i byggnader som tillhör byggnadsklass Br1-3 ges i tabell C-3–C-5. Indelning i brandsäkerhetsklass för byggnadsdelar i byggnader som tillhör byggnadsklass Br0 bör lägst motsvara vad som anges i tabell C-3–C-4 för närmast jämförbara byggnad i byggnadsklass Br1 eller Br2. (BFS 2019:1).
Tabell C-3 Brandsäkerhetsklass i Br1-byggnad

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell C-4 Brandsäkerhetsklass i Br2-byggnad

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Sekundärbärverk i takkonstruktionen i Br2-byggnader som har en stomstabiliserande funktion kan hänföras till brandsäkerhetsklass 1. Detta gäller under förutsättning att byggnadsverket förblir stabilt även när takplåt, takåsar eller dylikt förutsätts ha kollapsat i två intilliggande fack på en sträcka av halva takfallet, dock högst 15 meter. Sekundärbärverk utanför kollapsområdet kan räknas som opåverkat av brandlasten när stomstabiliteten kontrolleras. (BFS 2015:6).
Tabell C-5 Brandsäkerhetsklass i Br3-byggnad

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen