Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol.

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper ger successivt nya förutsättningar för kommunens planering och innebär att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över. Förutom processen att ta fram eller ändra översiktsplanen ingår att genomföra och följa upp översiktsplanen i den kontinuerliga översiktsplaneringen. Integrerat i den finns den strategiska miljöbedömningen.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. I avvägningen mellan olika allmänna intressen bör den mest miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara utvecklingen vara styrande.

Eftersom planen både ska vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden samt andra ärenden är det viktigt att översiktsplanen hålls aktuell och kommunen behöver därför arbeta med sin översiktsplanering kontinuerligt. En del i den kontinuerliga översiktsplaneringen är att kommunen varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi där kommunens fortsatta arbete står i centrum.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vad som ska redovisas i översiktsplanen och hur processen att ta fram eller ändra en översiktsplan ska genomföras. Den strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för att ta fram en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en strategisk miljöbedömning ska gå till.

Översiktsplanen behöver ingå i en kontinuerlig process där mål och strategier successivt stäms av mot det som händer i kommunen. Ett naturligt led i den kontinuerligt bedrivna översiktsplaneringen är därför att löpande följa upp och utvärdera översiktsplanens effekter.

På följande sidor kan du läsa mer om processen att upprätta eller ändra en översiktsplan samt hur denna process integreras med den strategiska miljöbedömningen. Det senare om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I kommunens översiktsplanering har Länsstyrelsen flera olika uppdrag. De ska bland annat ge stöd och råd om allmänna intressen och tillämpningen av PBL, tillhandahålla planeringsunderlag, samordna statens intressen och verka för att vissa specifika frågor beaktas, medverka vid avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningen samt avge ett granskningsyttrande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen