Process för översiktsplanering och miljöbedömning

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper kommer successivt att ge nya förutsättningar för kommunens planering och medverka till att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Processen kring översiktsplanen regleras i plan- och bygglagen. En översiktsplan kan normalt antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning ska genomföras. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en miljöbedömning ska gå till. Miljöbedömningen är integrerad i processen för att anta en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks.

På följande sidor kan du läsa mer om processen att upprätta eller ändra en översiktsplan samt hur denna process bör integreras med miljöbedömningen.

På följande sidor kan du läsa mer om processen att upprätta eller ändra en översiktsplan samt hur denna process bör integreras med miljöbedömningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen