Processen för översiktsplanering

Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den politiska majoritetens uppfattning. Den bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. För en del tätorter och andra områden med komplicerade förhållanden kan planen behöva fördjupas. Har det uppkommit ett allmänt intresse som inte var så tydligt när planen upprättades kan ett tillägg göras.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska den samrådas med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, grannkommunerna och andra berörda. För att säkerställa att en hållbar utveckling främjas ska konsekvenserna av föreslagna förändringar analyseras under processens gång. Efter ett avslutande samråd om planförslaget i dess helhet, bearbetas det en sista gång för att sedan ställas ut för granskning i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

Att hålla översiktsplanen aktuell

Översiktsplanering är – eller bör vara – en i stort kontinuerlig process. Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen därför ta ställning till planens aktualitet. Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet.

Underlag och analyser

För att fylla sina dubbla funktioner som långsiktigt strategisk och vägledande för konkreta beslut om byggande och användning av mark och vatten bör översiktsplanen baseras på systematiskt genomförda kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna. Lämpliga analyser är:

  • Övergripande mål, planer och program: Vilka nationella, regionala och kommunala mål, planer och program bör påverka planen, och på vilket sätt?
  • Omvärlds- och trendanalys: Vilka nuvarande och tänkbara utvecklingstrender kan påverka samhällsbyggande och planering? Hur kan vi förhålla oss till dem i översiktsplaneringen?
  • Nuvarande struktur: Hur ser mönstret av bebyggelse, infrastruktur, andra anläggningar och grönområden ut? Gynnar strukturen en hållbar utveckling eller bör den förändras?
  • Allmänna intressen: Var finns sådana intressen som bör tas hänsyn till vid byggande och mark- och vattenanvändning? Var behöver avvägningar göras mellan olika allmänna intressen?

Läs mer om hur olika planeringsunderlag och de allmänna intressena kan användas som utgångspunkt för att arbeta med hållbar utveckling i översiktsplaneringen i Boverkets vägledning för "Hållbar utveckling i översiktsplaneringen".

Fördjupning och tillägg

Översiktsplanen kan ändras genom fördjupningar och tillägg. Fördjupningar gäller delar av kommunen med mer komplicerade förhållanden än i övrigt, till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samråd och utställning

Samrådet bör vara en integrerad del i det löpande planeringsarbetet. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet att påverka planens utformning. Det är lämpligt med ett avslutande samråd om helheten i ett genomarbetat planförslag. Då ska förslagets innebörd och konsekvenser, skälen för det och planeringsunderlag av betydelse redovisas.  Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter ska redovisas i en samrådsredogörelse. Det bearbetade planförslaget ställs sedan ut i minst två månader. Länsstyrelsen ska då lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska det ställas dock ut på nytt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej