På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning

Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper ger successivt nya förutsättningar för kommunens planering och innebär att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över. Förutom processen att ta fram eller ändra översiktsplanen ingår att genomföra och följa upp översiktsplanen i den kontinuerliga översiktsplaneringen. Integrerat i den finns den strategiska miljöbedömningen.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. I avvägningen mellan olika allmänna intressen bör den mest miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara utvecklingen vara styrande.

Eftersom planen både ska vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden samt andra ärende är det viktigt att översiktsplanen hålls aktuell och kommunen behöver därför arbeta med sin översiktsplanering kontinuerligt. En del i den kontinuerliga översiktsplaneringen är att kommunen varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi där kommunens fortsatta arbete står i centrum.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vad som ska redovisas i översiktsplanen och hur processen att ta fram eller ändra en översiktsplan ska genomföras. Den strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för att anta en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en strategisk miljöbedömning ska gå till.

Översiktsplanen behöver ingå i en kontinuerlig process där mål och strategier successivt stäms av mot det som händer i kommunen. Ett naturligt led i den kontinuerligt bedrivna översiktsplaneringen är därför att löpande följa upp och utvärdera översiktsplanens effekter.

På följande sidor kan du läsa mer om processen att upprätta eller ändra en översiktsplan samt hur denna process integreras med den strategiska miljöbedömningen. Det senare om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Tillbaka till toppen