Planhandlingar för detaljplan

När kommunen påbörjar arbetet med en detaljplan upprättar man vissa handlingar och dokument. Vissa av dem är obligatoriska och andra kompletterande. Här ges en redovisning av vilka handlingar som kan förekomma.

För att alla berörda ska kunna bedöma detaljplanens innehåll och för att undvika missförstånd under planprocessen behövs en redovisning med både karta och förklarande text.

Handlingar till detaljplan

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan hör en planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir då planen genomförs.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 30-31 §§

Det ska även finnas en grundkarta och en fastighetsförteckning om det inte är uppenbart onödigt.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 8 §

Beroende på planens omfattning och vilken process kommunen väljer för att ta fram planen, kan det behövas ytterligare handlingar.

Plankartan

Plankartan ska visa för vilket område detaljplanen gäller. Det ska framgå hur planområdet delas upp för olika ändamål och vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 30 §

De bestämmelser som gäller anges direkt på plankartan eller i ett separat dokument. Det är viktigt att plankartan är tydlig och lättläst. Därför måste plankartans storlek anpassas i varje enskilt ärende. Om det blir svårt att läsa ut bestämmelserna om fastighetsindelning på plankartan kan man upprätta en särskild karta för dem.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 30 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 32 §

En aktuell grundkarta behövs som underlag till plankartan. Dessutom behövs under hela planprocessen en aktuell förteckning över berörda fastighetsägare och andra kända rättighetshavare.

Planbeskrivningen

Planbeskrivningen ska bland annat redovisa

  • planens syfte
  • planeringsförutsättningarna
  • plangenomförandet
  • planens konsekvenser
  • om detaljplanen avviker från översiktsplanen,
  • om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller markanvisningsavtal och
  • beräknade värden för omgivningsbuller i vissa fall.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §

Syftet med detaljplanen redovisas så tydligt att avsikten och ändamålet med planen kan förstås av alla berörda. Planbeskrivningen ska innehålla illustrationsmaterial om det behövs för att förstå planen. Plangenomförandet ska beskriva de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda ska också framgå av beskrivningen. Om det i plankartan finns bestämmelser om fastighetsindelning, redovisas skälen till dessa i planbeskrivningen. Om detaljplanen avviker från de riktlinjer som anges i kommunens översiktsplan redovisas anledningen till detta och på vilket sätt den avviker. (Jfr. prop. 2009/10:170 s. 435)

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §

Planbeskrivningen ska även informera om kommunen avser ingå exploateringsavtal samt, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. (jfr. prop. 2013/14:126 s. 159, prop. 2013/14:128 s. 40-46)

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej