På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utformningskraven

Vid bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven.

Bygglov inom detaljplan ska prövas mot de tre utformningskraven:

 • lämplighet för sitt ändamål,
 • god form-, färg- och materialverkan, och
 • tillgänglighet och användbarhet.

Kraven skiljer sig åt beroende på om åtgärden avser en byggnad, en annan anläggning, en skylt eller en ljusanordning.

Lämplighet för sitt ändamål

En åtgärd ska vara lämplig för sitt ändamål. Det innebär exempelvis att en byggnad ska ha utrymmen för de olika funktioner som behövs för det ändamål som byggnaden ska användas till. Kravet skiljer sig åt beroende på om åtgärden avser en byggnad eller en annan anläggning. Kravet på lämplighet för sitt ändamål är både ett utformningskrav och ett tekniskt egenskapskrav. Vid bygglov är det endast utformningskravet som ska prövas. Det tekniska egenskapskravet hanteras i samband med startbesked. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 257)

Hur gäller kravet för byggnader?

Kravet gäller alltid för åtgärder som avser byggnader men omfattningen av kravet varierar beroende på om åtgärden är en nybyggnad, en ombyggnad eller en annan ändring av en byggnad.

Vid nybyggnad ska hela byggnaden vara lämplig för sitt ändamål. Med nybyggnad avses att uppföra en ny byggnad eller att flytta en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Vid ombyggnad ska kravet uppfyllas för hela byggnaden om det är rimligt. Om det inte är rimligt ska kravet uppfyllas för den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden. Med ombyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av en byggnad påtagligt förnyas. Ombyggnad i sig är inte bygglovspliktigt men bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis att inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål är en ombyggnad om byggnaden eller en del av byggnaden påtagligt förnyas.

Vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen. Ändring av en byggnad innebär att en eller flera åtgärder görs som ändrar byggnadens konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kravet anpassas och avsteg från kravet får göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Här kan du läsa mer om ändring av byggnader.

Bostäder

Hur en byggnad som innehåller bostäder ska utformas för att vara lämplig för sitt ändamål preciseras i plan- och byggförordningen, PBF. För att en byggnad som innehåller bostäder ska vara lämplig för sitt ändamål ska den i skälig utsträckning ha avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna ska även ha inredning och utrustning för matlagning och hygien. I Boverkets byggregler, BBR, förtydligas hur kravet ska uppfyllas.

Här kan du läsa mer om kravet på lämplighet för sitt ändamål för bostäder.

Andra byggnader än bostäder

Hur en byggnad som inte innehåller bostäder ska utformas för att vara lämplig för sitt ändamål preciseras inte i PBF eller BBR. Grundprincipen är dock att det är vissa funktioner som ska tillgodoses. Vid prövningen ska det göras en bedömning av vilka funktioner som behövs med hänsyn till vad byggnaden ska användas till. En viss planlösning kan innebära att byggnaden inte blir lämplig för ändamålet. Att bedöma vilka funktioner som behövs för att en byggnad ska vara lämplig för en viss verksamhet ska göras på en övergripande nivå, men inte i detalj. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 256-257)

Vilka funktioner som behövs för att en byggnad, som inte innehåller bostäder, ska vara lämplig för sitt ändamål beror på hur den ska användas. Toalett är en funktion som behövs i de flesta byggnader där människor ska vistas längre stunder som till exempel förskolor, skolor, arbetsplatser och idrottsarenor. Det innebär dock inte att det alltid måste finnas en toalett i varje enskild byggnad på exempelvis en arbetsplats. Om det är en nödvändig funktion får avgöras från fall till fall beroende på hur byggnaden används

Vilka funktioner som behövs i andra byggnader än bostadsbyggnader kan även regleras i annan lagstiftning som till exempel arbetsmiljölagen, miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. En ansökan om bygglov kan inte avslås för att byggnaden inte uppfyller krav på funktioner enligt någon av dessa lagstiftningar.

Hur gäller kravet för anläggningar?

Kravet gäller alltid för åtgärder som avser andra anläggningar än byggnader men omfattningen på kravet varierar beroende på om en ny anläggning anordnas, inrättas eller uppförs eller om en befintlig anläggning ändras.

Om en ny anläggning anordnas, inrättas eller uppförs ska hela anläggningen vara lämplig för sitt ändamål. Om åtgärden avser en ändring av en anläggning ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen. Det finns inte några preciseringar i plan- och bygglagstiftningen hur en annan anläggning än en byggnad ska utformas för att vara lämplig för sitt ändamål.

Vid ändring eller flyttning av en anläggning får kravet anpassas och avsteg från kravet får göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till anläggningens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Hur gäller kravet för skyltar och ljusanordningar?

Kravet på att en åtgärd ska vara lämplig för sitt ändamål gäller inte för skyltar och ljusanordningar.

God form-, färg- och materialverkan

En åtgärd ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser åtgärdens egenvärde. Det handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger upphov till positiva upplevelsemässiga värden. Det kan exempelvis vara åtgärdens skala, storlek, proportioner, material och färgsättning. Kravet skiljer sig åt beroende på om åtgärden avser en byggnad, en annan anläggning, en skylt eller en ljusanordning.

Här kan du läsa mer om kravet på god form, färg- och materialverkan.

Hur gäller kravet för byggnader?

Kravet gäller alltid för åtgärder som avser byggnader men omfattningen på kravet varierar beroende på om åtgärden är en nybyggnad, en ombyggnad eller en annan ändring av en byggnad.

Vid nybyggnad ska hela byggnaden ha en god form-, färg- och materialverkan. 

Vid ombyggnad ska kravet uppfyllas för hela byggnaden om det är rimligt. Om det inte är rimligt ska kravet uppfyllas för den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden. Med ombyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av en byggnad påtagligt förnyas. Ombyggnad i sig är inte bygglovspliktigt men andra bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis ändringar av byggnadens yttre utseende är en ombyggnad om byggnaden eller en del av byggnaden påtagligt förnyas.

Vid en annan ändring av byggnad än ombyggnad ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen. Ändring av en byggnad innebär att en eller flera åtgärder görs som ändrar byggnadens konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kravet anpassas och avsteg från kravet får göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Här kan du läsa mer om ändring av byggnader.

Hur gäller kravet för anläggningar?

Kravet gäller alltid för åtgärder som avser andra anläggningar än byggnader men omfattningen av kravet varierar beroende på om en ny anläggning anordnas, inrättas eller uppförs eller om en befintlig anläggning ändras. Omfattningen av kravet varierar även beroende på vilken typ av anläggning åtgärden avser.

Om en ny anläggning anordnas, inrättas eller uppförs ska hela anläggningen ha en god form-, färg- och materialverkan. Om åtgärden avser en ändring av en anläggning ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen.

Om åtgärden är ett upplag, materialgård, tunnel eller bergrum gäller kravet på god form-, färg- och materialverkan endast i den utsträckning det behövs för att åtgärden ska uppfylla kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Vid ändring eller flyttning av en anläggning får kravet anpassas och avsteg från kravet får göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till anläggningens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Hur gäller kravet för skyltar och ljusanordningar?

Kravet gäller alltid för skyltar och ljusanordningar men omfattningen av kravet varierar beroende på om en ny skylt eller ljusanordning ska sättas upp eller om en befintlig skylt eller ljusanordning ska ändras.

Om en ny skylt eller ljusanordning ska sättas upp ska hela skylten eller ljusanordningen ha en god form-, färg- och materialverkan. Om åtgärden avser en ändring av en skylt eller ljusanordning ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen.

Tillgänglighet och användbarhet

En åtgärd ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kravet skiljer sig åt beroende på om åtgärden avser en byggnad, en annan anläggning, en skylt eller en ljusanordning. Kravet på tillgänglighet och användbarhet är både ett utformningskrav och ett tekniskt egenskapskrav. Vid bygglov är det endast utformningskravet som ska prövas. Det tekniska egenskapskravet hanteras i samband med startbesked.

Här kan du läsa mer om kravet på tillgänglighet.

Hur gäller kravet för byggnader?

Kravet gäller alltid för åtgärder som avser byggnader men omfattningen på kravet varierar beroende på om åtgärden är en nybyggnad, en ombyggnad eller en annan ändring av en byggnad.

Vid nybyggnad ska hela byggnaden vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Vid ombyggnad ska kravet uppfyllas för hela byggnaden om det är rimligt. Om det inte är rimligt ska kravet uppfyllas för den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden. Med ombyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av en byggnad påtagligt förnyas. Ombyggnad i sig är inte bygglovspliktigt men andra bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis att inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål är en ombyggnad om byggnaden eller en del av byggnaden påtagligt förnyas.

Om åtgärden avser en annan ändring av byggnad än ombyggnad ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen. Ändring av en byggnad innebär att en eller flera åtgärder görs som ändrar byggnadens konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kravet anpassas och avsteg från kravet får göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning. Avsteg från kraven får dock endast göras om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Avsteg från kravet får dock alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.

Kravet på tillgänglighet och användbarhet gäller inte i fråga om:

 • en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för,
 • ett fritidshus med högst två bostäder, och
 • tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

Hur en byggnad ska utformas för att vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga preciseras i PBF och BBR.

Här kan du läsa mer om kravet på tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om ändring av byggnader.

Här kan du läsa mer om tillgänglighetskraven vid ändring av byggnader.

Hur gäller kravet för anläggningar?

Kravet gäller i viss utsträckning för följande anläggningar:

 • fritidsanläggningar,
 • upplag och materialgårdar,
 • tunnlar och bergrum,
 • radio- eller telemaster eller torn,
 • parkeringsplatser, och
 • begravningsplatser.

För dessa anläggningar ska kravet på tillgänglighet och användbarhet uppfyllas endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten. Omfattningen på kravet varierar beroende på om en ny anläggning anordnas, inrättas eller uppförs eller om en befintlig anläggning ändras. Andra anläggningar behöver inte uppfylla kravet på tillgänglighet och användbarhet.

Om en ny anläggning som omfattas av kravet anordnas, inrättas eller uppförs ska hela anläggningen vara tillgänglig och användbar. Om åtgärden avser en ändring av en anläggning ska kravet uppfyllas i fråga om ändringen. Det finns inte några preciseringar i plan- och bygglagstiftningen hur en annan anläggning än en byggnad ska vara utformad för att vara tillgänglig och användbar.

Vid ändring eller flyttning av en anläggning får kravet anpassas och avsteg från kravet får göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till anläggningens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning. Avsteg från kraven får dock endast göras om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven.

Hur gäller kravet för skyltar och ljusanordningar?

Kravet på att en åtgärd ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för skyltar och ljusanordningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej