Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Ödehus engagerar

  Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.

 • Nyhet, Boverket ser över byggreglerna

  Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur detaljerade reglerna ska vara.

 • Nyhet, Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

  Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka. De nya reglerna gäller från den 23 juli 2019.

 • Remiss, Remiss om ändringar i energihushållningsreglerna

  Regeringen har föreslagit ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som bland annat innebär att byggnaders energiprestanda ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer. Till följd av detta föreslår Boverket ändringar i BBR avsnitt 5 och 9.

 • Nyhet, Större frihet att bygga altaner

  Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan.

 • Nyhet, Boverket anordnar seminarier i Almedalen

  Boverket kommer att arrangera tre evenemang under Almedalsveckan på temat ”Sverige bygger hållbart”. Vi deltar också i ett trettiotal seminarier, samtal och workshoppar under veckan.

 • Nyhet, Störst behov av bostäder i storstadsregionerna

  Det kommer att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.

 • Nyhet, Bostadsbyggandet minskar

  Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, både i år och nästa år. Det visar Boverkets senaste prognos. Totalt påbörjas i år cirka 49 000 bostäder vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder som påbörjas då minskar ytterligare till 46 500 bostäder.

 • Nyhet, Introduktion till skolans nya plats i staden

  Behovet av kommunala skolor är stort. Sedan Sverige byggde många skolor under 1960–1970-talen har reformer i skolsektorn gett hushållen ett friare skolval och ett växande utbud av friskolor. Kommunerna förväntas konkurrera om eleverna. Det väcker nya frågor om hur kommunala skolor ska organiseras och lokaliseras. Boverket har tagit fram en introduktion till en studie av hur fem kommuner med stark befolkningstillväxt planerar för nya grundskolor.

 • Nyhet, Ny rapport om användarbehov inom plan-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocessen

  Boverket har inom ramen för Geodatarådet drivit arbetet med att titta på vilka roller som förekommer i samhällsbyggnadsprocessen samt vilka informationsbehov dessa roller har. Det här arbetet är en del av Lantmäteriets regeringsuppdrag att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess samt Boverkets uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen.

Sidansvarig: Webbredaktionen