På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

Regler om IMD träder i kraft 1 juli

Nyhet 22 juni 2021

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.

Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder

Publikation 17 juni 2021

I detta regeringsuppdrag har Boverket analyserat hur ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet kan bli tydligare. I enlighet med uppdraget lägger Boverket fram ett förslag på en presumtionsregel som pekar ut byggnadsägaren (8 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL) och den allmänna platsens huvudman (8 kap. 12 § PBL) som ansvarig för att åtgärda ett hinder.

Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning

Publikation 16 juni 2021

Planers klimatpåverkan kan hanteras genom ett verktyg som vägleder kommuner och regioner mot mer klimatsmarta val genom plan- och bygglagens (2010:900) planeringsprocesser. Detta har varit utgångspunkten i det arbete som Boverket har genomfört på regeringens uppdrag tillsammans med en bred referensgrupp. Resultatet finns nu att läsa i rapporten Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning.

Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter

Publikation 10 juni 2021

I rapporten konstaterar Boverket att det finns förutsättningar att införa nya byggsanktionsavgifter för överträdelser av partiella startbesked, tidsbegränsade bygglov, vissa villkor i lovbeslut och förbud mot verkställighet av lovbeslut och lämnar förslag om hur det kan regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden

Publikation 7 juni 2021

Boverket fick i juli 2020 i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. I oktober 2020 redovisade Boverket en delrapport. Den här rapporten omfattar övriga delar av uppdraget, dvs. olika analyser av ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden liksom förslag på åtgärder för en ökad renovering och energieffektivisering i det befintliga bostadsbeståndet utan att äventyra hyresgästernas trygghet.

Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden

Publikation 3 juni 2021

I rapporten redovisar Boverket resultatet av enkätundersökningar med 2 000 privatpersoner om deras upplevelser av att ha missgynnats på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden samt en enkätundersökning riktad mot 409 hyresvärdar. Vi belyser även förekomsten av så kallade förmedlingsplattformar och situationen för barn i bostadslöshet.

Ny statistik: Så tillämpades plan- och bygglagen under 2020

Nyhet 2 juni 2021

Under 2020 fick 15 kommuntäckande översiktsplaner laga kraft. Närmare en fjärdedel av alla antagna detaljplaner var ändring av detaljplan och antalet inkomna anmälningar avseende bygglovsbefriade åtgärder ökade med cirka 40 procent jämfört med år 2019. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning.

Allmänna samlingslokaler i landet får 28 miljoner i bidrag

Nyhet 27 maj 2021

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 28,4 miljoner kronor går i år, 2021, till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar samt andra allmänna samlingslokaler.

Tillbaka till toppen