Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Bostadsbyggandet minskar

  Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, både i år och nästa år. Det visar Boverkets senaste prognos. Totalt påbörjas i år cirka 49 000 bostäder vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder som påbörjas då minskar ytterligare till 46 500 bostäder.

 • Nyhet, Introduktion till skolans nya plats i staden

  Behovet av kommunala skolor är stort. Sedan Sverige byggde många skolor under 1960–1970-talen har reformer i skolsektorn gett hushållen ett friare skolval och ett växande utbud av friskolor. Kommunerna förväntas konkurrera om eleverna. Det väcker nya frågor om hur kommunala skolor ska organiseras och lokaliseras. Boverket har tagit fram en introduktion till en studie av hur fem kommuner med stark befolkningstillväxt planerar för nya grundskolor.

 • Nyhet, Ny rapport om användarbehov inom plan-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocessen

  Boverket har inom ramen för Geodatarådet drivit arbetet med att titta på vilka roller som förekommer i samhällsbyggnadsprocessen samt vilka informationsbehov dessa roller har. Det här arbetet är en del av Lantmäteriets regeringsuppdrag att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess samt Boverkets uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen.

 • Publikation, Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

  Boverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv. Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten och efter avstämning med Energimarknadsinspektionen.

 • Nyhet, Så tillämpades plan- och bygglagen 2018

  Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik och uppföljningsteman som varierar med åren. Uppgifterna samlas till största del in via Boverkets Plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. Statistiken rör allt från översiktsplaner och detaljplaner till hur många bygglov som beviljats och hur tillsynsarbetet sett ut runt om i landet.

 • Publikation, Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

  I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

 • Nyhet, Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

  Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar främst avsedda för matlagning (köksspisar). Nu föreslår Boverket att reglerna för köksspisar tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

 • Nyhet, Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i bidrag

  Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år, 2019, till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, ombyggnationer, tillgänglighetsanpassningar och standardhöjande reparationer. De sökande som får bidrag i år är från kommunerna Haparanda och Kalix i norr till Kristianstads kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från 11 500 kronor till drygt 2,8 kronor miljoner kronor.

 • Nyhet, Läget på bostadsmarknaden: 8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

  Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Det är något färre jämfört med 2017, då antalet kommuner som uppgav underskott var rekordstort.

 • Publikation, Analys av boendekostnader

  Boverket har tagit fram en rapport där kostnaden för att bo i ett eget hem analyseras. Undersökningen omfattar tidsperioden 1980-2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen