Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

Nästa version av ÖP-modellen

Nyhet 20 november 2023

Boverket arbetar med att revidera och uppdatera ÖP-modellen. Nästa version av ÖP-modellen kommer innehålla en ny katalogtjänst, ÖP-katalogen, som till stora delar motsvarar Planbestämmelsekatalogen som idag finns för detaljplan. En ny komponent som också tas fram i ÖP-modellen är en GIS-databaslösning vars främsta syfte är att underlätta implementeringen av den nationella specifikationen för översiktsplan hos kommuner. ÖP-katalogen kommer preliminärt publiceras innan sommaren 2024 och GIS-databaslösningen i slutet av 2024.

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor

Nyhet 17 november 2023

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om verksamhetsutvecklingsbidrag till ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler. I år, 2023, får 20 projekt dela på 19,7 miljoner kronor för att utveckla ungdomsverksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Även i år har konkurrensen mellan de olika sökande varit hög. Totalt sökt belopp var 73 miljoner kronor.

Ny tidplan för regler om digital översiktsplan och regionplan

Nyhet 30 oktober 2023

Föreskrifterna om översiktsplanering har nyligen varit ute på remiss och engagemanget har varit stort. Ett betydande antal remissvar har kommit in till Boverket. Det höga antalet remissvar gör att vi behöver mer tid för att ta hand om remissvaren och därför har tidplanen flyttas fram. Detta påverkar även tidplanen för arbetet med föreskrifter om regionplan.

Sänk energianvändningen och var rädd om ditt hus

Nyhet 25 oktober 2023

Energiguiden är uppdaterat med information om vanliga energieffektiviserande åtgärder. Informationen riktar sig i första hand till dig som är småhusägare och har tagits fram för att underlätta din bedömning om energieffektiviserande ändringar i ditt hus ur ett helhetsperspektiv. För att på så vis kunna undvika fallgropar och oönskade effekter.

Ändrade föreskrifter om energideklaration för byggnader på remiss

Nyhet 24 oktober 2023

Det pågår arbete med omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EPBD) för att anpassa det till EU:s klimatmål. EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd har lagt fram olika förslag på ändringar som förhandlas mellan parterna.

Boverket säger upp 14 anställda

Nyhet 20 oktober 2023

Boverket har genomfört en översyn för att anpassa verksamhet och organisation till minskade anslag framöver. Det innebär att 14 anställda sägs upp.

Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö 2023 är utsedda

Nyhet 3 oktober 2023

2023 riktar vi Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö på podcasten ”Staden”, konstprojektet "Tänka med jorden" och produktionsplattformen SPOK. Bakom utmärkelsen, som delades ut under konferensen Gestaltad livsmiljö 2023, står Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Förslag till ändrade föreskrifter om energideklaration för byggnader på remiss

Remiss 3 oktober 2023

Boverket förbereder på uppdrag av regeringen ändringar i skalan för energiklassning av byggnader A-G för att den ska stämma bättre överens med de energiklasser som andra medlemsstater i EU har. Boverkets förslag till ändrade föreskrifter kommer eventuellt inte att genomföras, det beror på hur EU-direktivet slutligen utformas.

Ändrad tidplan för de nya föreskrifterna om byggande

Nyhet 26 september 2023

Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på författningsförslagen. Boverket har därför bestämt att flytta fram tidplanen för de nya föreskrifterna.

Tillbaka till toppen