Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nio teser för arkitektur

Granskad:

Med nio teser visar Arkitekturstaden Malmö kommunens ambitioner för arkitektur. 

Strategins innehåll

Arkitekturstaden Malmö har delvis en grund i fyra andra styrdokument: Översiktsplan för Malmö, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, Miljöprogrammet och Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad. Genom att återkoppla till tidigare måldokument konkretiseras social och ekologisk hållbarhet i den fysiska miljöns utformning. Till tillägget Arkitekturstaden Malmö finns även en samtalsguide och ett kort för att stödja samtalen.

Nio teser illustrerade i en matris

Malmö kommun har skapat nio teser som är den bas som planen vilar på. Teserna är kortfattade, lättförståeliga och förklarar att arkitektur innehåller många olika aspekter. Dessa motsvarar kommunens ambitioner för arkitektur och på så sätt kan hela planen sammanfattas utifrån de nio teserna.

De enskilda teserna definieras och fördjupas var för sig samt enligt en schematisk illustration som visar på hur de respektive ämnesområdena korsar varandra. Arkitekturstaden Malmö förklarar samtidigt vad som är eftersträvansvärt med hjälp av vad Malmö stad själva ser som goda exempel från staden, utan att bli alltför detaljerad. Innehållet går från det abstrakta och principiella till det konkreta med fotografier som kopplas till texten.

Matrisen som utgör ett enkelt dialogverktyg. Illustration: Arkitekturstaden Malmö

Arkitekturens nio teser kopplas till funktion, form och framtid

De nio teserna är uppdelade inom de övergripande ämnesområdena funktion, form och framtid.

  • Funktion handlar om hur arkitekturen används, när användningen av arkitekturen sker samt vilka människor i staden som använder den och dess betydelse. Kortfattat formulerar Malmö arkitekturens funktion till arkitekturens sociala dimensioner.
  • Form handlar om arkitekturens estetiska aspekter, det vill säga dess utseende och hur arkitekturer berör och stimulerar människans sinnen.
  • Framtid handlar om arkitekturen förhåller sig till Malmös historiska utveckling samt förutsättningar som miljö och klimat för att trygga framtiden för det som är byggt och som byggs i detta nu.

Arkitekturens relation till tre skalnivåer

Inom varje av de tre ämnesområdena sker en djupare tematisk indelning som berör staden, rummet samt huset/platsen.

  • Staden avser hur arkitekturen bidrar långsiktigt till Malmös utveckling.
  • Rummet beskriver hur kvaliteter kan tillföras till de gemensamma miljöerna i staden och ett enskilt grannskap genom arkitektur.
  • Huset/platsen syftar till de kvaliteter och värden som ingår i det enskilda projektet och kan avse allt inom den byggda miljön.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen