Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gemensam utbyggnadsstrategi - "Vi förtätar och närmar oss varandra"

Granskad:

FalunBorlänges utbyggnadsstrategi utgår från ett behov av en planberedskap för cirka 500 nya bostäder per år. Befolkningen förväntas enligt kommunernas egna beräkningar att öka med nästan 5 000 personer sammanlagt under de kommande tio åren.

Huvudinriktningen i översiktsplanen är att städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna inom 1 kilometers radie kring resecentrum. Den gemensamma strategin innebär en lokalisering av offentliga funktioner till centrala lägen, samt planering för funktionsblandning av handels- och tjänsteföretag och bostäder. Förtätningen, som främjar funktionsintegrering, ska i första hand göras genom omvandling av redan exploaterad mark.

En utbyggnad av städerna med helt nya planerade bebyggelseområden ska inom de närmaste 20 åren ske i riktning mot grannstaden i anslutning till befintlig bebyggelse, service, infrastruktur och kollektivtrafikhuvudstråk. Genom denna bebyggelseutveckling kan större tillgänglighet till kommunal och kommersiell service uppnås för fler, liksom gemensamt nyttjande av tekniska försörjningssystem och kollektivtrafik.

Kommunerna håller på att fram två fördjupade översiktsplaner för de två städerna som beskriver hur förtätningen ska ske och hur tillkommande bebyggelseområden kan utvecklas. Inom denna planering kommer en fördjupad analys att genomföras av de målkonflikter som uppstår vid omvandling och ianspråktagande av idag obebyggda områden. Kommunerna har en gemensam tidplan för fördjupningarna och samarbetar på tjänstemannanivå, även om det är två separata planer som tas fram.

I FalunBorlänge finns det också en ortsstruktur med mindre tätorter utanför de två städerna. De flesta av de mindre tätorterna ska enligt utbyggnadsstrategierna i översiktsplanen bindas samman med stadsregionen och med varandra genom kollektivtrafikhuvudstråk. Längs dessa stråk kan förtätning av ny bostadsbebyggelse ske. Genom att koncentrera tillkommande bebyggelse till tätorterna och till befintlig bebyggelse längs kollektivtrafikhuvudstråken ges det också bättre förutsättningar och underlag för arbete, boende, utbildning och service. En sådan utbyggnad är samhällsekonomiskt lönsam. Spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska däremot undvikas på grund av natur- och kulturmiljövärden samt av miljömässiga och ekonomiska skäl.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen