Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Patientlagen och patientsäkerhetslagen

Granskad:

Både patientlagen och patientsäkerhetslagen har fokus på patientens välmående och rättigheter. De handlar om att vården ska ha en hög patientsäkerhet samt stärka och tydliggöra patientens ställning inom vården.

Patientsäkerhetslagen

Syftet med patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, är bland annat att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. I lagen finns bestämmelser som riktar sig både till vårdgivare och personalen inom hälso- och sjukvården. Med patientsäkerhet menas i lagen skydd mot vårdskada.

1 §
  Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om
   - anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),
   - vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.),
   - behörighetsfrågor (4 kap.),
   - begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),
   - skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
(6 kap.),
   - Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.),
   - prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),
   - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och
   - straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).

Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), patientlagen (2014:821) och tandvårdslagen
(1985:125). Lag (2017:62) .

6 §
  Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada.

PSL fastslår att vårdgivaren har skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Denna skyldighet kan även innefatta den fysiska miljön med exempelvis utformning och placering av inredningens utformning som kan leda till risken för vårdskador.

Vårdgivaren ska även planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) uppfylls. Med vårdgivare menas ”statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård”.

1 §
  Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Lag (2017:62) .

3 §
  Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Lag (2019:945) .

Tillsyn

Det är Inspektionen för vård och omsorg som bedriver tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal.

1 §
  Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om denna tillsyn. Lag (2017:786) .

Anmälan vid etablering, förändring eller nedläggning

Den som vill bedriva en vårdverksamhet ska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg senast en månad innan verksamheten är tänkt att påbörjas. Detsamma gäller om hela verksamheten ska flyttas eller en väsentlig del av verksamheten förändras.

1 §
  Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. Lag (2012:957) .

2 §
  Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg inom en månad efter genomförandet. Om verksamheten läggs ned, ska det snarast anmälas till inspektionen. Lag (2012:957) .

Möjligheter till förbättringar

Vårdgivaren ska ta emot synpunkter och klagomål på den egna verksamheten från patienter och deras närstående. Det är alltså möjligt för dem att lämna in synpunkter som har med den fysiska miljön att göra och som de anser kan ändras för att uppnå en bättre vård.

8 a §
  Vårdgivaren ska från patienter och deras närstående ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. Lag (2017:378) .

Tomt väntrum med stolar och bord.
Förslag till förbättringar inom vården kan även gälla inredning, till exempel i ett väntrum. Foto: Åke E:son Lindman

Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal

Det finns ett ansvar som vilar på personalen inom hälso- och sjukvård, de ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta innebär att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Patienten ska visas omtanke och respekt, och vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som själva bär ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. De ska även bidra till en hög patientsäkerhet genom att exempelvis rapportera in risker för vårdskador eller sådant som hade kunnat leda till en vårdskada.

1 §
  Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

2 §
  Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Första stycket innebär ingen inskränkning i vårdgivarens ansvar enligt denna lag eller annan författning.

4 §
  Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har motsvarande rapporteringsskyldighet även när det gäller andra skador än vårdskador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten vid en sådan sjukvårdsinrättning eller enhet som avses i 7 kap. 7 §.

Patientlagen

Syftet med patientlagen (2014:821), PL, är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det ska vara möjligt för patienter att själva vara med och påverka sin egen vård utifrån sin enskilda situation. Lagen innehåller framför allt bestämmelser om de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Det finns bestämmelser om bland annat:

  • rätt till information
  • samtycke till vård
  • rätt till delaktighet
  • fast vårdkontakt och individuell planering
  • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
  • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet.

1 §
  Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagen innehåller bestämmelser om
   - tillgänglighet (2 kap.),
   - information (3 kap.),
   - samtycke (4 kap.),
   - delaktighet (5 kap.),
   - fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.),
   - val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.),
   - ny medicinsk bedömning (8 kap.),
   - val av utförare (9 kap.),
   - personuppgifter och intyg (10 kap.),
   - synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.).

God hälsa för alla på lika villkor

Målet med hälso- och sjukvården i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det fastslås även att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detta innebär även att den människa som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vård. Den vård som ges ska vara av god kvalitet, sakkunnig, omsorgsfull och stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När vård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas och hänsyn ska tas till vad barnet själv tycker anpassat efter barnets ålder och mognad.

6 §
  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

7 §
  Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66) .

8 §
  När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen