Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre

Granskad:

Om du ska bygga eller bygga om särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.

Logga in i e-tjänsten

Planerat underhåll

Tisdag 16 april kl. 16.30-19.00 utförs servicearbeten i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd. Detta medför att störningar kan förekomma vid användandet av e-tjänsten.

För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Vem kan få stöd?

Exempel på vilka som kan söka och få stödet är allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag och privata fastighetsägare.

Stödet lämnas till särskilda boendeformer för äldre

Målet med stödet är att det ska bli fler särskilda boenden för äldre som behöver omvårdnad och service dygnet runt. Därför går stödet till särskilda boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen, där de boende har fått biståndsbeslut från kommunen.

Stöd lämnas också för en ny särskild boendeform, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Denna boendeform är till för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. I biståndsbedömt trygghetsboende får den äldre möjlighet att komma till ett boende som till exempel kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Även denna boendeform, som ges med stöd av socialtjänstlagen, kräver biståndsbeslut från kommunen. 

Du kan få stöd för att:

 • bygga helt nya särskilda boenden för äldre
 • bygga om en byggnad med vanliga hyreslägenheter, så att den i stället blir särskilt boende för äldre
 • bygga om ett befintligt särskilt boende för äldre, men utan att dela de lägenheter som redan finns
 • bygga om en lokal eller anläggning som tidigare inte har innehållit bostäder, så att den i stället blir till ett särskilt boende för äldre.

Bostäderna måste användas som särskilda boendeformer i åtta år

Om du får stödet måste du fortsätta använda och upplåta bostäderna enligt villkoren för stödet under åtta år framåt. Det betyder att:

 • bostäderna måste fortsätta vara särskilda boenden, och att de måste fortsätta upplåtas på det sätt som stödet kräver
 • du inte får överlåta byggnaden till någon som kommer att använda eller hyra ut bostäderna och utrymmena på något annat sätt
 • du måste skriva in i ett eventuellt överlåtelseavtal att bostäderna och utrymmena har anordnats med statligt stöd enligt förordningen (2016:848), och att de inte får användas för annat ändamål eller upplåtas med villkor som avviker från förordningen. Du ska också skriva in att köparen vid en eventuell framtida överlåtelse inom åttaårsperioden ska ange samma information.

Stödets storlek beror på antalet kvadratmeter och antalet boende

Det som påverkar hur mycket pengar du kan få är storleken på lägenheterna och på hur många personer lägenheterna är byggda för.

 • Om du bygger nytt eller gör en tillbyggnad kan du få 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.
 • Om du bygger om kan du få 3 200 kronor per kvadratmeter boarea.

Du kan bara få stöd för gemensamma utrymmen för just måltider, samvaro, hobby och rekreation. Trapphus, korridorer, tvättstugor och liknande utrymmen får alltså inte stöd.

För en lägenhet där två personer kan bo får du stöd för maximalt 50 kvadratmeter, även om lägenheten är större än så. Summan blir alltså densamma oavsett om lägenheten är 50 kvadratmeter eller 70 kvadratmeter. Gemensamma utrymmen får samma stöd per kvadratmeter, men för högst 20 kvadratmeter per lägenhet. Summan blir alltså densamma om du har 10 lägenheter och 200 kvadratmeter gemensamma utrymmen som om du har 10 lägenheter och 300 kvadratmeter gemensamma utrymmen.

För en lägenhet som är byggd för bara en person kan du få stöd för maximalt 35 kvadratmeter, även om lägenheten är större än så. Du får stöd för gemensamma utrymmen för upp till 15 kvadratmeter per lägenhet.

Eftersom särskilda boendeformer med heldygnsvård alltid har personal dagligen får du ett tillägg till stödet. Tillägget motsvarar en tiondel av det stöd du får för bostadsytorna. För biståndsbedömt trygghetsboende gäller tillägget om det finns daglig personal under vissa angivna tider.

Räkneexempel nybyggnad

10 lägenheter avsedda för en person, 35 kvadratmeter, 3 600 kronor per kvadratmeter
150 kvadratmeter gemensamma utrymmen
= (10 * 35* 3 600 + 150 * 3 600) + 10 % = 1 980 000 kronor

10 lägenheter, avsedda för två personer, 70 kvadratmeter, 3 600 kronor per kvadratmeter upp till 50 kvadratmeter per lägenhet
300 kvadratmeter gemensamma utrymmen
= (10 * 50 * 3 600 + 200 * 3 600) + 10 % = 2 772 000 kronor

Du kan inte få ut mer stöd än vad byggprojektet kostar. Om reglerna ovan innebär att stödet skulle överstiga hela produktionskostnaden kommer länsstyrelsen att räkna ner stödet.

Kraven i BBR och arbetsmiljölagen gäller

Funktionskraven i Boverkets byggregler (BBR) ska vara uppfyllda under byggnadens livslängd. Byggnaden ska också uppfylla arbetsmiljölagens grundläggande krav på personalens arbetsmiljö. Länsstyrelsen bedömer inte dessa krav när de handlägger din ansökan, utan det gör kommunen när du ansöker om bygglov.

Du får inte ta emot andra statliga stöd eller vara på obestånd

Du kan inte få stöd för att bygga eller bygga om särskilda boenden för äldre om du samtidigt får ett annat statligt stöd för byggprojektet.

Du kan inte heller få stödet om företaget:

 • har skulder för svenska skatter, eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 •  är i likvidation
 • är försatt i konkurs.

Byggprojektet ska vara klart inom två år

Du måste påbörja byggprojektet inom ett år från det att länsstyrelsen fattat beslut om beviljande av stöd. För stöd som beviljats före den 1 januari 2024 gäller inte kravet på påbörjande inom ett år.

Byggtiden för byggprojektet får inte vara längre än maximalt två år, räknat från att byggprojektet påbörjades. Stora byggprojekt kan få ta längre tid, men det är länsstyrelsen som beslutar om att tillåta undantag i sådana fall.

Vid nybyggnad räknas byggprojektet som påbörjat när du gjuter källargolv, källarmurar, bottenplatta eller grundplattor. Följande moment räknas inte som påbörjande: schaktning, sprängning, pålning, utfyllnad, formsättning för plintar och grundplattor samt gjutning av plintar och dylikt.

Vid ombyggnad räknas byggprojektet som påbörjat när du river eller röjer. Om du utför mindre rivningsarbeten för att undersöka byggnaden räknas det inte som att du har påbörjat byggprojektet.

Byggprojektet räknas som färdigställt när kommunens byggnadsnämnd har lämnat antingen slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Processen hjälper dig genom de olika stegen för att söka, få och följa upp stödet

På sidan om processen för att söka och få stödet för särskilda boendeformer för äldre hittar du en genomgång av när du kan ansöka, när du får utbetalningen och vad som gäller för exempelvis återbetalning och uppföljning.

Process för att söka och få stödet för särskilda boendeformer för äldre

Utförlig men inte heltäckande information

Den här webbsidan innehåller utförlig men inte heltäckande information. För att få en fullständig bild av de regler som gäller för stödet behöver du tillgång till både Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer och BFS 2016:9 - BÄL 1 Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Du hittar länkarna till förordningen och till föreskriften under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen