På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn av klimatdeklarationer

Granskad:
Illustration: Boverket

Olika aktörer har ansvar för olika delar av processen. Kommunen ansvarar för att kontrollera att en klimatdeklaration upprättats innan slutbesked meddelas enligt plan- och bygglagen, medan Boverket har tillsyn över att klimatdeklarationen uppfyller reglerna. Här följer information om vår tillsyn.

Boverkets kontrollerar riktighet i klimatdeklarationen

Ett förstoringsglas med två gröna bockar i.
Illustration: Infab

Kommunen ska kontrollera att byggherren har upprättat och lämnat in en klimatdeklaration till Boverkets register; inget slutbesked kan lämnas innan en deklaration har registrerats. Det är också kommunen som bedömer om byggnaden omfattas av undantag från att klimatdeklarera. Boverket har tillsyn av klimatdeklarationens kvalitet och riktighet. Det innebär att vi kontrollerar om uppgifterna i deklarationen är riktiga och att beräkningarna av klimatpåverkan inte väsentligen avviker från det deklarerade värdet.

Boverket har i vissa fall också möjlighet att ta ut en sanktionsavgift; ett sådant beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Byggherren måste spara det underlag som ligger till grund för klimatdeklarationen och verifierar uppgifterna i fem år. Boverket kan som en del i vår tillsyn begära att få ta del av detta underlag för att kunna kontrollera registrerad klimatpåverkan, se sidan ”Spara underlag” som du hittar i menyn.

Tillsyn sker bland annat via stickprovskontroller

Boverkets tillsyn kommer att ske i form av stickprovskontroller där vi bland annat kan kontrollera att deklarationen följer gällande krav och att nödvändig underliggande dokumentation finns.

I förekommande fall kan vi även kontrollera att uppgifterna om byggnadens verkliga egenskaper stämmer överens med deklarationen (jfr prop. 2020/21:144, sid. 47). Om vi då ser att klimatpåverkan väsentligen avviker från det registrerade värdet ska vi ge byggherren tillfälle att förklara vad som kan ha orsakat avvikelsen. Om byggherren då inte kan göra sannolikt att avvikelsen är godtagbar kommer vi att registrera det värde som vi har kommit fram till, i stället för det registrerade värdet. Boverkets beslut om att registrera ett nytt värde kan överklagas till förvaltningsrätten.

15 §
  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs (tillsynsmyndigheten).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen.

16 §
  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen från byggherren.

17 §
  Om tillsynsmyndigheten beräknar ett värde av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 som väsentligt avviker från det registrerade värdet ska myndigheten ge byggherren tillfälle att inom en viss tid lämna en förklaring till avvikelsen.

Myndigheten ska ändra det registrerade värdet till det värde som myndigheten har beräknat om inte byggherren har gjort sannolikt att avvikelsen enligt första stycket är godtagbar.

18 §
  Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift om
   1. byggherren har lämnat oriktiga uppgifter i klimatdeklarationen och skäligen borde ha insett detta, och
   2. det deklarerade värdet av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 väsentligt avviker från tillsynsmyndighetens beräknade värde på ett sätt som inte är godtagbart.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgiften.

19 §
  Beslut enligt 17 § andra stycket och 18 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 §
  Boverket är tillsynsmyndighet enligt 15 § lagen
(2021:787) om klimatdeklaration för byggnader.

12 §
  Byggherren ska se till att de underlag som verifierar uppgifterna som har angetts i klimatdeklarationen sparas i fem år från det att klimatdeklarationen har getts in.

13 §
  En sanktionsavgift enligt 18 § lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.

Sanktionsavgift kan tas ut för felaktig klimatdeklaration

Boverket kan under vissa förutsättningar ta ut en sanktionsavgift om en klimatdeklaration är felaktig och byggherren inte kan lämna en skälig förklaring till varför uppgifterna inte stämmer. Ett exempel kan vara att byggherren lämnat information som är uppenbart felaktig, till exempel om vilka material som använts, byggnadens storlek och vilka klimatdata som använts. En skälig förklaring till avvikelsen kan då vara att byggherren fått oriktiga underlag från en leverantör som det inte funnits anledning att ifrågasätta, eller att det varit tekniska problem med det beräkningsverktyg som använts.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen