Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad är cirkulär gestaltning

Granskad:

Cirkulär gestaltning handlar om att ta vara på det befintliga och skapa en arkitektur med hållbara kvalitéer som även kan vara föränderliga över tid.

Cirkulär gestaltning

Cirkulär gestaltning är ett förhållningsätt och en arbetsmetod som handlar om att ta vara på befintlig arkitektur och byggnadsmateriel som både står sig och är föränderlig över tid. Det handlar om att använda ytor och resurser effektivt med återanvändbara material. En god cirkulär gestaltning bidrar till att spara naturresurser och minska klimatpåverkan samtidigt som den bevarar och utvecklar sociala som kulturella värden. Inom begreppet cirkulär gestaltning ryms en rad olika strategier. Som helhet innebär det att stora arkitektoniska, historiska och klimatmässiga värden tas omhand, men även ekonomiska investeringar.

Minska resursanvändningen

Cirkulär gestaltning handlar främst om att minska vår gemensamma resursanvändning och utgå från att bevara befintliga miljöer, byggnader och byggprodukter. Att öka återanvändning och förädling av produkter genom att applicera ett synsätt och en metodik där arkitektur utgår från befintligt eller återbrukat material. Där transformering och renovering ska komma i första hand och där de transformationer som görs utförs resurssnålt och så att materialanvändningen optimeras.

Det handlar även om ett synsätt där de förändringar som görs ska skapa miljöer som är flexibla och som kan hantera förändring över tid. Detta kan till exempel göras genom generella lösningar som underlättar ombyggnation, samutnyttjande och varierande verksamheter. Cirkulär gestaltning kan även handla om att redan från början designa en byggnad för återmontering eller flytt.

Foto på en soffgrupp med bord framför ett högt spröjsat fönster.
Absalon är en avkristnad kyrka i Vesterbro, Köpenhamn som sedan 2015 transformerats till en restaurang, konsertsal och Folkets hus. Foto: Angelica Åkerman, Boverket

Att stärka kvalitén i den byggda miljön

En cirkulär gestaltning tar vara på och utvecklar befintliga värden och skapar arkitektur med kvalitet som står sig över tid.

Att värdera och noga välja material

För att främja en cirkulär gestaltning behöver materialen vara förnyelsebara och förberedda för ett cirkulärt framtida bruk. Konstruktioner bör materialoptimeras för att minska spill. Produkter med lång livslängd, som går att demontera och reparera, bör väljas, liksom giftfria material med låg klimatpåverkan. Designprocessen behöver utgå från ett livscykelperspektiv. Öka användningen av trä och biobaserad eller återvunnen råvara kan vara ekologiskt fördelaktig. Även isolering, klimatanpassning och teknik är viktiga parametrar vid cirkularitet.

Utveckla teknik, regler och system som möjliggör cirkulär arkitektur

Genom att ta stöd i digitaliserade och resurseffektiva processer kan förändringsprocesserna för ett cirkulärt byggande drivas på. Likaså att det byggs upp en kunskap för återanvändnings strategier, inventeringar och förvaring.

Vad är cirkulär gestaltning enligt Boverket?

Idag finns det flera olika tolkningar och definitioner av vad cirkulär gestaltning är. Boverket har, för framtagandet av denna exempelsamling, formulerat följande parametrar för cirkulär gestaltning. Dessa är:

  • Att utgå från befintliga egenskaper och värden som analyseras, värderas och utvecklas.
  • Att anpassa byggnaden eller miljön till nya användningsområden eller behov som den inte var utrustad med eller avsedd för från början.
  • Ett analytiskt och kreativt angreppssätt där befintliga arkitektoniska egenskaper tas tillvara. Till exempel att hitta nya användningsområden för en äldre industribyggnad med rumsliga kvalitéer som stora öppna volymer, högt i tak och mycket ljus, egenskaper som är eftertraktade i kontor, lärmiljöer eller bostäder.
  • Att använda befintligt, återvunnet material eller nytt cirkulärt material exempelvis betongstomme eller isolering.
  • Att bredda våra estetiska preferenser och se kvalitéer i all vår byggda miljö.
  • Att transformera befintliga byggnader och miljöer snarare än ersätta och riva. Arkitektoniska tillägg syftar till att nå samtida och framtida behov och krav genom gestaltningsmässigt kreativa och flexibla lösningar.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen