Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista för byggproduktförordningen (CPR)

Ordlistan förklarar ord, begrepp, organisationer och system som tas upp i artiklarna om CE-märkning.

A

adco
Administrative Cooperation Group. Icke formella europeiska samarbetsgrupper om marknadskontroll inom olika produktområden. Deltagare är ländernas berörda myndigheter och kommissionen, samt ofta företrädare för EU-parlamentet. Till öppna delar av mötena kan även bransch- och konsumentorganisationer inbjudas. Två exempel på dessa grupper är AdCo CPR för byggprodukter och AdCo Lifts för hissar.
anmält organ
Oberoende organisationer som anmälts av en stat inom EU/EES eller Turkiet som kompetenta att utföra de tredjepartskontroller eller bedömningar som ska utgöra underlag inför tillverkarens prestandadeklarationer för byggprodukter.
avcp
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (Assessment and Verification of Constancy of Performance) I de fem olika systemen (benämnda 1, 1+, 2+, 3, 4) beskrivs vilka uppgifter som ett anmält organ ska utföra respektive de uppgifter som tillverkaren ska utföra själv. AVCP-systemen beskrivs i bilaga V i CPR (ändrad våren 2014).

B

byggnadsverk
Byggnader och anläggningar (artikel 2.3 Byggproduktförordningen).
byggprodukt
Varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk (artikel 2.1 Byggproduktförordningen).
byggsats
Byggprodukt som släppts ut på marknaden av en enda tillverkare som en uppsättning av minst två separata komponenter som måste kombineras för att inkorporeras i byggnadsverk (artikel 2.2 Byggproduktförordningen).

C

ce-märkning
CE-märkning av byggprodukter: En märkning som bland annat innehåller CE-symbolen och information om vem som tillverkat produkten, produktens avsedda användning och prestanda för väsentliga produktegenskaper. Genom att använda denna märkning tar tillverkaren ansvar för uppgifterna om prestanda samt att EU-regler följs.
cen
Comité Européen de Normalisation: Är en av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna. De andra är CENELEC (som arbetar med elektroteknik ) och ETSI (som arbetar med informationsteknologi).
certifikat
Intyg utfärdat av anmält organ som ligger till grund för att tillverkaren ska få CE-märka sin produkt. Inte aktuellt i AVCP-system (System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda) 3 och 4.
cpr
Construction Products Regulation: Byggproduktförordningen.

D

den inre marknaden
EU, medlemsstat, och EU:s inre marknad: På CE-märkningssidorna syftar detta till alla länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt Schweiz och Turkiet. EES omfattar samtliga medlemsstater i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.
dop
Prestandadeklaration: Ett dokument som tillverkaren måste upprätta för att kunna CE-märka sin produkt. I prestandadeklarationen finns viktig in-formation om tillexempel produktens avsedda användning och egenskaper samt kontaktuppgifter till tillverkaren. En mall för prestandadeklarationer finns i bilaga III till CPR. Observera att mallen ändrades våren 2014. En länk till gällande mall (CPR - bilaga III) med förklaringar finns i relaterad information.

E

ead
European Assessment Document: Europeiskt bedömningsdokument. Den harmoniserade tekniska specifikation som ligger till grund för att utfärda en ETA. Ersätter ETAG som gällde enligt byggproduktdirektivet.
ekonomisk aktör
Tillverkaren, importören, distributören eller tillverkarens representant.
eota
European Organisation for Technical Assessment: Organisationen för de europeiska tekniska bedömningsorganen för byggprodukter. De tar fram och reviderar EAD.
eta
European Technical Assessment: Europeisk teknisk bedömning, vilket är byggproduktförordningens motsvarighet till byggproduktdirektivets europeiskt tekniskt godkännande (approval) Med en ETA som grund kan en tillverkare CE-märka en byggprodukt även om den inte omfattas av en harmoniserad standard, eller där standarden inte passar helt. Att begära en ETA är frivilligt, men när en ETA har utfärdats måste tillverkaren CE-märka sin produkt.
etag
European Technical Approval Guidelines: Riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande. De utfärdades i enlighet med byggproduktdirektivet och motsvaras av EAD.
eu
EU, medlemsstat, och EU:s inre marknad: På CE-märkningssidorna syftar detta till alla länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt Schweiz och Turkiet. EES omfattar samtliga medlemsstater i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.
eut
Europeiska unionens officiella tidning: En publikation som ges ut varje vardag på alla EU:s officiella språk. I EUT offentliggörs EU:s lagstiftningsakter, beslut, meddelanden och upplysningar.
eu:s inre marknad
EU, medlemsstat, och EU:s inre marknad: På CE-märkningssidorna syftar detta till alla länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt Schweiz och Turkiet. EES omfattar samtliga medlemsstater i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.

H

harmoniserad standard
hEN: En harmoniserad teknisk specifikation som tas fram av standardiseringsorganisationerna och publiceras i EUT. De byggprodukter som täcks av en harmoniserad standard måste vara CE-märkta.
harmoniserade tekniska specifikationer
Harmoniserade standarder och europeiska bedömningsdokument.
hen
Harmoniserad standard: En harmoniserad teknisk specifikation som tas fram av standardiseringsorganisationerna och publiceras i EUT. De byggprodukter som täcks av en harmoniserad standard måste vara CE-märkta.

M

medlemsstat
EU, medlemsstat, och EU:s inre marknad: På CE-märkningssidorna syftar detta till alla länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt Schweiz och Turkiet. EES omfattar samtliga medlemsstater i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.

N

npd
No performance determined: Ingen prestanda fastställd. En förkortning som används i prestandadeklarationer för att beskriva att prestandan inte har bestämts för den specifika väsentliga egenskapen.

P

prestandadeklaration
DoP: Ett dokument som tillverkaren måste upprätta för att kunna CE-märka sin produkt. I prestandadeklarationen finns viktig information om till exempel produktens avsedda användning och egenskaper samt kontaktuppgifter till tillverkaren. En mall för prestandadeklarationer finns i bilaga III till CPR. Observera att mallen ändrades våren 2014.
produkttyp
En uppsättning representativa nivåer eller klasser för prestanda i förhållande till de väsentliga egenskaperna hos en byggprodukt, som tillverkats i en specifik tillverkningsprocess med användning av en given kombination av råmaterial eller andra delar.

R

rapex
Ett europeiskt informationssystem för att uppmärksamma farliga produkter. Se länk i relaterad information.

T

tab
Technical Assessment Body: Tekniska bedömningsorgan vilka utfärdar ETA. RISE är Sveriges TAB.
tc-grupp
TC-grupp (Technical Committee): Tar fram och reviderar standarder på EU-nivå, på uppdrag av bland annat CEN. Det finns flera olika TC-grupper.
tk-grupp
Teknisk kommitté (Spegelgrupp): Är den svenska motsvarigheten till en TC-grupp. Det finns flera olika TK-grupper.
tillhandahållande på marknaden
Tillhandahållande på marknaden: Varje leverans av en byggprodukt för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt (art. 2.16 CPR).
tillhandahåller byggprodukter
Levererar byggprodukter för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt

U

utsläppande på marknaden
Utsläppande på marknaden: Tillhandahållande för första gången av en byggprodukt på unionsmarknaden (art. 2.17 CPR).

V

väsentliga egenskaper
De egenskaper hos byggprodukten som rör de grundläggande kraven för byggnadsverk. Prestanda för dessa redovisas i prestanda-deklarationen och i CE-märkningen.

Z

za-bilagan
Den harmoniserade standardens beskrivning av metoder och kriterier för att bedöma och beskriva byggprodukters prestanda avseende väsentliga egenskaper. En standard kan gälla enligt flera rättsakter och har i så fall både en ZA-bilaga och en ZB-bilaga. I vissa fall kan den även ha en ZC-bilaga.
Tillbaka till toppen