På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om skydd mot buller

Granskad:

Boverket arbetar med översynen av reglerna om skydd mot buller i Boverkets byggregler. Dessa regler används som prototyp för översynen av samtliga regler i Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Om delprojektet

Reglerna om skydd mot buller finns idag i avsnitt 7 i Boverkets byggregler, BBR, och syftar till att byggnader ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas till skydd för människors hälsa. 

Boverket arbetar nu med översynen av reglerna om skydd mot buller. Erfarenheter från arbetet med reglerna för skydd mot buller utgör en del av den regelmodell som Boverket kommer att använda sig av under hela översynen. En film där Boverket beskriver hur nya regler om skydd mot buller skulle kunna se ut finns under ”Filmer om förslag till regelmodell” i menyn.

Förslag har varit ute på remiss

Under hösten 2020 har förankringsarbetet av den nya regelmodellen fortsatt, som får en konkret beskrivning med hjälp av prototypen skydd mot buller. Förslaget till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader skickades ut på remiss i slutet av december 2020 samtidigt som regeringsuppdraget om översyn av bygg- och konstruktionsreglerna rapporterades till regeringen. Remissen skickades ut till cirka 200 mottagare och ytterligare cirka 200 mottagare fick remissen för kännedom. Se det remitterade förslaget under "Relaterad information".

Sista svarsdag på remissen var den 9 april 2021. Det kom in sammanlagt 166 stycken remissvar där drygt hälften tillstyrker med kommentarer och cirka en tredjedel avstyrker med kommentarer. Boverket går nu igenom synpunkterna och fortsätter arbetet med reglerna för skydd mot buller.

Remisseminarium om skydd mot buller i byggnader

Boverket har genomfört tre webbseminarier om remissen skydd mot buller i byggnad den 18 och 25 februari samt den 4 mars 2021. Det deltog cirka 220 personer. Presentationen från webbseminarierna finns under "Relaterad information".

Möte med SIS tekniska kommitté Byggakustik

Under arbetet med förslaget till nya regler om skydd mot buller har Boverket haft fyra möten med representanter från SIS tekniska kommitté Byggakustik, TK 197. Vid mötena diskuterades vilka krav som ska ställas i Boverkets byggregler för att uppfylla plan- och bygglagen. Utgångspunkter för bullerreglerna är den modell för byggregler som ska ligga tillgrund för alla avsnitt i byggreglerna. Prototypen om bullerskydd kommer att exemplifiera hur nya byggregler kommer att se ut framöver.

Möte med andra myndigheter

Under arbetet med förslaget till nya regler om skydd mot buller har Boverket haft fyra möten med Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket gemensamt. Syftet med dessa möten har varit att samordna kraven på bullerskydd i byggreglerna med krav från de andra myndigheterna. Kraven i Boverkets byggregler ska möjliggöra sömn och vila i bostäder och arbete under tillfredsställande förhållanden. För att erhålla tydliga regler är det viktigt att kraven hos de olika myndigheterna i möjligaste mån harmoniserar och att man hänvisar till samma och beräknings- och mätmetoder. 

Webbseminarium och dialogmöten

Boverket sände ett webbseminarium den 7 maj 2020 med föredrag, filmade intervjuer och en introduktion till förslaget till ny regelmodell. Efter webbseminariet har gruppdiskussioner genomförts med hjälp av Skype och frågor skickats ut om regelmodellen till deltagarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen