Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avfall

Granskad:

Hantering, förbränning och transporter av avfall ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser som metan, lustgas och koldioxid. Mycket av avfallet kan dock återvinnas och istället användas som en resurs för att minska klimatpåverkan.

Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling

Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Utsläpp sker också av lustgas och metan från hantering av avloppsvatten och från biologisk behandling av fast avfall samt koldioxid, lustgas och metan från övrig avfallsförbränning som inte används för produktion av el och fjärrvärme. (Utsläpp från avfallsförbränningen ingår inte statistiken för avfallssektorn utan den hör istället till el- och fjärrvärmeproduktionen.) Utsläppen från avfallsbehandlingen motsvarade 2014 cirka tre procent av Sveriges totala växthus-gasutsläpp.

Lite mer än två tredjedelar av utsläppen från avfallsbehandling kommer idag från avfallsdeponier. Avfallsdeponier är alla de upplag dit vi fört avfall från hushåll, industrier, askor från el- och värmeproduktion, förorenade jordmassor med mera. De är den näst största källan till utsläpp av metan, efter jordbrukssektorn.

Hela livscykelkedjan ger stor klimatpåverkan

I de flesta fall är klimatpåverkan från utvinning och tillverkning av produkter betydligt större än påverkan från avfallshanteringen. Blandade ej differentierade material, hushållsavfall och avfall från förbränning är, enligt en rapport från Svenska miljöinstitutet, de tre typer av avfall som har den totalt största klimatpåverkan, om man tar hänsyn till hela livscykelkedjan; utvinning, tillverkning och avfallshantering.

I "Relaterad information" finns en länk Svenska miljöinstitutets rapport Miljöpåverkan från avfall.

Utsläpp från transporter av avfall ger också en påverkan på klimatet. Materialåtervinning bidrar däremot till att minska klimatpåverkan genom att behovet av att utvinna och tillverka nytt material minskar. Energiåtervinning genom förbränning av material som inte går att återvinna kan också bidra till att minska klimatpåverkan. Men om energiåtervinningen ska bli helt klimatneutral får avfallet som förbränns inte bestå av fossilt material.

Läs mer på sidan "Skapa infrastruktur för återvinning" om hur den fysiska planeringen kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaser från avfallshanteringen.

Framtidsspaning

Ett ökat välstånd och en förväntad befolkningsökning kommer leda till att mängden hushållsavfall ökar med cirka 50 procent till år 2030 jämfört med dagens volymer. Samtidigt finns det trender i samhället som kan motverka utvecklingen mot ökade avfallsmängder.

Teknikutvecklingen kommer att leda till att nya material och produkter ersätter de som finns idag. Glas, metall och oljebaserad plast kan redan idag i stor utsträckning ersättas med bioplast gjord av förnybara råvaror. Teknikutvecklingen medför även att behovet av pappersprodukter minskar och allt fler till exempel läser tidningen elektroniskt. Utvecklingen skulle kunna leda till minskade avfallsmängder och mindre fossilt material i avfallet. En teknikutveckling inom förbränningssektorn kan på sikt även leda fram till kostnadseffektiv koldioxidavskiljning.

Samtidigt pågår en utveckling mot att varor allt oftare består av komplexa blandningar av material och att en eller annan elektronisk funktion läggs till. Det försvårar sorteringen och gör återvinningen mer komplicerad. Om priset på råvaror stiger kommer avfallet att bli än mer intressant för återvinning.

Utveckling av maskinell eftersortering kommer bli avgörande för hanteringen och insamlingen av avfall för återvinning. Om det blir så kan olika typer av avfall samlas in i en fraktion. Behovet av utrymme och särskilda avfallsutrymmen i bostadsområden skulle då minska. En utbyggnad av fler sopsugssystem i nya och befintliga områden kan också minska utrymmesbehovet för avfall ovan jord och transportbehovet av dessa.

I "Relaterad information" finns en länk till Naturvårdsverkets webbplats där du kan hitta mer information och statistik över utsläpp av växthusgaser från avfallshantering och andra sektorer. Här finns även en länk till Boverkets vägledning Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen