Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Medborgardialog i samverkan, Sundsvall

Granskad:
Förberedelser inför ett dialogtillfälle i centrala Sundsvall. Foto: Polisen

Sundsvalls kommun och polisen skapar ökat förtroende för sitt arbete bland allmänheten genom gemensamma dialogtillfällen med medborgarna. Genom att föra ett gemensamt samtal visar de att många olika aktörer behöver samverka för att bygga ett tryggt samhälle. Denna strategiska samverkan har även skapat en kontaktyta mellan stadsplanerarna och polisen, vilket underlättar samarbetet under olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Behovet

Trygghetsmätningar visade att merparten av sundsvallsborna kände sig trygga i sin stad, men samtidigt hade Sundsvall en förhållandevis hög andel anmälda brott. Polisen behövde mer kunskap och information från invånarna för att kunna förbättra situationen. Kommunen behövde hitta sätt att föra ett samtal med dem som inte nås av deras trygghetsenkät, exempelvis med personer som inte har en fast bostad i Sundsvalls kommun.

Målbilden

Målet för kommunen var att genom ett kontinuerligt samtal med invånarna få den lokalkännedom som är nödvändig för att skapa attraktiva, trygga och ändamålsenliga platser runt om i staden. Dialogtillfällena skulle rikta sig till alla som vistas i Sundsvall, för att få möjlighet att diskutera trygghet och otrygghet även med dem som inte nås av kommunens trygghetsenkät. Polisen ville skapa ett ökat förtroende för sitt arbete bland invånarna, genom att förmedla att även polisen är en naturlig del av samhällsbyggandet. Genom att bygga upp relationer med såväl invånarna som med varandra, hoppades både kommunen och polisen att det skulle bli lättare för dem att få information när till exempel ett brott hade begåtts eller en plats började bli otrygg.

Skeden i samhällsbyggnadsprocessen där insatser gjorts

Medborgardialogerna fångar upp synpunkter som kommuniceras vidare till berörda parter i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, exempelvis till pågående detaljplanering eller ombyggnader som berörs av det som framkommer vid samtalen med medborgarna.

Samordning/samverkansmodell

Den strategiska samverkan mellan Sundsvalls kommun och polisen har gjort att gemensamma ambitioner för arbetet med Sundsvalls utveckling börjat växa fram. Ingen enskild person står som ansvarig för denna samverkan, utan det sker i flera led och på olika nivåer. Sundsvalls kommun är indelad i 14 lokala trygghetsgrupper, där skola, polis, socialtjänst, fritidsgård och andra aktörer i respektive område, till exempel kyrkan och lokala företagare, ingår. De lokala trygghetsgrupperna samordnas centralt av kommunens trygghetssamordnare, och det är på så sätt lätt för stadsplanerarna att hitta vägar till lokal kunskap när ett planarbete påbörjas. Polisen bjuder även in sig själv till olika evenemang, exempelvis har de medverkat vid dialogmöten i samband med aktualisering av översiktsplanen.

Aktiviteter på plats

De lokala trygghetsgrupperna, där även polisen ingår, ordnar trygghetsvandringar och medborgardialoger i olika delar av kommunen, där bland annat trygghet och otrygghet diskuteras. Enkla bord eller tält sätts upp vid dialogmötena för att annonsera kommunens och polisens gemensamma närvaro. Polisen lyfter, utöver diskussionerna kring specifika platser, övergripande frågor så som ”Vad förväntar sig sundsvallsborna av polisen?”

Mätning/utvärdering

Kommunen genomför regelbundet en trygghetsmätning med en enkät som går ut till 900 hushåll i Sundsvall. Resultaten sammanställs till ett index som jämförs från gång till gång, och har under de senaste fem åren förändrats marginellt – generellt känner sig invånarna trygga i Sundsvall.

Kommunen och polisen arbetar nu i gemensamma projektgrupper vid planering och projektering av stora, offentliga projekt så som Sundsvalls nya resecentrum (se rubriken Relaterad information längst ner på sidan).

Lärdomar

Via strategiska samarbeten, som i de ovan nämnda medborgardialogerna, kan polis och tjänstepersoner från kommunen samverka och hitta en gemensam inriktning som kan ligga till grund för vidare samarbeten i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen