Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Redovisning av lägenheterna

Granskad:

Årsavgifter, insatser och upplåtelseavgifter ska anges för lägenheterna som ska upplåtas med bostadsrätt, deras grundutförande bör beskrivas och vad som ingår i upplåtelsen bör tydligt framgå av planen.

2.7 Redovisning av lägenheterna 2 § 4, 3 § 3 och 4 § 3 bostadsrättsförordningen samt 2 § 3 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd I redovisningen av lägenheterna bör anges respektive lägenhets insats, upplåtelseavgift och årsavgift. Beskrivningen bör även ange lägenhetens grundutförande som kommer att ingå i upplåtelsen, såsom utrymmen, förråd, balkong, uteplats, terrass, parkeringsplats eller garage. Utrymmen som hanteras i annan form av nyttjanderätt, än bostadsrätt, genom sidoavtal bör även anges. Utrymmen som balkong, uteplats, terrass, parkeringsplats och garage kan endast ingå i en upplåtelse om de ligger i direkt anslutning till lägenheten. Samtliga årsavgifter oavsett fördelningsgrund bör framgå i planen, inklusive eventuell förekomst av årsavgifter som baseras på enhetsmätning, eller debiteras på annan grund. Om insatsökningar (kapitaltillskott) eller differentierade insatser är en förutsättning för föreningens verksamhet bör det anges i planen. Vid differentierade insatser och separata andelstal för drift och kapital bör konsekvenserna för föreningens medlemmar beskrivas.

Antalet lägenheter som ska upplåtas med bostadsrätt ska anges. Uppgift ska lämnas om lägenheternas användningssätt, till exempel bostadslägenheter, butikslokal, garage. Vidare ska det anges om lägenheterna upplåts med bostadsrätt eller med hyresrätt. Bostads lägenheternas och lokalernas area ska anges. Lägenheterna ska kortfattat beskrivas. Om mark som ligger i anslutning till lägenheten ska ingå i bostadsrättsupplåtelsen bör även det framgå i planen för att undvika oklarheter kring vilken form av nyttjanderätt som gäller. Mark i anslutning till föreningens hus rör mark intill småhus och lägenheter i markplan. Garage i byggnad kan upplåtas med bostadsrätt även om det inte ligger i direkt anslutning till lägenheten. En förutsättning för att marken kan ingå i en bostadsrättsupplåtelse är att marken utgör ett komplement till nyttjandet. Det är möjligt att göra en tilläggsupplåtelse av mark efter upplåtelsen har skett (1 kap. 4 § BRL, prop. 1990/91:92 s. 114). Det bör även framgå av föreningens lägenhetsförteckning vad som har upplåtits med bostadsrätt tillsammans med lägenheten och i annat fall med vilken nyttjanderätt.

4 §
  Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt.

En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

Det är relevant för den som tar del av en ekonomisk plan att det framgår vad som avses när ett utrymme uppges tillhöra en lägenhet. Kommer utrymmet att ingå i bostadsrättsupplåtelsen eller är det fråga om en annan form av nyttjanderätt? Ett vindsförråd kan till exempel tillhöra en bostadslägenhet utan att omfattas av bostadsrättsupplåtelsen. Ingår marken i bostadsrättsupplåtelsen eller är avsikten att bostadsrättshavaren får hyra marken eller få tillgång till den utan särskilda villkor? Om något utrymme tillhör en lägenhet (eller finns i direkt anslutning) bör det därför preciseras för att undvika framtida tvister på grund av oklarheter. I planen måste det med andra ord göras skillnad på vad som ingår i en bostadsrättsupplåtelse och vad som tillhör lägenheten med annan form av nyttjanderätt. Finns det sidoavtal som reglerar en annan form av nyttjanderätt bör de också redovisas.

Det är innehållet i det ursprungliga upplåtelseavtalet som gäller och därför bör det noga anges i avtalet vad som omfattas av bostadsrättsupplåtelsen. Svea hovrätt har prövat frågan om huruvida ett utrymme har omfattats av det ursprungliga upplåtelseavtalet i målen T 5039-16, T 6673-15 och T 8470-11. Domarna finns under "Relaterad information".

Lägenhetsbeteckning

Alla föreningar ska föra en medlems- och lägenhetsförteckning (9 kap. 8 § BRL) och för varje lägenhet ska anges en lägenhetsbeteckning (9 kap. 10 § BRL). Lägenhetsbeteckningen ska dock inte förväxlas med Lantmäteriets användning av begreppet lägenhetsnummer i lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret ska inte heller förväxlas med föreningens egen lägenhetsförteckning. Lägenhetsregistrets nummer utgör lägenheternas identiteter i registret, som också är införda i folkbokföringsregistret.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen