På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidsfrister för handläggning

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan.

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 25-26)

Här kan du läsa mer om vad en ansökan om lov och förhandsbesked ska innehålla

Här kan du läsa mer om vad en anmälan ska innehålla

Hur beräknas tidsfristerna?

Tidsfristen ska räknas från den dag då ansökan kom in till byggnadsnämnden eller den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller ytterligare underlag på sökandes egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i ansökan har avhjälpts av sökanden. Det som gäller för en ansökan och för sökande, enligt ovan, gäller också för en anmälan och för anmälaren.

Den dag då ansökan eller anmälan inkom

Huvudregeln är att tidsfristen börjar löpa den dag då ansökan eller anmälan kom in till byggnadsnämnden. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 17)

Ytterligare underlag på eget initiativ

Om sökanden eller anmälaren inkommer med ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget inkom till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om sökanden eller anmälaren vill ändra sin ansökan. Det kan vara om sökanden eller anmälaren vill ändra placering på en byggnad i jämförelse med det ursprungliga underlaget. Det kan exempelvis ske efter det att sökanden eller anmälaren har fått del av de synpunkter som inhämtas från grannar eller remissinstanser. Det kan även vara om byggnadsnämnden har informerat sökanden att ansökan troligtvis kommer avslås eller anmälaren att startbesked troligtvis kommer vägras. Det kan till exempel vara om ansökan medför en för stor byggnadsarea och sökanden därför vill ändra sin ansökan och minska arean. Sökanden har alltid rätt att få en ansökan prövad. Byggnadsnämnden kan aldrig begära av sökanden att ändra sin ansökan, exempelvis minska byggnadsarean. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 17)

Föreläggande om komplettering

Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan eller ytterligare underlag på sökandes eller anmälarens egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i ansökan har avhjälpts av sökanden.

Om byggnadsnämnden förelägger om komplettering senare än tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan kom in till byggnadsnämnden, ändras inte tidsfristen. Tidsfristen för handläggning räknas i sådana fall fortfarande från den dag då ansökan eller anmälan kom in till nämnden. Alltså inte från den dag då komplettering inkommit.

När sökande eller anmälare inkommer med en komplettering till följd av ett föreläggande, räknas det inte som om denne har kommit in med ytterligare underlag på eget initiativ. Om sökande eller anmälare däremot inkommer med ändringar som inte efterfrågats i byggnadsnämndens föreläggande om komplettering, räknas detta som ytterligare underlag på eget initiativ. Tidsfristen startar då om och räknas från den dag då det ytterligare underlaget på sökandes eller anmälarens egna initiativ kom in till byggnadsnämnden. Då har byggnadsnämnden på nytt tre veckor på sig att förelägga om komplettering.

Om byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor och sökanden inkommer med kompletteringarna, men handlingarna är bristfälliga, så har bristen inte avhjälpts. Det innebär att föreläggandet inte har följts och den nya tidsfristen inte har börjat löpa. Byggnadsnämnden ska då kommunicera med sökanden att föreläggandet inte har följts och förtydliga vad sökanden eller anmälaren behöver göra för att avhjälpa bristen. Det kan exempelvis vara om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering av måttsatt situationsplan och sökanden inkommer med en situationsplan som inte är måttsatt.

Om byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor men senare upptäcker att ytterligare underlag behövdes för att ansökan skulle vara fullständig, kan byggnadsnämnden förelägga om komplettering igen. Det kan till exempel vara om byggnadsnämnden först förelägger om komplettering av fasadritningar och sedan vid ett senare tillfälle förelägger om komplettering av situationsplan. Om det andra föreläggandet också görs inom tre veckor räknas tidsfristen från den dag då bristerna i både det första och det andra föreläggandet har avhjälpts. Om det andra föreläggandet görs senare än tre veckor räknas tidsfristen från den dag då bristerna i det första föreläggandet, som gjordes inom tre veckor, har avhjälpts.

Ett föreläggande om komplettering bör vara ett skriftligt beslut. Detta på grund av att det är avgörande för hur tidsfristerna för handläggningen ska räknas och om avgiften ska reduceras eller inte. Om byggnadsnämnden inte beslutar om föreläggande skriftligt räknas tidsfristerna från den dag då ansökan kom in eller från den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ.

Föreläggandet ska innehålla:

  • vilka brister i ansökan som ska avhjälpas
  • när bristerna senast ska vara avhjälpta
  • upplysning om att ansökan kan komma att avisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Det är viktigt att byggnadsnämnden är mycket tydlig med vad som saknas i ansökan och hur lång tid sökanden har på sig att komplettera den. Det kan även vara lämpligt att, utöver det skriftliga föreläggandet, ta personlig kontakt med sökanden för att undvika missförstånd.

Om ansökan förblir ofullständig trots föreläggande om komplettering får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. Avvisning kan vara aktuellt om ansökningshandlingarna är så ofullständiga att ärendet överhuvudtaget inte går att pröva i sak. Det är framför allt viktigt att byggnadsnämnden följer upp sina förelägganden om komplettering i de fall nämnden förelagt om komplettering senare än tre veckor. I annat fall fortsätter tidsfristen för handläggningen att löpa.

Skriftlig information om tidsfristerna

Byggnadsnämnden ska ge sökanden eller anmälaren skriftlig information om tidsfristerna när ansökan eller anmälan har kommit in, ett så kallat mottagningsbevis. Byggnadsnämnden ska även informera sökanden eller anmälaren skriftligt om tidsfristerna ändras.

Mottagningsbevis

När en ansökan eller anmälan har inkommit till byggnadsnämnden ska skriftlig information, ett så kallat, mottagningsbevis, skickas till sökanden eller anmälaren så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om:

  • tidsfristen för beslutet,
  • reduktion av avgift om tidsfristen överskrids
  • möjligheten att överklaga

Förutom de krav på innehåll som finns i PBL kan mottagningsbeviset innehålla andra uppgifter. Det kan till exempel vara vilken handläggningstid ärendet förväntas få, vem som är handläggare och kontaktuppgifter.

Mottagningsbeviset måste vara skriftligt men kan skickas på olika sätt till exempel via brev, e-post eller annan elektronisk form. Det finns inga krav på att mottagaren ska bekräfta att den tagit emot mottagningsbeviset. När byggnadsnämnden skickar ett mottagningsbevis är det viktigt att man i efterhand kan se att det har skickats och när det har skickats. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

Information om tidsfristen för beslut

I mottagningsbeviset ska byggnadsnämnden informera sökande eller anmälaren om vilka tidsfrister som gäller för beslutet. Det innebär att byggnadsnämnden ska informera om när ansökan eller anmälan kom in till nämnden och när tidsfristen för beslut går ut, alltså tio veckor från den dag då ansökan eller anmälan kom in. Sökanden eller anmälaren ska även informeras om att tidpunkten för när tidsfristen börjar löpa kan ändras om sökande eller anmälaren kommer in med ytterligare underlag eller byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan eller ytterligare underlag kom in. Det ska även framgå att tidsfristen kan förlängas med ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. I ärenden om lov eller förhandsbesked bör information även innefatta att det inte innebär att ansökan är beviljad om beslut inte fattas inom tio respektive tjugo veckor. I ärenden om anmälan bör information även innefatta att det inte innebär att åtgärden får påbörjas om beslut inte fattas inom fyra respektive åtta veckor (jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

Information om reduktion av avgift

I mottagningsbeviset ska byggnadsnämnden informera om att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut om ansökan överskrids av byggnadsnämnden.

Här kan du läsa mer om reduktion av avgift

Information om möjligheten att överklaga

I mottagningsbeviset ska det framgå vilka möjligheter som finns att överklaga nämndens beslut. Det vill säga att beslutet om lov, förhandsbesked eller anmälan, samt avgift, kan överklagas. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 27)

Skriftlig information om tidsfristerna ändras

Om sökanden eller anmälaren kommer in med ytterligare underlag eller nya handlingar på eget initiativ ändras tidsfristen för handläggningen. Byggnadsnämnden ska då skriftligen informera sökande eller anmälaren om ändringen och den nya tidsfristen.

Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan kom in eller från den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ ändras tidsfristerna för handläggningen. När sökande eller anmälaren har avhjälpt de brister i ansökan eller anmälan som föreläggandet avser, ska byggnadsnämnden skriftligen informera sökande eller anmälaren om ändringen och den nya tidsfristen.

Om byggnadsnämnden beslutar att förlänga tidsfristen för handläggningen ska sökanden informeras om förlängningen och skälen till detta innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

Förlänga tidsfristen för lov, förhandsbesked och anmälan

Byggnadsnämnden får besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en gång med tio veckor. Den totala handläggningstiden får inte överskrida tjugo veckor.

Byggnadsnämnden får även besluta att förlänga tidsfristen för ett anmälningsärende om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en gång med högst fyra veckor. Den totala handläggningstiden får inte överskrida åtta veckor.

En förlängning av tidsfristen kan exempelvis bli aktuell när nämnden gett sökanden anstånd med att komma in med ytterligare underlag och underlaget inte kommit in vid den tidpunkt som nämnden bestämt. En förlängning kan också bli aktuell om tidpunkten för att komma in med underlaget infaller efter den ursprungliga tioveckorsfristen. Vidare kan en förlängning aktualiseras för att nämnden ska kunna beakta remissvar från instanser som inte tillhör den kommunala förvaltningen, utföra en inventering av kulturvärden eller göra ett platsbesök som inte kan genomföras på grund av ihållande och svåra väderförhållanden. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 26)

Byggnadsnämnden bör förlänga tidsfristen så snart nämnden ser att en förlängning kommer att bli nödvändig. Sökanden ska innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut informeras om att det blir en förlängning av handläggningstiden och skälen till detta. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 472 ff)

Överklagande av förlängd tidsfrist

Ett beslut om förlängd handläggningstid för lov, förhandsbesked eller anmälan får inte överklagas. Att beslutet inte går att överklaga bör framgå av beslutet.

Återförvisat ärende

Ett överklagat ärende som återförvisas från överinstansen till byggnadsnämnden ska prövas på nytt. Nämnden ska då tillämpa de tidsfrister som gäller för lov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Om ansökan om lov och förhandsbesked är fullständig när ärendet kommer tillbaka till byggnadsnämnden ska nämnden alltså meddela sitt beslut inom tio eller tjugo veckor. Om samtliga behövliga uppgifter finns i en anmälan när ärendet kommer tillbaka till nämnden ska beslut om startbesked tas inom fyra eller åtta veckor. Ett återförvisat ärende bör dessutom alltid handläggas med förtur. (JO-beslut 2015-11-09, dnr 2641-2014)

Reduktion av avgift

Om den tidsfrist som gäller för ärendet och den aktuella handläggningen har löpt ut ska byggnadsnämnden reducera avgiften med en femtedel per påbörjad vecka.

Här kan du läsa mer om reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej