På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energihushållning

Kraven på energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, styrs av kraven i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. I BBR anges de minimikrav en byggnad måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering.

Krav på energihushållning och värmeisolering i PBL

I PBL finns krav på att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. Kraven ska alltid uppfyllas vid nybyggnad. Vid ändring av byggnader är det tillåtet att göra avsteg från kraven med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, bestämmelserna om varsamhet och förbudet mot förvanskning.

PBF förtydligar kravet på energihushållning och begränsar användningen av el

PBF förtydligar vad som krävs för att uppfylla kraven på energihushållning och värmeisolering i PBL. Här framgår bland annat att en byggnad ska ha en mycket hög energiprestanda, ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el och vara utrustad med en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad så att endast en låg mängd värme kan passera igenom.

BBR preciserar kraven på energihushållning och värmeisolering

PBL och PBF ger ramarna för kraven på energihushållning och värmeisolering i byggnader. Genom PBF får Boverket bemyndigandet att meddela de föreskrifter som behövs för att kraven i PBL och PBF ska vara uppfyllda.

I BBR avsnitt 9 ställs ett övergripande krav på energihushållning som innebär att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Energikravet är formulerat som en gräns för energianvändningen uttryckt i kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år som inte ska överskridas. Därutöver finns mer detaljerade krav för värmeisolering, värme- kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens energianvändning.

Gemensamma mål i direktivet om byggnaders energiprestanda

Arbetet med energifrågorna inom EU omfattar att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, energiprestandadirektivet, reglerar hur beräkningen av en byggnads energiprestanda ska göras, minimikrav för energiprestanda ska tillämpas och att medlemsländerna ska ta fram nationella planer för att öka antalet nära-nollenergibyggnader.

Direktivet definierar en nära-nollenergibyggnad som en byggnad med mycket hög energiprestanda. Den mycket låga mängden energi, som krävs för en sådan byggnad, bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten.

Det nuvarande energiprestandadirektivet utgår från det så kallade 2020-målet om att minska energianvändningen inom EU med 20 procent till år 2020. Direktivet omarbetas för närvarande för att ta hänsyn till de nya mål som antagits inom klimat- och energipolitiken till 2030.

Ett direktiv är en rättsakt som inte är direkt gällande i medlemsländerna. Varje medlemsland har skyldighet att säkerställa att de uppnår de mål som direktivet sätter upp genom att implementera direktivens bestämmelser i nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Direktiv (2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda. Ta del av direktivet under rubriken "På andra webbplatser" i Relaterad information.

Hur mycket kan energianvändningen begränsas

En stor del av den energi som tillförs byggnader används till att värma eller kyla inomhusluften för att uppnå ett behagligt inomhusklimat, så kallad termisk komfort. Kravet på termisk komfort syftar till att säkerställa människors hälsa och regleras inom området skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Både skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och energihushållning tillhör de tekniska egenskapskraven i PBL och PBF. Dessa regleras närmare i BBR. Kraven som begränsar användningen av energi i byggnader måste utformas så att de övriga tekniska egenskapskraven kan uppfyllas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej