Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av motordrivna anordningar i byggnadsverk

Granskad:

Motordrivna anordningar som omfattas av lagstiftning som föreskriver om CE-märkning ska vara CE-märkta när de tillhandahålls på marknaden. CE-märkningen innebär att tillverkaren på eget ansvar intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Det innebär även att dokumentation och att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

Harmoniserad EU-lagstiftning

Motordrivna anordningar i byggnadsverk kan omfattas av flera olika EU-direktiv och EU-förordningar. Följande direktiv och förordningar styr CE-märkningen av produkter som omfattas av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12).

Direktiv/förordning Ansvarig myndighet
Hissdirektivet (2014/33/EU) Boverket
Linbaneförordningen ((EU) 2016/424)* Boverket
Byggproduktförordningen (305/2011) Boverket
Maskindirektivet (2006/42/EG) Arbetsmiljöverket
EMC-direktivet (2014/30/EU) Elsäkerhetsverket
* ersätter linbanedirektivet (2000/9/EG) från och med 2018-04-21  

Bestämmelser i direktiv införlivas i nationell lagstiftning, medan förordningar är direkt tillämpliga i alla medlemsstater inom EES, det vill säga förordningar gäller direkt och likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen.

Hissdirektivet är införlivat i svensk rätt genom Boverkets föreskrifter (BFS 2011:12). Maskindirektivet är införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3). EMC-direktivet är införlivat genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK FS 2016:3). Byggproduktförordningen och linbaneförordningen är direkt tillämpliga.

Till en CE-märkt produkt ska det finnas en "försäkran om överensstämmelse", som är det dokument där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Dokumentet specificerar vilka rättsakter som avses samt även i förekommande fall vilka harmoniserade standarder som har använts för att uppfylla lagstiftningens krav och vilket anmält organ som anlitats för tredjepartskontroll. Dokumentet innehåller även tillverkarens namn och adress samt uppgifter för att identifiera produkten, till exempel produkt- eller serienummer.

Motordrivna anordningar som omfattas av en harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen ska dessutom ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta i enlighet med kraven för byggprodukter. Se mer information om CE-märkning av byggprodukter i "Relaterad information".

Utsläppande på marknaden

Det är alltid den som släpper ut en produkt på marknaden som är ansvarig för att produkten uppfyller alla krav i EU-lagstiftningen.

Det kan bara finnas en CE-märkning på en produkt som visar att produkten överensstämmer med samtliga tillämpliga krav från relevant harmoniserad EU-lagstiftning.

Huvudregeln är dessutom att man bara kan släppa en ny produkt på EU:s inre marknad gemensamma marknad en gång, såvida inte produktens egenskaper eller prestanda har förändrats i sådan grad att produkten är att betrakta som en ny produkt. Enbart en installation av en motordriven anordning är inte en sådan förändring att anordningen blir en ny produkt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen