Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Natur- och kulturvärden

Granskad:

Att visa hänsyn till natur- och kulturvärden i planeringen handlar både om att förvalta värden och om att förstå hur nya inslag kan påverka dem. Natur- och kulturvärdena är viktiga resurser av betydelse för samtliga övriga allmänna intressen.

Planläggning och beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen ska ske med utgångspunkt i de natur- och kulturvärden som finns i den byggda miljön och i landskapet. Exempelvis är olika typer av grönområden grundläggande komponenter i en ändamålsenlig struktur. (jfr prop. 94/95:230 sid. 49)

Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m., prop. 1994/95:230 (på Sveriges riksdags webbplats)

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Miljöer med stora natur- och kulturvärden för djur, växter och människor utgörs av både orörd natur som urskogar och kulturmiljöer till exempel äldre odlingslandskap. Många miljöer är också värdefulla rekreationsområden. De här områdena kan till exempel vara en förutsättning för areella näringar eller turistverksamhet, ge möjlighet till ekosystemtjänster samt skapa identitet och tillhörighet. För att ta hänsyn till natur- och kulturvärden i den fysiska planeringen behövs till exempel kunskap om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.

Nedan finns exempel på nationella mål, planer och program samt förslag på planeringsunderlag och annan dokumentation som kan ge stöd i arbetet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen