Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandrisker vid laddning av elfordon

Granskad:

Om det brinner i ett garage där det finns elfordon skiljer sig riskerna delvis åt mot brand i bensin- eller dieselbilar. Även om det inte är vanligare med bränder i elfordon än andra fordon, ställer de nya krav på hur räddningstjänsten behöver agera vid en släckinsats. Något som särskilt uppmärksammats är att det kan bli så kallad termisk rusning i batterierna som kan kräva kylning med mycket vatten, samt att giftiga gaser kan bildas.

Olika typer av risker

Bränder i elfordon kan vara besvärliga att släcka och utgöra ett riskmoment för räddningstjänstpersonalen. Anledningarna till det är flera. Batterier som är involverade i bränder kan producera giftiga gaser som vätefluorid vilket försvårar för räddningspersonalen vid släckinsatser. Sådana gaser bildas även vid bränder i andra moderna bilar, men omfattningen kan vara större vid bränder i elfordon. Därutöver kan själva spänningen från batteriet i sig utgöra en fara, och batterier som varit involverade i en brand riskerar att återantändas under en lång tid efter att branden är släckt på grund av så kallad termisk rusning i batterierna. Bilen behöver därför bogseras ut ur garaget efter det att branden är släckt för att kunna förvaras på en säker plats en tid efter branden.

Det finns även en risk att bränder startar i samband med laddning av elfordon. Det kan exempelvis bero på felaktigt utförda eller defekta installationer. Det är därför viktigt att byggnadens elsystem är i god kondition och anpassat för det effektuttag som behövs vid laddning av elfordon. Gällande elsäkerhetsregler från Elsäkerhetsverket ska alltid följas och att det kan vara lämpligt att se över elsystemet i byggnaden eller göra en elbesiktning i samband med installation av laddningspunkter, se Elsäkerhetsverkets webbplats under relaterad information.

Placering av laddningspunkter

För att minska risken att mindre bränder från överslag eller värmealstring i elutrustningen leder till en omfattande skada på byggnaden bör laddningsutrustning placeras så att den vid brand inte riskerar att antända hela byggnaden. Placering som kan innebära en onödig risk och därför om möjligt bör undvikas är exempelvis på ytor som brännbara väggar och fasader. Inte minst gäller det för höga byggnader där en utvändig brand kan få mycket stora konsekvenser.

För att underlätta räddningsinsatser i samband med bränder i eller i närheten av elfordon bör man om det är möjligt även välja en lämpligt placerad parkeringsplats att förse med laddningspunkt. Ur ett räddningstjänstperspektiv är en placering utomhus att föredra och i andra hand en placering nära infartsöppningar till byggnaden. Mot bakgrund av att samtliga platser i ett nytt flerbostadshus med fler än tio parkeringsplatser från 2021 ska förses med ledningsinfrastruktur är det inte alltid möjligt att välja placering. Det finns inte någon statistik som tyder på att elfordon skulle vara mer drabbade av bränder än andra fordon, däremot innebär de som konstaterats ovan andra utmaningar och risker för räddningspersonalen vid en brand som utbogsering av bilen.

För att underlätta för räddningstjänsten kan byggherren särskilt markera laddningspunkter med skyltning och eventuellt även ha upplysande skyltning eller ritningar i närheten av port eller infarten till byggnaden. Det finns dock inga sådana krav i Boverkets regler eller några generella rekommendationer om det utifrån lagen om skydd mot olyckor, se även MSB:s webbplats under relaterad information.

Krav på brandskydd

De brandskyddsåtgärder som finns för större garage har bedömts tillräckliga även för garage som innehåller elfordon och har laddningspunkter. Det finns i dagsläget inget som tyder på att risken med elfordon skiljer säg åt mot traditionella bilar i sådan omfattning att det skulle föranleda några ändringar av gällande byggregler för brandskydd. I samband med installation av laddningspunkter kan det ändå vara lämpligt att kontrollera brandskyddet i byggnaden. Här följer några exempel på vad som kan kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Garagets brandcellsavskiljning mot övriga byggnaden:

  • Kontrollera håltagningar och genomföringar vid brandcellsgränser.
  • Kontrollera att det är tätt där kablar, rör och andra installationer passerar väggar och bjälklag till garaget.
  • Kontrollera skick på branddörrar och dörrstängare.
  • Kontrollera att dörrar är hela och sluter tätt.
  • Kontrollera att självstängaren på dörrar till garaget fungerar så att dörren stänger helt och att kolven går in i karmen. Observera att det i många fall finns brandslussar mot garage. I de fallen ska båda dörrarna stänga korrekt och ha självstängare.

Möjlighet till brandgasevakuering:

  • Kontrollera att eventuella brandgasluckor inte är blockerade eller har rostat fast.
  • Kontrollera att fläktar eller annan utrustning fungerar.

Utrymning:

  • Kontrollera att dörrar är tillgängliga och att det inte finns material i utrymningsvägarna.
  • Om det finns nödbelysning och vägledande markering, kontrollera att de fungerar vid strömavbrott.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen